Kontakt

Za Vas smo dostupni od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00 časova. Preko ovog linka možete pronaći kontakt osobe za Vaš region.

Sedište u Wolfurtu
+43 5574 6706-0

Vaše kontakt osobe
Vaša poruka nama

Korpa {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikal   Izmena pregleda korpe

Primedba

Slika Artikal kom. Cena za jedan komad Ukupna cena Ukupna cena uklj. popust
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

:  Prijavite se da biste videli svoje cene i nastavili da naručujete.

Guntram Meusburger

We are your reliable and global partner for making dies, moulds, jigs and fixtures.

Opšti uslovi prodaje i isporuke

Opšti uslovi prodaje i isporuke kompanije Meusburger Georg GmbH & Co KG („Meusburger“)

1. Uvod

1. Za sve isporuke i usluge (u nastavku: isporuka) kompanije Meusburger važe sledeći uslovi. Ovi uslovi važe i za buduće transakcije. Uvek se primenjuje verzija Opštih uslova prodaje i isporuke koja važi u trenutku sklapanja ugovora.

2. Protivrečni uslovi, posebno uslovi prodaje i isporuke za kupca, ne primenjuju se. Prigovor kompanije Meusburger nije potreban.

3. Izmene ovih uslova se moraju izvršiti u pisanom obliku. Naručivanje ili prijem isporuke smatra se prihvatanjem ovih uslova.

4. Meusburgerove ponude su generalno neobavezujuće. Kompanija Meusburger prihvata porudžbine putem pisane potvrde porudžbine. U slučaju da potvrda porudžbine od strane kompanije Meusburger odstupa od uslova porudžbine, pravni odnos se zaključuje u skladu sa uslovima kompanije Meusburger, osim ako kupac ne podnese pisani prigovor odmah po dobijanju ove potvrde porudžbine.

5. Sva dokumentacija ponuda, projektna dokumentacija ili druga dokumentacija i informacije ne smeju se reprodukovati, menjati i/ili stavljati na raspolaganje trećim licima bez pisane saglasnosti kompanije Meusburger. Informacije sadržane u brošurama, katalozima i slično, kao i druge pisane i usmene izjave kompanije Meusburger relevantne su samo ako su izričito navedene u potvrdi porudžbine. Informacije i tehnički saveti koje daje kompanija Meusburger navode se prema našem najboljem znanju i verovanju, kao i na osnovu iskustva. One nisu obavezujuće i – u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom – isključuju bilo kakvu odgovornost, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi. Ovo važi i za ugovorne pregovore u predugovornoj fazi.

6. Tehničke i druge promene ostaju rezervisane u razumnim granicama.

7. Za transakcije sa potrošačima, ovi uslovi i odredbe se primenjuju isključivo ako nisu u suprotnosti sa obaveznim propisima Zakona o zaštiti potrošača.

2. Mesto izvršenja, isporuka

1. Ako nije drugačije dogovoreno, mesto izvršenja je Wolfurt (Austrija), Kesselstr. 42. Ako nije drugačije dogovoreno, isporuka se obavlja kao EXW mesto izvršenja na osnovu Incoterms pravila koja važe u trenutku sklapanja ugovora. Pošiljka i transport se stoga obavljaju o trošku i na rizik kupca. Čim se isporuka dostavi kupcu na mestu izvršenja, svi rizici se na njega prenose. Ako kupac ne prihvati isporuku, on ne izvršava obavezu prihvatanja. Osim toga, u tom slučaju se smatra da je kompanija Meusburger izvršila isporuku i kompanija Meusburger ima pravo da skladišti isporuku o trošku kupca. Posledično nastale troškove skladištenja kupac će odmah refundirati kompaniji Meusburger. U slučaju neizvršavanja obaveze prihvatanja, kompanija Meusburger je odgovorna samo za grubu nepažnju ili oštećenje ugovorne robe.

2. Kompanija Meusburger zadržava pravo na delimičnu isporuku na osnovu sopstvene procene. Ovi uslovi važe u celosti i za delimične isporuke. Kupac je dužan da prihvati delimične isporuke.

