Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Guntram Meusburger

Wij zijn uw betrouwbare en wereldwijde partner voor de gereedschappen-, matrijzen- en machinebouw.

AV

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

1. Preambule

1. Voor alle leveringen en prestaties (hierna kort samengevat: levering) van Meusburger gelden de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties. Van doorslaggevende betekenis is steeds de op het moment waarop de overeenkomst is gesloten geldende versie van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

2. Voorwaarden die hiermee in strijd zijn, met name inkoop- en leveringsvoorwaarden van de klant, gelden niet. Tegenspraak door Meusburger is hiervoor niet vereist.

3. De wijziging van deze voorwaarden moet schriftelijk worden bekendgemaakt. De bestelling of afname van de levering geldt in alle gevallen als erkenning van deze voorwaarden.

4. Aanbiedingen van Meusburger zijn in principe vrijblijvend en niet-bindend. Meusburger neemt bestellingen aan door schriftelijke opdrachtbevestiging. Als de opdrachtbevestiging van Meusburger afwijkt van de voorwaarden van een bestelling, dan komt de rechtshandeling onder de voorwaarden van Meusburger tot stand, tenzij de klant meteen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.

5. Technische en overige wijzigingen blijven redelijkerwijs voorbehouden.

6. Voor transacties met consumenten gelden deze voorwaarden alleen voor zover ze niet in strijd zijn met dwingende voorschriften van de Konsumentenschutzgesetz (Oostenrijkse wet inzake consumentenbescherming).

2. Plaats van nakoming, leveringen

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, is de plaats van nakoming Wolfurt (Oostenrijk) Kesselstr. 42. Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt de levering EXW plaats van nakoming Incoterms plaats in de bij het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Verzending en transport vinden daarom op rekening en voor risico van de klant plaats. Zodra de levering aan de klant wordt aangeboden de op plaats van nakoming, worden alle risico's op hem of haar overgedragen. Als de klant de levering niet accepteert, geraakt hij in acceptatieverzuim. Daarnaast geldt de levering door Meusburger in een dergelijk geval als volbracht en is Meusburger gerechtigd het product op kosten van de klant op te slaan. De daaruit resulterende opslagkosten dienen per omgaande aan Meusburger te worden vergoed door de klant. Bij acceptatieverzuim is Meusburger bovendien alleen aansprakelijk bij grove schuld aan vernietiging of verslechtering van het product uit de overeenkomst.

2. Meusburger behoudt het recht om naar eigen goeddunken gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Op gedeeltelijke leveringen zijn deze voorwaarden geheel van toepassing . De klant is verplicht, gedeeltelijke leveringen te accepteren.

3. Reclamaties wegens transportschade kunnen door Meusburger alleen gecontroleerd en voor zover zij gerechtvaardigd zijn erkend worden, als zij door de klant meteen bij het afnemen van het product bij de belaste vrachtvervoerder op de afnamebon vermeld worden en door de klant meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk bij Meusburger op vertoon van de juiste bewijsstukken gelden gemaakt worden.

4. De leveringstijdstippen dienen alleen ter indicatie.

5. Als Meusburger door onvoorziene omstandigheden, die niet door Meusburger kunnen worden beheerst (bijv. overmacht, leveringsvertragingen van toeleveringsbedrijven etc.) op het overeengekomen moment niet kan leveren, dan heeft Meusburger het recht om op het voor Meusburger eerstmogelijke moment te leveren, voor zover op dit tijdstip van de klant nog verwacht kan worden dat deze de levering afneemt. Anders is Meusburger gerechtigd van de overeenkomst terug te treden. Voor overige leveringsvertraging is Meusburger alleen aansprakelijk bij eigen grove nalatigheid en opzet.

6. De naleving van de leveringstermijn vereist de nakoming van alle contractuele verplichtingen van de klant, vooral van diens plicht tot het voldoen van een overeengekomen aanbetaling en het vereffenen van alle openstaande rekeningen.

