Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen
Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Guntram Meusburger

Wij zijn uw betrouwbare en wereldwijde partner voor de gereedschappen-, matrijzen- en machinebouw.

AV

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

I. PREAMBULE

1. Voor alle leveringen en prestaties (hierna samengevat kort: Levering) van Meusburger gelden de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties. Van doorslaggevende betekenis is steeds de op het moment waarop de overeenkomst is gesloten geldende versie van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

2. Tegenstrijdige voorwaarden, en dan in het bijzonder de inkoop- en leveringsvoorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing en de klant onthoudt zich van een beroep op dergelijke inkoop- en leveringsvoorwaarden. Tegenspraak door Meusburger is hiervoor niet vereist.

3. De wijziging van deze voorwaarden moet schriftelijk worden bekendgemaakt. De bestelling van de levering geldt in alle gevallen als het erkennen van deze voorwaarden.

II. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

1. Aanbiedingen van Meusburger zijn in principe vrijblijvend. Dit geldt in het bijzonder voor mondelinge of telefonische bestellingen en overeenkomsten. Meusburger neemt bestellingen aan via schriftelijke opdrachtbevestiging. Als de opdrachtbevestiging van Meusburger afwijkt van de voorwaarden van een bestelling, dan komt de rechtshandeling onder de voorwaarden van Meusburger tot stand, tenzij de klant meteen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.

2. Informatie in folders, catalogi en dergelijke en andere schriftelijke en mondelinge uitlatingen van Meusburger zijn uitsluitend relevant indien in de opdrachtbevestiging hier uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Meusburger verstrekt informatie en technisch advies naar eer en geweten en op basis van opgedane ervaring. Deze informatie is vrijblijvend en – voor zover wettelijk toelaatbaar – met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook voor contractonderhandelingen in de pre-contractuele fase.

3. Meusburger behoudt zich het recht voor om op elk moment ontwerp- of vormwijzigingen door te voeren, in het bijzonder wanneer dergelijke wijzigingen noodzakelijk zijn vanwege veranderingen in de juridische situatie; Meusburger is echter niet verplicht dergelijke wijzigingen op reeds geleverde producten toe te passen.

4. Met de bestelling legt de klant een bindende verklaring af dat hij de bestelde levering wil kopen. Bij een langs elektronische weg besteld product zal Meusburger de ontvangst van de bestelling bevestigen. Meusburger heeft het recht (maar is niet verplicht) om het contractaanbod van de klant binnen 2 weken na ontvangst te accepteren.

III. PLAATS VAN UITVOERING, LEVERINGEN

1. Tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering Wolfurt (Oostenrijk), Kesselstr. 42. Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt de levering EXW plaats in lijn met de Incoterms (2010) in de bij het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Verzending en transport vinden daarom op rekening en voor risico van de klant plaats. Zodra de levering op de plaats van uitvoering aan de klant wordt aangeboden, gaat alle risico op hem over, ook als er deelleveringen plaatsvinden of Meusburger andere diensten aanbiedt, b.v. de verzendkosten of levering en installatie en/of inbedrijfstelling heeft overgenomen. Als de klant de levering niet accepteert, geraakt hij in acceptatieverzuim. Daarnaast geldt de levering door Meusburger in een dergelijk geval als volbracht en is Meusburger gerechtigd de levering op kosten van de klant op te slaan. De daaruit resulterende opslagkosten dienen per omgaande aan Meusburger te worden vergoed door de klant. Bij acceptatieverzuim is Meusburger bovendien alleen aansprakelijk bij grove schuld aan vernietiging of verslechtering van het product uit de overeenkomst.

2. Meusburger behoudt het recht om naar eigen goeddunken gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Op gedeeltelijke leveringen zijn deze voorwaarden geheel van toepassing . De klant is verplicht, gedeeltelijke leveringen te accepteren.