3. Žalbe zbog oštećenja usled transporta kompanija Meusburger može da istraži, i ako su opravdane, prihvati samo ako ih kupac odmah evidentira na potvrdi o isporuci prevoznika odgovornog za prijem odpremnice, i ako ih kupac najkasnije u roku od 14 dana prijavi u pisanom obliku kompaniji Meusburger, zajedno uz podnošenje odgovarajućih dokaza.

4. Navedeni datumi isporuke služe samo kao smernice.

5. Ako kompanija Meusburger nije u mogućnosti da izvrši isporuku do dogovorenog datuma zbog nepredviđenih okolnosti koje su van njene kontrole (npr. viša sila, kašnjenje kooperanata itd.) kompanija Meusburger ima pravo da izvrši isporuku sledećeg mogućeg datuma, pod uslovom da je razumno očekivati da će kupac u tom vremenu prihvatiti isporuku. U suprotnom, kompanija Meusburger ima pravo na raskid ugovora. Za kašnjenje u isporuci iz drugih razloga, odgovornost kompanije Meusburger je ograničena samo na nameru i grubu nepažnju.

6. Usklađenost sa rokovima isporuke zahteva ispunjenje svih ugovornih obaveza kupca, posebno obavezu plaćanja dogovorenog predujma, kao i podmirivanje dospelih računa.

7. Ukoliko kupac ne uspe da dobije uvoznu dozvolu, to ga ne oslobađa od njegovih obaveza.

8. Kompanija Meusburger naplaćuje primerenu naknadu za rukovanje i obradu, kao i troškove transporta, radi povraćaja robe usled grešaka u porudžbini kupca ili drugih okolnosti koje se pripisuju kupcu, što isključivo predstavlja dobru volju, a ne obavezu, kompanije Meusburger.

9. Kompanija Meusburger naplaćuje naknadu za obradu u iznosu od 10 evra za isporuke čija neto vrednost iznosi manje od 100 evra.

10. Postavljanjem porudžbine – bez obzira na način prenosa – kupac daje obavezujuću izjavu da želi kupiti naručenu isporuku. U slučaju porudžbine robe elektronskim putem, kompanija Meusburger će potvrditi prijem porudžbine. Međutim, ova elektronska potvrda prijema porudžbine ne predstavlja obavezujuću izjavu da je kompanija Meusburger prihvatila ugovornu ponudu. Kompanija Meusburger ima pravo (ali nije dužna) da prihvati ugovornu ponudu kupca – bez obzira na način prenosa – u roku od 2 nedelje od prijema. U slučaju propusta davanja izjave smatraće se neprihvatanjem ponude.

3. Cene

1. Ako nije drugačije dogovoreno, sve cene su neto cene (u evrima) franko fabrika, a primenjuju se cene koje važe na dan isporuke. Cene softvera ne uključuju instalaciju, uputstva i moguće prilagođavanje prema opremi i/ili drugom softveru. Kupac će ove i slične usluge naručiti posebno, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno, a ako takva usluga ne postoji, mora biti plaćen po razumnim cenama u skladu sa važećim cenovnikom kompanije Meusburger u trenutku zaključenja ugovora.

2. Ako se promene troškovi na kojima se zasnivaju dogovorene cene, kompanija Meusburger ima pravo na promenu cene u skladu sa promenom troškova.

3. Ako se isporuka izvrši kasnije zbog okolnosti u domenu kupca, kompanija Meusburger ima pravo na nadoknadu troškova odgovarajućim povećanjem cena. To utiče na pravo kompanije Meusburger na nadoknadu svake druge nastale štete.

4. Sve poreze, carine i druge naknade koje kupac mora platiti da bi preuzeo isporuku snosi sam kupac, osim ako kompanija Meusburger nije dostavila izričit pisani sporazum da će na sebe preuzeti te troškove.