7. Een niet aan de klant verstrekte importlicentie stelt hem of haar niet vrij van deze prestaties.

8. Voor de afwikkeling van retourproducten die worden veroorzaakt door een bestelfout van de klant of een andere omstandigheid die toe te wijzen is aan het domein van de klant, en door Meusburger zonder verplichting hiertoe, louter uit coulance worden teruggenomen, brengt Meusburger de klant passende verwerkings-, administratie- en terugzendkosten in rekening.

9. Meusburger brengt bij leveringen met een waarde van minder dan netto EUR 100,–, een bedrag van netto EUR 10,– aan administratiekosten in rekening.

10. Met de bestelling – onafhankelijk van de manier waarop deze wordt doorgegeven – verklaart de klant bindend het bestelde product te willen kopen. Bij een langs elektronische weg besteld product zal Meusburger de ontvangst van de bestelling bevestigen. Deze elektronische ontvangstbevestiging van de bestelling vormt echter geen bindende acceptatieverklaring van het aanbod voor een overeenkomst door Meusburger. Meusburger is gerechtigd (maar niet verplicht), het – onafhankelijk van de manier van doorgeven – doorgegeven aanbod voor een overeenkomst van de klant binnen 2 weken vanaf ontvangst te accepteren. Het uitblijven van een reactie geldt in ieder geval als niet-acceptatie van de aanbieding.

3. Prijzen

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn alle prijzen nettoprijzen (in euro) af fabriek. Geldig zijn de op de dag van levering geldende prijzen.

2. Als prijzen zijn overeengekomen en veranderen de kosten waarop de prijzen waren gebaseerd,
dan is Meusburger gerechtigd de prijzen overeenkomstig de verandering van de kosten aan te passen.

3. Als de levering op een later tijdstip plaatsvindt door een omstandigheid in het domein van de klant, dan is Meusburger gerechtigd de hogere kosten die daardoor ontstaan, te compenseren door overeenkomstig hogere prijzen. Het recht van Meusburger op vergoeding van overige schade die voor Meusburger ontstaat, wordt daardoor niet aangetast.

4. Alle belastingen, invoerrechten en overige heffingen die de klant moet betalen naar aanleiding van de afname van de levering/prestatie, dienen door hem of haar zelf te worden gedragen, tenzij Meusburger zich uitdrukkelijk schriftelijk heeft verplicht tot afname.

4. Betaling

1. De klant gaat akkoord met elektronische verzending van rekeningen.

2. De plaats van betaling is de zetel van Meusburger. Betalingen dienen 30 dagen vanaf de factuurdatum zonder enige aftrek, vrij van kosten te worden betaald in de in de factuur vermelde valuta. Een betaling geldt pas als voldaan, wanneer Meusburger over het bedrag kan beschikken.

3. Bij opdrachten die uit meerdere eenheden bestaan, is Meusburger gerechtigd om na levering van elke afzonderlijke eenheid of prestatie een aparte factuur op te stellen.

4. Als de vergoeding op de vervaldatum niet is betaald, dan is Meusburger gerechtigd:

  • de nakoming van haar verplichtingen uit te stellen totdat de achterstallige betaling is voldaan,
  • een passende verlenging van de termijn voor het leveren van het product of de prestatie op te eisen,
  • betaling van het totale nog openstaande bedrag te eisen,
  • alle aanmanings- en incassokosten en de wettelijke rente wegens te late betaling, echter minimaal 9 procent boven de basisrentevoet, in rekening te brengen

en/of

  • bij niet-naleving van een passend uitstel terug te treden van de overeenkomst, waarbij Meusburger ook bij deelbare prestatie gerechtigd is het terugtreden van de gehele overeenkomst mede te delen. Als Meusburger terugtreedt, dan moet de klant onmiddellijk te betalen annuleringskosten van 10% van de brutoprijs aan Meusburger voldoen en de verdere schade met inbegrip van gederfde winst aan Meusburger vergoeden.