3. Reclamaties wegens transportschade kunnen door Meusburger alleen gecontroleerd en voor zover zij gerechtvaardigd zijn erkend worden, als zij door de klant meteen bij het afnemen van de goederen bij de belaste vrachtvervoerder op de afnamebon vermeld worden en door de klant meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk bij Meusburger op vertoon van de juiste bewijsstukken gelden gemaakt worden.

4. De leveringstijdstippen dienen alleen ter indicatie.

5. Als Meusburger door onvoorziene omstandigheden, die niet door Meusburger kunnen worden beheerst (bijv. overmacht, leveringsvertragingen van toeleveringsbedrijven etc.) op het overeengekomen moment niet kan leveren, dan heeft Meusburger het recht om op het voor Meusburger eerst mogelijke moment te leveren, voor zover op dit tijdstip van de klant nog verwacht kan worden dat deze de levering afneemt. Anders is Meusburger gerechtigd van de overeenkomst terug te treden. Voor overige leveringsvertraging is Meusburger alleen aansprakelijk bij eigen grove nalatigheid en opzet.

6. De naleving van de leveringstermijn vereist de nakoming van alle contractuele verplichtingen van de klant, vooral van diens plicht tot het voldoen van een overeengekomen aanbetaling en het vereffenen van alle openstaande rekeningen.

7. Een niet aan de klant verstrekte importlicentie stelt hem of haar niet vrij van deze prestaties.

8. Voor de afwikkeling van retourproducten die worden veroorzaakt door een bestelfout van de klant of een andere omstandigheid die toe te wijzen is aan het domein van de klant, en door Meusburger zonder verplichting hiertoe, louter uit coulance worden teruggenomen, brengt Meusburger de klant passende verwerkings-, administratie- en terugzendkosten in rekening.

9. Meer informatie over het retourproces vindt u in het retourbeleid.

10. Meusburger brengt bij leveringen met een waarde van minder dan netto EUR 100,–, een bedrag van netto EUR 10,– aan administratiekosten in rekening.

IV. PRIJZEN, BETALINGSVOORWAARDEN

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn alle prijzen nettoprijzen (in euro) af fabriek. Geldig zijn de op de dag van levering geldende prijzen. Het retourneren van de verpakking is uitgesloten.

2. Softwareprijzen zijn exclusief installatie, instructie en eventuele aanpassing van hardware en/of andere software. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende andere overeenkomsten dienen deze en dergelijke prestaties afzonderlijk door de klant te worden besteld en conform de bij het sluiten van de overeenkomst meest recente prijslijst van Meusburger of, indien deze niet bestaat, tegen redelijke prijzen te worden vergoed.

3. Als prijzen zijn overeengekomen en veranderen de kosten waarop de prijzen waren gebaseerd, dan is Meusburger gerechtigd de prijzen overeenkomstig de verandering van de kosten aan te passen.

4. Als de levering op een later tijdstip plaatsvindt door een omstandigheid in het domein van de klant, dan is Meusburger gerechtigd de hogere kosten die daardoor ontstaan, te compenseren door overeenkomstig hogere prijzen. Het recht van Meusburger op vergoeding van overige schade die voor Meusburger ontstaat, wordt daardoor niet aangetast.

5. Alle belastingen, invoerrechten en overige heffingen die de klant moet betalen naar aanleiding van de afname van de levering, dienen door hem of haar zelf te worden gedragen, tenzij Meusburger zich uitdrukkelijk schriftelijk heeft verplicht tot afname.

6. De klant gaat akkoord met elektronische verzending van rekeningen.

7. De plaats van betaling is de zetel van Meusburger. Betalingen dienen 30 dagen vanaf de factuurdatum zonder enige aftrek, vrij van kosten te worden betaald in de in de factuur vermelde valuta. Een betaling geldt pas als voldaan, wanneer Meusburger over het bedrag kan beschikken.

8. Bij gebreke van speciale afspraken zijn servicefacturen direct na ontvangst van de factuur betaalbaar. De ontvangst van de betaling door Meusburger is bepalend voor de tijdigheid van de betaling.