4. Plaćanje

1. Kupac je saglasan sa dostavom računa elektronskim putem.

2. Mesto izvršenja plaćanja je sedište kompanije Meusburger. Plaćanje se izvršava 30 dana od datuma na fakturi, bez ikakvih odbitaka i bez naknade za plaćanje, u valuti koja je navedena na fakturi. Plaćanje se smatra izvršenim tek kada kompanija Meusburger može raspolagati iznosom.

3. Za porudžbine koje obuhvataju nekoliko jedinica, kompanija Meusburger ima pravo na dostavu odvojenih faktura nakon svake delimične isporuke.

4. Ako se plaćanje ne izvrši do datuma dospeća, kompanija Meusburger ima pravo da:

  • odloži ispunjenje svojih obaveza dok se ne izvrši nepodmireno plaćanje,
  • iskoristi odgovarajuće produženje roka isporuke,
  • zahteva momentalnu naplatu celokupne nepodmirene naknade,
  • fakturiše kupcu sve troškove opomena i naplate, kao i zakonske zatezne kamate, najmanje 9 procentnih poena iznad osnovne kamatne stope

i/ili


  • raskine ugovor u slučaju nepridržavanja razumnog grejs perioda, pri čemu kompanija Meusburger takođe ima pravo na poništavanje ugovora u celini, čak i u slučaju delimičnog izvršenja. U slučaju raskida od strane kompanije Meusburger, kupac mora da isplati naknadu za raskid u iznosu od 20% koja se plaća odmah i da nadoknadi svaku dodatnu štetu, uključujući izgubljenu dobit.

5. Ako se izvršenje obavlja u imovini kupca ili ako postoji sumnja kompanije Meusburger u njegovu solventnost, kompanija Meusburger ima pravo da:

  • zahteva momentalnu naplatu svih nepodmirenih faktura, bez obzira na njihov datum dospeća,
  • uskrati sve isporuke porudžbina koje još uvek nisu ispunjene i da ih izvrši samo nakon avansnog plaćanje. Ako kupac odbije avansno plaćanje, kompanija Meusburger može da raskine ugovor i zahteva nadoknadu štete za izgubljenu dobit.

6. Ako kupac ne izvrši obavezu prihvatanja, naknada za plaćanje se odmah izvršava.

7. Kompanija Meusburger ima pravo na kreditnu naplatu najstarijeg duga i pripadajućih kamata i troškova, čak i ako su drugačije naznačeni.

8. Čekovi i menice se prihvataju samo za račun naplate i ako su u pisanom obliku dogovoreni. Kupac snosi troškove i izdatke povezane sa plaćanjem čekom ili menicom.

5. Garancija, odgovornost i ograničenje odgovornosti

1. Kupac mora da pažljivo proveri i pregleda isporuku odmah po prijemu. Nedostaci se moraju prijaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od 14 dana od prijema isporuke uz podnošenje odgovarajućeg dokaza (poput, na primer, uzoraka, fotografija itd.). U suprotnom će svaki zahtev biti odbačen, uključujući one koje proizilaze iz posledične štete. Skriveni nedostaci se u pisanom obliku moraju prijaviti kompaniji Meusburger u periodu od 14 dana od datuma otkrića, zajedno uz podnošenje odgovarajućeg dokaza (poput, na primer, uzoraka, fotografija itd.). U suprotnom će svaki zahtev biti odbačen, uključujući one koje proizilaze iz posledične štete. Na zahtev kompanije Meusburger, kupac će olakšati, dopustiti i podržati pregled isporuke od strane kompanije Meusburger i/ili procenitelja kojeg imenuje kompanija Meusburger ili treća strana (npr. osiguravač kompanije Meusburger).

2. Ako se nedostatak prijavi u predviđenom vremenskom periodu i problem – na zahtev kompanije Meusburger – pregleda procenitelj i to potvrdi kao nedostatak, kompanija Meusburger će po sopstvenoj proceni, otkloniti nedostatak putem popravke ili zamene predmeta, povraćajem neispravne isporuke po nabavnoj ili smanjenoj ceni. Kupac nema pravo na sva druga i dodatna potraživanja.