5. Als er sprake is van executoriaal beslag op het vermogen van de klant of als zijn solvabiliteit twijfelachtig is voor Meusburger, dan is Meusburger gerechtigd:

  • onmiddellijke betaling van alle vorderingen te eisen zonder rekening te houden met hun vervaldata,
  • alle leveringen uit nog niet nagekomen overeenkomsten vast te houden en alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Als de klant weigert om vooruit te betalen, dan kan Meusburger terugtreden van de overeenkomst en schadevergoeding, ook voor de gederfde winst, geldend maken.

6. Als de klant met de acceptatie in verzuim raakt, dan dient de vergoeding onmiddellijk te worden betaald.

7. Meusburger is gerechtigd, betalingen ook bij andersluidende dedicatie altijd in mindering te brengen op de oudste schuld en de daaruit voortkomende rente en kosten.

8. Wissel en cheque worden alleen aangenomen ter betaling en als dit schriftelijk is overeengekomen. De klant draagt de (on)kosten die verbonden zijn met cheque- en wisselbetalingen.

5. Garantie, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking

1. De opdrachtgever moet het product bij afname meteen zorgvuldig controleren en onderzoeken. Eventuele gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst van het product schriftelijk en op vertoon van de juiste bewijsstukken (zoals monsters, foto's etc.) worden gereclameerd, tenzij alle aanspraken, ook die op grond van gevolgschade wegens gebreken, zijn uitgesloten. Verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontdekking schriftelijk en op vertoon van de juiste bewijsstukken (zoals monsters, foto's etc.) worden gereclameerd, tenzij alle aanspraken, ook die op grond van gevolgschade wegens gebreken, zijn uitgesloten. Op verzoek van Meusburger moet de klant de bezichtiging van het product door Meusburger en/of een door Meusburger of een derde (bijv. verzekeraar van Meusburger) aangewezen deskundige mogelijk maken, toestaan en ondersteunen.

2. Als een gebrek tijdig wordt gereclameerd en als het gebrek – voor zover Meusburger dat verzoekt– door een deskundige bezichtigd en als gebrek bevestigd wordt, dan zal Meusburger het gebrek naar eigen keuze door verbetering of vervanging verhelpen, het gebrekkige product tegen creditering van de koopprijs terugnemen of prijsvermindering geven. De klant heeft geen andere en verdere aanspraken.

3. Gebreken aan een deel van de levering kunnen niet tot een reclamatie over de gehele levering leiden.

4. Meusburger geeft geen garantie dat het product voor het beoogde gebruiksdoel geschikt is.

5. De garantietermijn bedraagt zes maanden en begint zodra het product aan de klant wordt aangeboden op de plaats van nakoming.

6. De klant is niet gerechtigd, wegens garantie- of andere aanspraken, van welke aard dan ook, betalingen na te laten.

7. Regresvorderingen als bedoeld in § 12 Produkthaftungsgesetz (PHG, Oostenrijkse wet inzake productaansprakelijkheid) zijn uitgesloten, tenzij de regresgerechtigde bewijst dat de fout in het domein van Meusburger is veroorzaakt en dat de fout ten minste te wijten is aan grove nalatigheid.

8. Voor de terugzending van gereclameerde producten is een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Meusburger nodig. De terugzending vindt op kosten en voor risico van de klant plaats. De klant dient ook de extra kosten (bijv. opslag) te dragen, die door terugzending ontstaan. Als de terugzending zonder voorafgaande toestemming plaatsvindt, dan is Meusburger gerechtigd de acceptatie van het teruggezonden product te weigeren en dit op kosten van de klant aan de klant te retourneren.

9. Meusburger geeft geen garantie voor gebreken, die te wijten zijn aan ondeskundige opslag en bewaring en ondeskundig transport en gebruik. Als zulke gebreken worden beweerd, dan moet de klant de/het deskundige opslag, bewaring, gebruik of transport bewijzen.