9. Bij opdrachten die uit meerdere eenheden bestaan, is Meusburger gerechtigd om na elke deellevering een aparte factuur op te stellen.

10. Als de vergoeding op de vervaldatum niet is betaald, dan is Meusburger gerechtigd:
- de nakoming van haar verplichtingen uit te stellen totdat de achterstallige betaling is voldaan,
- een passende verlenging van de leveringstermijn op te eisen,
- betaling van het totale nog openstaande bedrag te eisen,
- alle aanmanings- en incassokosten en de wettelijke rente wegens te late betaling, echter minimaal 9 procent boven de basisrentevoet, in rekening te brengen
en/of
- bij niet-naleving van een passend uitstel terug te treden van de overeenkomst, waarbij Meusburger ook bij deelbare levering gerechtigd is het terugtreden van de gehele overeenkomst mede te delen. Als Meusburger terugtreedt, dan moet de klant onmiddellijk te betalen annuleringskosten van 20% van de brutoprijs aan Meusburger voldoen en de verdere schade met inbegrip van gederfde winst aan Meusburger vergoeden.

11. Als er sprake is van executoriaal beslag op het vermogen van de klant of als zijn solvabiliteit twijfelachtig is voor Meusburger, dan is Meusburger gerechtigd:
- onmiddellijke betaling van alle vorderingen te eisen zonder rekening te houden met hun vervaldata,
- alle leveringen uit nog niet nagekomen overeenkomsten vast te houden en alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Als de klant weigert om vooruit te betalen, dan kan Meusburger terugtreden van de overeenkomst en schadevergoeding, ook voor de gederfde winst, geldend maken.

12. Als de klant met de acceptatie in verzuim raakt, dan dient de vergoeding onmiddellijk te worden betaald.

13. Meusburger is gerechtigd, betalingen ook bij andersluidende dedicatie altijd in mindering te brengen op de oudste schuld en de daaruit voortkomende rente en kosten.

14. Wissel en cheque worden alleen aangenomen ter betaling en als dit schriftelijk is overeengekomen. De klant draagt de (on)kosten die verbonden zijn met cheque- en wisselbetalingen.

V. GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

1. De klant moet de levering bij afname meteen zorgvuldig controleren en onderzoeken. Eventuele gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst van de levering schriftelijk en op vertoon van de juiste bewijsstukken (zoals monsters, foto's.) worden gereclameerd, tenzij alle aanspraken, ook die op grond van gevolgschade wegens gebreken, zijn uitgesloten. Verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontdekking schriftelijk en op vertoon van de juiste bewijsstukken (zoals monsters, foto's.) worden gereclameerd, tenzij alle aanspraken, ook die op grond van gevolgschade wegens gebreken, zijn uitgesloten. Op verzoek van Meusburger moet de klant de inspectie van de levering door Meusburger en/of een door Meusburger of een derde (bijv. verzekeraar van Meusburger) aangewezen deskundige mogelijk maken, toestaan en ondersteunen.

2. Als over een gebrek tijdig wordt gereclameerd en als het gebrek – voor zover Meusburger dat verzoekt – door een deskundige geïnspecteerd en als gebrek bevestigd wordt, dan zal Meusburger het gebrek naar eigen keuze door verbetering of vervanging verhelpen, de gebrekkige levering tegen creditering van de koopprijs terugnemen of prijsvermindering geven. De klant heeft geen andere en verdere aanspraken.

3. Gebreken aan een deel van de levering kunnen niet tot een reclamatie over de gehele levering leiden.

4. Meusburger geeft geen garantie dat de levering voor het beoogde gebruiksdoel geschikt is.

5. De garantietermijn bedraagt 12 maanden en begint zodra de levering aan de klant wordt aangeboden op de plaats van nakoming.