3. Nedostaci u nekom delu isporuke ne mogu rezultovati žalbama na celu isporuku.

4. Kompanija Meusburger ne daje garanciju da je isporuka pogodna za planiranu namenu.

5. Garantni period je 12 meseci i počinje čim se isporuka dostavi kupcu na mestu izvršenja.

6. Kupac nema pravo da uskrati plaćanje zbog garantnih ili drugih potraživanja bilo koje vrste.

7. Zahtevi za regres u smislu člana 12 Zakona o odgovornosti proizvoda (PHG) se isključuju, osim ako dužnik koji ima pravo na regres dokaže da je greška nastala u sferi kompanije Meusburger i da je nastala zbog grube nepažnje.

8. Povraćaj isporuke prethodno zahteva izričitu saglasnost kompanije Meusburger, a vrši se o trošku i na rizik kupca. Kupac mora da snosi i sve druge troškove koji proizilaze iz povraćaja (npr. skladištenja). Ako se povraćaj izvrši bez prethodne saglasnosti, kompanija Meusburger ima pravo da odbije prijem vraćene isporuke i vrati je kupcu o trošku kupca.

9. Za nedostatke prouzrokovane nepravilnim skladištenjem, držanjem, upotrebom ili transportom, kompanija Meusburger ne daje nikakvu garanciju. Ako se navodi da se radi o takvim nedostacima, kupac mora da dokaže odgovarajuće skladištenje, čuvanje, upotrebu i transport.

10. Kompanija Meusburger ne daje nikakvu garanciju za informacije o proizvodima i svojstvima proizvoda u katalozima, promotivnim pismima, brošurama, oglasima, cenovnicima, itd.

11. Kompanija Meusburger garantuje da isporuka odgovara dogovorenim specifikacijama. Isporuke sa zaliha se vrše u uobičajenom komercijalnom kvalitetu, bez garancije da će biti pogodna za određene svrhe primene ili određeni postupak obrade. Za isporuke prema standardima primenjuju se tehnički standardi zemlje proizvođača.

U slučaju, primenjuje se i sledeće:
- Kompanija Meusburger garantuje da je isporučeni softver u skladu sa specifikacijama koje je kompanija Meusburger navela u dokumentaciji softvera i da je izrađen sa potrebnom pažnjom i stručnošću u vreme zaključenja ugovora. Isporuka nezavisnih proizvoda kao što su oprema, komponente operativnog sistema, OPC serveri, interfejsi mašina itd. podleže odredbama o licenciranju, odgovornosti i garancijama određenog proizvođača.
- Kompanija Meusburger preporučuje da kupac obezbedi testno okruženje prilagođeno sistemu i veličini sistema. Pre instalacije ili ažuriranja, kupac mora da testira verziju softvera u navedenom testnom okruženju i da ga odobri za integraciju u operativni sistem.
- Kompanija Meusburger ne daje nikakve garancije za nedostatke koji se mogu pripisati prekomernoj upotrebi, nepoštovanju zahteva za instalaciju i/ili uslova upotrebe. Ako se smatra da se radi o takvim nedostacima, kupac mora da dokaže pravilnu upotrebu, poštovanje zahteva za instalaciju i/ili uslova upotrebe. Garancija ne pokriva greške, smetnje i slično, koje se mogu pripisati nepravilnom rukovanju, izmenjenim operativnim sistemima i komponentama, interfejsima (naročito za računar za upravljanje mašinom i ERP interfejse), izmenjenim parametrima i odstupanjima od zahteva za instalaciju.
- Kompanija Meusburger se uvek brine da osigura tehničku i organizacionu bezbednost podataka. Ukoliko se podaci ipak izgube ili padnu u ruke neovlašćenih trećih lica, kompanija Meusburger ne prihvata nikakvu odgovornost, osim u slučaju namere i grubog nemara

12. Minimalne razlike u kvalitetu, boji, širini, težini, opremi i dizajnu su tehnički neizbežne i ne predstavljaju nedostatak. To se odnosi i na komercijalna odstupanja, osim ako kupac u trenutku sklapanja ugovora nije zahtevao i dogovorio sa kompanijom Meusburger da isporuka bude u skladu sa uzorkom.