10. Meusburger geeft geen garantie voor informatie over producten en producteigenschappen in catalogi reclamedrukwerken, prospectussen, advertenties, prijslijsten etc.

11. Meusburger geeft geen garantie dat het product voldoet aan de overeengekomen specificaties. Leveringen uit voorraad vinden plaats in kwaliteit die in de handel gebruikelijk is, zonder garantie voor de geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoelen en een bepaalde verwerking. Bij levering volgens normen gelden de technische normen van het productieland.

12. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, uitrusting en dessins zijn technisch onvermijdelijk en vormen geen gebrek. Dit geldt ook voor in de handel gebruikelijke afwijkingen, tenzij de klant bij het sluiten van de overeenkomst een levering overeenkomstig een model schriftelijk heeft verklaard en met Meusburger overeengekomen is.

13. Buiten het toepassingsgebied van het Produkthaftungsgesetzes (Oostenrijkse "Produkthaftungsgesetz") is de aansprakelijkheid van Meusburger beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor lichte nalatigheid, de vergoeding voor gevolgschade en financiële nadelen, niet-gerealiseerde besparingen, renteverliezen en nadelen t.g.v. aanspraken van derden jegens de klant.

14. Bovendien is de aansprakelijkheid van Meusburger in de hoogte beperkt met de dubbele leveringswaarde van het terecht gereclameerde product.

15. Meusburger geeft garantie dat het product mag worden verkocht binnen de Europese Unie. De klant moet zelf ophelderen of het product ook buiten de EU mag worden verkocht.

16. De boven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aan Meusburger toerekenbare gezondheids- en lichamelijke schade van de klant.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de nakoming van alle plichten die rusten op de klant, met name tot aan de volledige betaling van de koopprijs, blijft het geleverde voorwerp van de overeenkomst eigendom van Meusburger (voorwaardelijk product). De klant moet gedurende deze periode op eigen kosten zorgen voor het reglementaire onderhoud (onderhoud en reparatie) en de verzekering van het voorwaardelijke product.

2. De klant moet aan Meusburger elke vorm van toegang van derden tot het voorwaardelijke product onmiddellijk melden, met name executiemaatregelen alsook eventuele beschadigingen of de vernietiging van het voorwaardelijke product. De klant moet het wisselen van bezit van het voorwaardelijke product en het wisselen van een eigen adres onmiddellijk melden aan Meusburger. De klant moet aan Meusburger alle schade, kosten en nadelen vergoeden die door een overtreding van deze verplichtingen en door vereiste interventiemaatregelen tegen de toegang van derden tot het voorwaardelijke product ontstaan.

3. De klant is gerechtigd het voorwaardelijke product door te verkopen. De klant is hiertoe niet langer gerechtigd, als de klant een betalingsachterstand oploopt of als hij bezorgd moet zijn dat hij de vordering van Meusburger niet volledig kan betalen op de vervaldatum.

4. Als het voorwaardelijke product door de klant wordt doorverkocht, dan doet de klant onmiddellijk afstand aan Meusburger van alle aan hem of haar uit de doorverkoop of een overig gebruik toekomende vorderingen tot aan de hoogte van de koopprijsvordering van de klant. Hij is verplicht van dit afstaan melding te maken in zijn boeken. De klant is tot herroeping gemachtigd deze afgestane vorderingen voor rekening van Meusburger in eigen naam te innen. De klant is verplicht zichzelf de eigendom van het voorwaardelijke product voor te behouden, als hij het voorwaardelijke product op krediet doorverkoopt.

5. De klant doet afstand aan Meusburger van zijn uit een vernietiging of beschadiging van het voorwaardelijke product voortkomende verzekerings- of schadevergoedingsaanspraken .