6. De klant is niet gerechtigd, wegens garantie- of andere aanspraken, van welke aard dan ook, niet te betalen.

7. Regresvorderingen als bedoeld in § 12 Produkthaftungsgesetz (PHG, Oostenrijkse wet inzake productaansprakelijkheid) zijn uitgesloten, tenzij de regresgerechtigde bewijst dat de fout in het domein van Meusburger is veroorzaakt en dat de fout ten minste te wijten is aan grove nalatigheid.

8. Voor de terugzending van gereclameerde leveringen is een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Meusburger nodig. De terugzending vindt op kosten en voor risico van de klant plaats. De klant dient ook de extra kosten (bijv. opslag) te dragen, die door terugzending ontstaan. Als de terugzending zonder voorafgaande toestemming plaatsvindt, dan is Meusburger gerechtigd de acceptatie van de teruggezonden levering te weigeren en deze op kosten van de klant aan de klant te retourneren.

9. Meusburger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken die te herleiden zijn tot onjuiste opslag, bewaring, gebruik of transport. Als zulke gebreken worden beweerd, dan moet de klant de/het deskundige opslag, bewaring, gebruik of transport bewijzen.

10. Meusburger geeft geen garantie voor informatie over producten en producteigenschappen in catalogi reclamedrukwerken, prospectussen, advertenties, prijslijsten etc. Eigendommen zijn alleen gegarandeerd, als ze in het contract uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid. Mondelinge informatie en informatie in documenten van Meusburger bevatten geen garanties, met name monsters, afmetingen, bepalingen in geldende normen, beschrijvingen van diensten en andere informatie over de kwaliteit van het geleverde artikel dienen als specificatie en zijn geen gegarandeerde eigenschappen. Voor zover de door Meusburger te gebruiken materialen contractueel zijn vastgelegd, garandeert dit alleen de naleving van de specificatie en niet de geschiktheid van de materialen voor het contractuele doel. Meusburger is alleen verplicht informatie te verstrekken in het geval van duidelijke ongeschiktheid. De bovenstaande regelingen zijn niet van toepassing in het geval van gegarandeerde eigenschappen of verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. Dergelijke aanspraken van de koper, evenals aanspraken op schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, zijn uitgesloten in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, voor zover toegestaan door de wet. Als in het kader van de garantie reparaties of een latere levering worden uitgevoerd, begint de garantieperiode niet opnieuw.

11. Verder geldt voor de levering van software of goederen met digitale elementen of het leveren van digitale diensten:
- Meusburger garandeert dat de geleverde software of goederen met digitale elementen voldoen aan de door Meusburger in de programmadocumentatie vermelde specificaties en ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de nodige zorg en deskundigheid tot stand zijn gekomen. De levering van producten van derden zoals hardware, componenten van het besturingssysteem, OPC-servers, machine-interfaces enz. is onderworpen aan de licentie-, aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van de betreffende fabrikant.
- Meusburger raadt een door de klant beschikbaar gestelde testomgeving passend bij de systeemrelevantie en systeemgrootte aan. Vóór een installatie of update moet de softwarerelease door de klant in deze testomgeving worden getest en worden vrijgegeven voor installatie op het productiesysteem.
- Vóór een installatie of update moet de softwarerelease door de klant in deze testomgeving worden getest en worden vrijgegeven voor installatie op het productiesysteem. Indien dergelijke gebreken worden geclaimd, dient de klant te bewijzen dat deze correct zijn gebruikt en dat de installatievereisten en/of gebruiksvoorwaarden zijn nageleefd. Onder de garantie vallen geen fouten, storingen of dergelijke die te wijten zijn aan een ondeskundige bediening, gewijzigde besturingssystemen en- componenten, interfaces (in het bijzonder hosts en ERP-interfaces), parameters en afwijkingen van installatievoorwaarden.
- Meusburger is alleen onderworpen aan de wettelijke verplichting om goederen met digitale elementen of digitale diensten in de zin van artikel 7 van de Wet op de consumentengarantie (VGG) bij te werken, als dit uitdrukkelijk is overeengekomen en dan nog alleen voor zover uitdrukkelijk overeengekomen.
- Meusburger streeft altijd naar technische en organisatorische gegevensveiligheid. Indien gegevens desondanks worden verloren of verspreid naar onbevoegde derden, is Meusburger, met uitzondering van opzet en grove nalatigheid, niet aansprakelijk.

12. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, uitrusting en dessins zijn technisch onvermijdelijk en vormen geen gebrek. Dit geldt ook voor in de handel gebruikelijke afwijkingen, tenzij de klant bij het sluiten van de overeenkomst een levering overeenkomstig een model schriftelijk heeft verklaard en met Meusburger overeengekomen is.

13. Buiten het toepassingsgebied van het Produkthaftungsgesetzes (Oostenrijkse "Produkthaftungsgesetz") is de aansprakelijkheid van Meusburger beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor lichte nalatigheid, de vergoeding voor gevolgschade en financiële nadelen, niet-gerealiseerde besparingen, renteverliezen en nadelen t.g.v. aanspraken van derden jegens de klant.

14. Bovendien is de aansprakelijkheid van Meusburger in de hoogte beperkt met de dubbele leveringswaarde van de terecht gereclameerde levering.

15. Meusburger geeft garantie dat de levering mag worden gedaan binnen de Europese Unie. De klant moet voor zichzelf duidelijk maken of deze ook buiten de Europese Unie verkocht mag worden.

16. De boven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aan Meusburger toerekenbare gezondheids- en lichamelijke schade van de klant.

VI. RECHTEN, MEDEWERKINGSPLICHTEN

1. Alle auteursrechten met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende verdere rechten, in het bijzonder exploitatierechten, evenals enige andere industriële-eigendomsrechten betreffende te leveren zaken zoals in het bijzonder software, tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, documenten, plannen, concepten en documentatie berusten uitsluitend bij Meusburger. Deze mogen niet door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meusburger worden verstrekt aan derden of worden verveelvoudigd (met uitzondering van punt 3), verspreid, bewerkt of dergelijke.

2. In het geval van een licentieaankoop heeft de klant met het voldoen van de overeengekomen vergoeding het niet overdraagbare en niet-exclusieve doch voor onbepaalde tijd geldende recht om de software die voorwerp is van de overeenkomst en, indien aanwezig, het documentatiemateriaal uitsluitend voor eigen bedrijfsinterne doeleinden voor het beoogde gebruik te gebruiken. Voor elke overdracht en doorgifte aan derden is voorafgaand de schriftelijke toestemming van Meusburger vereist.

3. In het geval van online gebruik mag de software tegen lopende betaling van de gebruiksvergoeding door de klant online worden gebruikt. Daarnaast verwerft de klant geen rechten op de software, met name is hij/zij niet gerechtigd tot het downloaden of verkrijgen van een kopie van de software op een gegevensdrager.

4. De klant dient voorzover nodig in het algemeen zijn of haar medewerking te verlenen bij het uitvoeren van de opdracht. Indien Meusburger activiteiten moet uitvoeren op locatie van de klant, dient de klant de medewerkers van Meusburger tijdens normale werktijden onbeperkt kosteloos toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en verdere hulpmiddelen beschikbaar te stellen die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de prestatie.

5. De klant mag het programma verveelvoudigen, indien de betreffende verveelvoudiging noodzakelijk is voor het gebruik van het programma. Tot de noodzakelijke verveelvoudiging behoren de installatie van het programma van de oorspronkelijke gegevensdrager op het massageheugen van de gebruikte hardware en het laden van het programma in het werkgeheugen. Daarnaast kan de klant ten behoeve van veiligheidsdoeleinden een verveelvoudiging uitvoeren. De klant is echter alleen ertoe gerechtigd slechts een enkele reservekopie te produceren en te bewaren. Deze reservekopie van het overgedragen programma moet als zodanig worden gekenmerkt.

6. De klant is ertoe verplicht passende maatregelen te treffen om toegang tot het programma en de documentatie door derden te voorkomen. De geleverde oorspronkelijke gegevensdrager en de reservekopie moeten op een plek worden bewaard die is beveiligd tegen onbevoegde toegang door derden. De medewerkers van de klant moeten uitdrukkelijk worden gewezen op naleving van de onderhavige voorwaarden van de overeenkomst en het auteursrecht. In het geval van toegang door derden moet Meusburger onmiddellijk worden geïnformeerd.

7. Indien vanwege gegevensveiligheid of het waarborgen van een snelle reactivering van het computersysteem na een volledige uitval een regelmatige backup van het gehele gegevensbestand met inbegrip van het gebruikte computerprogramma essentieel is, dan mag de klant reservekopieën maken, echter niet meer dan absoluut noodzakelijk is. Meusburger moet hierover onmiddellijk geïnformeerd worden. De betreffende gegevensdrager moet als zodanig worden gekenmerkt. De reservekopieën mogen alleen voor archiveringsdoeleinden worden gebruikt.

8. Andere verveelvoudigingen, waaronder ook het printen van de programmacode, mag de gebruiker niet maken.

9. Terugvertaling van de overgedragen programmacode in andere codevormen (decompilatie) en andere soorten van reverse-engineering van de verschillende productiefasen van software met inbegrip van een programmawijziging zijn niet toegestaan.

10. Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken ten behoeve van de programma-identificatie mogen in geen geval worden verwijderd of gewijzigd.

11. Meusburger is niet verplicht tot overdracht van de broncode.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Tot aan de nakoming van alle plichten die rusten op de klant, met name tot aan de volledige betaling van de koopprijs, blijft het geleverde voorwerp van de overeenkomst eigendom van Meusburger (voorwaardelijk product). De klant moet gedurende deze periode op eigen kosten zorgen voor het reglementaire onderhoud (onderhoud en reparatie) en de verzekering van het voorwaardelijke product.

2. De klant moet aan Meusburger elke vorm van toegang van derden tot het voorwaardelijke product onmiddellijk melden, met name executiemaatregelen alsook eventuele beschadigingen of de vernietiging van het voorwaardelijke product. De klant moet het wisselen van bezit van het voorwaardelijke product en het wisselen van een eigen adres onmiddellijk melden aan Meusburger. De klant moet aan Meusburger alle schade, kosten en nadelen vergoeden die door een overtreding van deze verplichtingen en door vereiste interventiemaatregelen tegen de toegang van derden tot het voorwaardelijke product ontstaan.

3. De klant heeft het recht het voorwaardelijke product door te verkopen. De klant is hiertoe niet langer gerechtigd, als de klant een betalingsachterstand oploopt of als hij bezorgd moet zijn dat hij de vordering van Meusburger niet volledig kan betalen op de vervaldatum.

4. Als het voorwaardelijke product door de klant wordt doorverkocht, dan doet de klant onmiddellijk afstand aan Meusburger van alle aan hem of haar uit de doorverkoop of een overig gebruik toekomende vorderingen tot aan de hoogte van de koopprijsvordering van de klant. Hij is verplicht van dit afstaan melding te maken in zijn boeken. De klant is tot herroeping gemachtigd deze afgestane vorderingen voor rekening van Meusburger in eigen naam te innen. De klant is verplicht zichzelf de eigendom van het voorwaardelijke product voor te behouden, als hij het voorwaardelijke product op krediet doorverkoopt.

5. De klant doet afstand aan Meusburger van zijn uit een vernietiging of beschadiging van het voorwaardelijke product voortkomende verzekerings- of schadevergoedingsaanspraken .

6. Verpanding en zekerheidsoverdracht van de gereserveerde goederen zijn niet toegestaan.

7. De bewerking en verwerking van het voorwaardelijke product door de klant vindt plaats in naam van Meusburger. Als een verwerking van het voorwaardelijke product plaatsvindt, dan verkrijgt Meusburger voor de nieuwe voorwerp de mede-eigendom in verhouding tot de waarde van het door Meusburger geleverde voorwaardelijke product. Hetzelfde geldt als een voorwaardelijk product met andere, niet door Meusburger geleverde leveringen wordt verwerkt of vermengd.

VIII. RISICO-OVERDRACHT

1. Het risico van toevallige vernietiging en verslechtering van de levering wordt met de overdracht op de overeengekomen plaats van nakoming, bij een verzendingskoop met de overdracht van het product aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde personen of ondernemingen, , op de klant overgedragen.

2. Voor de overdracht geldt hetzelfde, als de klant met de acceptatie van het product in verzuim is.

IX. BEVOEGDE RECHTBANK, ARBITRAGECLAUSULE, TOEPASBAAR RECHT

1. Als de klant zijn zetel in de Europese Unie of in een EFTA-land heeft, dan vallen alle geschillen die volgen uit of samenhangend met de contractuele relatie tussen Meusburger en de klant, met name ook geschillen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden uitsluitend binnen de jurisdictie van 6800 Feldkirch, Oostenrijk.

2. Als de klant zijn buiten de Europese Unie of de EFTA heeft, dan zijn alle geschillen die volgen uit of samenhangen met de contractuele relatie tussen Meusburger en de klant, met name geschillen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden, onderhevig aan het Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich in Wenen, Wiener Regeln (het VIAC, Weense regels). De voertaal binnen de arbitrageprocedure is Duits. De plaats van arbitrage is Wenen. Een partij kan echter, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van het hof van arbitrage bij een nationaal gerecht voorlopige of garanderende maatregelen eisen en een gerecht kan deze soort maatregelen voor of tijdens de arbitrageprocedure opleggen.

3. Meusburger is echter gerechtigd ook bij elk andere voor de klant bevoegde rechtbank beroep in te stellen tegen de klant.

4. Voor de gehele rechtsbetrekking tussen de klant en Meusburger, inclusief deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, geldt materieel Oostenrijks recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

X. GEGEVENSBESCHERMING

Met onze informatie over gegevensbescherming op https://www.meusburger.com/NL/NL/nieuws/datenschutz-cookies In overeenstemming met onze informatieverplichtingen op grond van artikelen 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u waarom wij gegevens verzamelen, in welke vorm wij deze verwerken en over het gebruik van cookies.

XI. SLOTBEPALINGEN

1. De klant is niet gerechtigd eventuele vorderingen jegens Meusburger met de aan Meusburger jegens hem toekomende vergoedingsvordering te verrekenen. De klant heeft geen rechten van terughouding.

2. Meusburger is gerechtigd eigen vorderingen, ook degene die nog niet invorderbaar zijn, te verrekenen met vorderingen van de klant.

3. De klant is niet gerechtigd zijn vordering tot levering van het product af te staan aan anderen.

4. Het betwisten van een overeenkomst vanwege een vergissing van de klant is uitgesloten.

5. Juridisch relevante intentieverklaringen zoals opzeggingen, herroepingsverklaringen, verzoeken om vermindering van de koopprijs of schadevergoeding zijn alleen geldig, als ze schriftelijk (in tekstvorm) worden gedaan.

6. Als bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet-geldend of niet-uitvoerbaar zijn, dan tast dit de geldigheid van overige bepalingen niet aan. Deze niet-geldende en niet-uitvoerbare bepalingen gelden als vervangen door geldende en uitvoerbare bepalingen die het dichtst bij het beoogde economische doel komen (salvatorische clausule).

7. Als een overeenkomst in het Duits en in een andere taal wordt gesloten, dan is voor de interpretatie van de overeenkomst en deze voorwaarden de Duitse tekst doorslaggevend.

Wolfurt, april 2023

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version