13. Osim za odgovornosti koje spadaju u područje primene Zakona o odgovornosti za proizvod (PHG), odgovornost kompanije Meusburger je ograničena na nameru i grubu nepažnju. Isključena je odgovornost za lakši nemar, naknadu za posledičnu štetu i materijalnu štetu, izgubljenu uštedu, gubitke od kamata i naknadu štete od potraživanja trećih strana prema kupcu.

14. Osim toga, odgovornost kompanije Meusburger je ograničena na dvostruku vrednost opravdano vraćene isporuke.

15. Kompanija Meusburger garantuje da se isporuka može prodavati u okviru Evropske unije. Na kupcu je da se izjasni da li se roba može prodavati i van granica Evropske unije.

16. Gorenavedene odgovornosti se ne odnose na telesne i zdravstvene povrede kupca koje se mogu pripisati kompaniji Meusburger.

6. Prava; obaveze

1. Sva autorska prava, uključujući i sva neposredna i izvedena prava, posebno sva prava na upotrebu, kao i sva druga prava industrijske svojine na isporuke, kao što su softver, crteži, nacrti, opisi, dokumentacija, planovi, koncepti i slična dokumentacija ostaju isključivo u vlasništvu kompanije Meusburger. Kupci ih ne smeju učiniti dostupnim trećim licima, reprodukovati (osim tačke 3), distribuirati, uređivati i slično, bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Meusburger.

2. U slučaju dobijanja licence, na osnovu plaćanja ugovorene naknade, kupac dobija neprenosivo i neisključivo, ali neograničeno pravo korišćenja ugovornog softvera i, ako je dostupan, dokumentacionog materijala isključivo u svoje interne svrhe. Bilo kakav prenos ili prosleđivanje trećim stranama zahteva prethodnu pisanu saglasnost kompanije Meusburger.

3. U slučaju korišćenja putem interneta, kupac može da koristi softver na mreži uz kontinuirano plaćanje naknade za korišćenje. Pored toga, kupac ne stiče nikakva prava na softver, a posebno nema pravo na to da preuzme ili napravi kopiju softvera na nosaču podataka.

4. U principu, kupac mora da sarađuje u potrebnoj meri u izvršenju naloga. Ukoliko kompanija Meusburger radi ili mora da radi kod kupca, kupac mora zaposlenima kompanije Meusburger da omogući besplatan pristup svim prostorijama, instalacijama (oprema, softver, mreže itd.) i drugoj radnoj opremi koja je potrebna za pravilno pružanje usluga kompanije Meusburger u okviru uobičajenog radnog vremena.

5. Kupac ima pravo da napravi kopije programa ukoliko je takva vrsta umnožavanja neophodna za korišćenje programa. Potrebna umnožavanja uključuju instaliranje programa sa originalnog nosača podataka na uređaj za masovno skladištenje podataka korišćene opreme, kao i za učitavanje programa u radnu memoriju. Pored toga, kupac može da napravi kopiju u svrhe kreiranja rezervne kopije. Međutim, on ima pravo da napravi i sačuva samo jednu rezervnu kopiju. Ova rezervna kopija datog programa mora biti označena kao takva.

6. Kupac je dužan da spreči treće strane da pristupe programu i dokumentaciji preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti. Isporučeni originalni nosači podataka, kao i rezervna kopija, moraju da se čuvaju na mestu koje je zaštićeno od neovlašćenog pristupa trećih lica. Zaposleni u kompaniji kupca moraju biti izričito upućeni u zahtev za poštovanje aktuelnih uslova ugovora i autorskih prava. Ako treća strana obezbedi pristup, kompanija Meusburger mora odmah biti obaveštena.

7. Ukoliko je iz razloga bezbednosti podataka ili brzog reaktiviranja računarskog sistema nakon potpunog otkaza neophodna rezervna kopija celokupne baze podataka, uključujući i korišćene računarske programe, kupac sme da napravi neophodan broj rezervnih kopija. Kompanija Meusburger se mora obavezno obavestiti o tome. Takvi nosači podataka moraju biti označeni u skladu s tim. Rezervne kopije se mogu koristiti samo u isključivo svrhe arhiviranja.

8. Korisnik ne sme da pravi dodatne kopije koje uključuju slanje programskog koda na štampač.

9. Zabranjeno je ponovno prevođenje datog programskog koda u druge oblike koda (dekompilacija), kao i druge vrste reindeksiranja različitih faza softvera (obrnuto inženjerstvo), uključujući izmenu programa.

10. Obaveštenja o autorskim pravima, serijski brojevi i druge funkcije korišćene za identifikaciju programa se ne smeju uklanjati niti menjati ni pod kojim uslovima.

11. Kompanija Meusburger nema obavezu da predaje izvorne kodove.

7. Zadržavanje prava vlasništva

1. Dok se ne ispune sve obaveze kupca, posebno dok iznos kupovine ne bude u potpunosti isplaćen, kompanija Meusburger zadržava vlasništvo nad isporučenom ugovornom robom (rezervisana roba). Kupac mora da osigura pravilno održavanje u skladu sa propisima (održavanje i popravke), kao i osiguranje rezervisane robe o svom trošku tokom tog vremena.

2. Kupac mora da u pisanom obliku bez odlaganja obavesti kompaniju Meusburger o svim aktivnostima trećih strana koje utiču na robu, posebno o merama izvršenja, mogućoj šteti ili uništenju rezervisane robe. Kupac mora bez odlaganja da obavesti kompaniju Meusburger o svakoj promeni vlasništva rezervisane robe kao i promeni sopstvene adrese. Kupac mora da nadoknadi kompaniji Meusburger svu štetu, troškove i nedostatke koji nastanu kršenjem ovih obaveza i potrebnih interventnih mera protiv pristupa treće strane rezervisanoj robi.

3. Kupac ima pravo na dalju prodaju rezervisane robe. Ovo pravo prestaje ako kupac ne plati ili ako postoji sumnja da neće moći da izvrši celokupnu isplatu kompaniji Meusburger do datuma dospeća.

4. Ako kupac preproda rezervnu robu, on time na kompaniju Meusburger prenosi sva prava koja proizilaze od preprodaje ili drugog korišćenja do zahteva kupca koja se odnose na nabavnu cenu. Kupac je dužan da ovaj prenos evidentira u svojim knjigama. Ako se ne povuče, kupac je ovlašćen da u svoje ime primi ova prenesena potraživanja koja će biti isplaćena kompaniji Meusburger. Kupac je dužan da zadrži vlasništvo nad rezervisanom robom ako se ona prodaje na kredit.

5. Kupac svoje zahteve za osiguranje ili naknadu štete zbog uništenja ili oštećenja rezervisane robe prenosi na kompaniju Meusburger.

6. Rezervisana roba se ne može založiti niti koristiti kao zalog.

7. Rukovanje i obradu rezervisane robe kupac vrši u ime kompanije Meusburger. Ako se rezervisana roba obrađuje, kompanija Meusburger stiče udeo u novoj imovini srazmerno vrednosti rezervisane robe koju je isporučila kompanija Meusburger. Isto važi i kada se rezervisana roba obrađuje ili meša sa drugom isporukom koju ne isporučuje kompanija Meusburger.

8. Prenos rizika

1. Rizik od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja isporuke prenosi se na kupca u trenutku primopredaje robe na dogovorenom mestu izvršenja ili, u slučaju prodaje na odredištu prema uputstvu kupca, u trenutku predaje isporuke špediteru, prevozniku ili licima ili organizacijama koje su na drugi način imenovane za otpremanje pošiljke.

2. Ako kupac ne izvrši obavezu prihvatanja, prenos se i dalje smatra izvršenim.

9. Mesto nadležnosti, arbitražna klauzula, merodavno pravo

1. Ako se kupac nalazi u Evropskoj uniji ili u državi EFTA, isključivo mesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze ili su u vezi sa ovim ugovornim sporazumom između kompanije Meusburger i kupca, posebno za sporove u vezi sa ovim Opštim uslovima i odredbama prodaje i isporuke je 6800 Feldkirch, Austrija.

2. Ako kupac ima sedište van Evropske unije ili van EFTA-e, predmet svih sporova koji proizlaze ili su u vezi sa ovim ugovornim odnosom između kompanije Meusburger i kupca, posebno sporovi u vezi sa ovim Opštim uslovima prodaje i isporuke, predmet su međunarodnog arbitražnog suda privredne komore Austrije u Beču (Bečka pravila). Jezik koji se koristi u arbitražnom postupku je nemački. Mesto arbitraže je Beč. Međutim, ne dovodeći u pitanje nadležnost arbitražnog suda, stranka može da podnese zahtev nacionalnom sudu za preliminarne mere ili mere zaštite, a sud može naložiti takve mere pre ili tokom arbitražnog postupka.

3. Međutim, kompanija Meusburger takođe ima pravo da podnese tužbu protiv kupca pred bilo kojim drugim sudom koji ima nadležnost nad kupcem.

4. Za sve pravne odnose između kupca i kompanije Meusburger, uključujući ove Uslove prodaje i isporuke, primenjuje se austrijsko materijalno pravo. Konvencija UN o prodaji robe nije primenljiv.

10. Završne odredbe

1. Kupac nema pravo na poravnanje bilo kakvih potraživanja od kompanije Meusburger i zahteva za plaćanje koje kompanija Meusburger potražuje od njega. Kupac nema nikakva prava na zadržavanje.

2. Kompanija Meusburger ima pravo na nadoknadu svojih potraživanja od kupca, čak i onih koja još uvek nisu dospela.

3. Kupac nema pravo da prenese svoje zahteve za isporuku robe drugom licu.

4. Raskid ugovora zbog greške kupca je isključen.

5. Dokumenti ili informacije o kompaniji Meusburger, njenim proizvodima i prodaji i poslovnim partnerima koji su dostupni kupcu ili o kojima dobije saznanje, smeju da se prosleđuju ili na drugi način učine dostupnim trećim stranama samo uz pisani pristanak kompanije Meusburger. Isto se odnosi na dokumente, kao što su uzorci, procene troškova, promotivni materijal, cenovnici ili ugovori koji se predaju kupcu ili o kojima na drugi način dobije saznanje. Sva prava na takve dokumente pripadaju isključivo kompaniji Meusburger.

6. Ako su odredbe ovih Opštih uslova prodaje i isporuke nevažeće ili postanu nevažeće ili se ne mogu sprovesti, važenje ostalih odredbi će ostati nepromenjeno. Te nevažeće odredbe ili odredbe koje se ne mogu sprovesti zamenjuju se važećim i izvršnim odredbama koje će najverovatnije postići predviđenu ekonomsku svrhu (Salvatorna klauzula).

7. Kupac se slaže sa obradom svojih podataka – takođe ličnih podataka – za porudžbinu i poslovnu obradu od strane kompanije Meusburger.

8. Ako je ugovor sklopljen na nemačkom i drugom jeziku, tekst na nemačkom jeziku je presudan u tumačenju ugovora i ovih uslova.

Volfurt, Avgust 2021

Pošlji

Da li imate otvoren nalog?

Ukoliko imate pristupne podatke za Meusburger portal, prijavite se ovde:

Izgubljena lozinka?

Novogenerisana lozinka je poslata i trebalo bi uskoro da se pojavi u vašem prijemnom sandučetu. Želimo vam uspešan dan.

Unesite Vašu e-mail adresu.
Poslaćemo Vam novu lozinku.

Kategorije proizvoda

Izaberite zemlju

Lokacije

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from many advantages including: Get familiar with our new ‘My account’ section.
Keep selection
Beta
New version
Current version