6. De verpanding en eigendomsoverdracht tot zekerheid van het voorwaardelijke product is niet toegestaan.

7. De be- en verwerking van het voorwaardelijke product door de klant vindt plaats in naam van Meusburger. Als een verwerking van het voorwaardelijke product plaatsvindt, dan verkrijgt Meusburger voor de nieuwe voorwerp de mede-eigendom in verhouding tot de waarde van het door Meusburger geleverde voorwaardelijke product. Hetzelfde geldt als een voorwaardelijk product met andere, niet door Meusburger geleverde producten wordt verwerkt of vermengd.

7. Risico-overdracht

1. Het gevaar voor de toevallige vernietiging en verslechtering van het product wordt met de overdracht op de overeengekomen plaats van nakoming, bij een verzendingskoop met de overdracht van het product aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde personen of ondernemingen, op de klant overgedragen.

2. Voor de overdracht geldt hetzelfde, als de klant met de acceptatie van het product in verzuim is.

8. Bevoegde rechtbank, arbitrageclausule, toepasbaar recht

1. Als de klant zijn zetel in de Europese Unie of in een EFTA-land heeft, dan vallen alle geschillen die volgen uit of samenhangend met de contractuele relatie tussen Meusburger en de klant, met name ook geschillen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden uitsluitend binnen de jurisdictie van 6800 Feldkirch, Oostenrijk.

2. Als de klant zijn buiten de Europese Unie of de EFTA heeft, dan zijn alle geschillen die volgen uit of samenhangen met de contractuele relatie tussen Meusburger en de klant, met name geschillen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden, onderhevig aan het Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich in Wenen, Wiener Regeln (het VIAC, Weense regels). De voertaal binnen de arbitrageprocedure is Duits. De plaats van arbitrage is Wenen. Een partij kan echter, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van het hof van arbitrage bij een nationaal gerecht voorlopige of garanderende maatregelen eisen en een gerecht kan deze soort maatregelen voor of tijdens de arbitrageprocedure opleggen.

3. Meusburger is echter gerechtigd ook bij elk andere voor de klant bevoegde rechtbank beroep in te stellen tegen de klant.

4. Voor de gehele rechtsbetrekking tussen de klant en Meusburger, inclusief deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, geldt materieel Oostenrijks recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

9. Slotbepalingen

1. De klant is niet gerechtigd eventuele vorderingen jegens Meusburger met de aan Meusburger jegens hem toekomende vergoedingsvordering te verrekenen. De klant heeft geen rechten van terughouding.

2. Meusburger is gerechtigd eigen vorderingen, ook degene die nog niet invorderbaar zijn, te verrekenen met vorderingen van de klant.

3. De klant is niet gerechtigd zijn vordering tot levering van het product af te staan aan anderen.

4. Het betwisten van een overeenkomst vanwege een vergissing van de klant is uitgesloten.

5. Documentatie of informatie over Meusburger, haar producten en distributeurs en andere zakenpartners, die beschikbaar worden gesteld aan de klant of waarvan de klant op een andere manier kennis verkrijgt, mogen aan derden alleen na schriftelijke toestemming van Meusburger worden doorgegeven of op welke wijze dan ook toegankelijk voor hen worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor documentatie zoals modellen, kostenramingen, reclamemateriaal, prijslijsten of overeenkomsten, die aan de klant worden overgedragen of waarvan de klant op een andere wijze kennis verkrijgt. Alleen Meusburger bezit alle rechten op dergelijke documentatie.

6. Als bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet-geldend of niet-uitvoerbaar zijn, dan tast dit de geldigheid van overige bepalingen niet aan. Deze niet-geldende en niet-uitvoerbare bepalingen gelden als vervangen door geldende en uitvoerbare bepalingen die het dichtst bij het beoogde economische doel komen (salvatorische clausule).

7. De klant gaat akkoord met een verwerking van hem betreffende gegevens,ook persoonsgegevens, voor de opdracht- en transactieafwikkeling door Meusburger.

8. Als een overeenkomst in het Duits en in een andere taal wordt gesloten, dan is voor de interpretatie van de overeenkomst en deze voorwaarden de Duitse tekst doorslaggevend.

Wolfurt, juni 2018

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties