Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Vaša kontaktna oseba

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis ter podpora

Toplokanalni tehnika
+49 6204 6069-0

Regulacijska tehnika
+49 6293 9203-0

Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

Guntram Meusburger

Mi smo Vaš zanesljiv partner v orodjarstvu in strojegradnji.

Splošni prodajni in dobavni pogoji

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Meusburger Georg GmbH & Co KG (»Meusburger«)

1. Preambula

1. Naslednji pogoji veljajo za vse dobave in storitve (v nadaljevanju na kratko: dobava) podjetja Meusburger. Ti pogoji veljajo tudi za prihodnje posle. Sklicuje se na različico splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, ki velja ob sklenitvi pogodbe.

2. Nasprotujoči si pogoji poslovanja, zlasti nabavni in dobavni pogoji stranke, niso veljavni. Podjetju Meusburger ni treba podati ugovora.

3. Sprememba teh pogojev mora biti v pisni obliki. Naročilo ali prevzem dobave se v vsakem primeru šteje za sprejetje teh pogojev.

4. Ponudbe podjetja Meusburger so načelno nezavezujoče. Podjetje Meusburger sprejema naročila s pisnim potrdilom naročila. Če se potrdilo naročila podjetja Meusburger razlikuje od pogojev naročila, se pravni posel izvede na podlagi pogojev podjetja Meusburger, razen če stranka takoj po prejemu potrdila naročila poda pisni ugovor.

5. Tehnične in druge spremembe se pridržujejo v mejah razumnega.

6. Pri poslih s potrošniki te določbe veljajo samo, v kolikor niso v nasprotju z obveznimi predpisi Zakona o varstvu potrošnikov.

2. Kraj izpolnitve, dobave

1. Če ni drugače dogovorjeno, je kraj izpolnitve Wolfurt (Avstrija), Kesselstraße 42. Če ni drugače dogovorjeno, je kraj izpolnitve dobave EXW Incoterms, v različici, ki velja ob sklenitvi pogodbe. Stroške in nevarnost za odpremo in prevoz prevzame stranka. Takoj ko se stranki ponudi dobava na kraju izpolnitve, se vse nevarnosti prenesejo nanjo. Če stranka ne prevzame dobave, to šteje kot nepravočasni prevzem. V tem primeru velja, da je podjetje Meusburger izpolnilo dobavo in sme blago uskladiščiti na stroške stranke. Stranka je dolžna podjetju Meusburger nemudoma plačati posledične stroške skladiščenja. Poleg tega je odgovornost podjetja Meusburger v primeru nepravočasnega prevzema omejena samo na hudo malomarnost zaradi izgube ali poslabšanja pogodbenega blaga.

2. Podjetje Meusburger si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede delne dobave. Delne dobave so v celoti pogojene s temi pogoji. Stranka mora delne dobave sprejeti.

3. Reklamacije zaradi škode, nastale med prevozom, lahko podjetje Meusburger preveri in – če so reklamacije utemeljene – prizna, samo če se takoj ob prevzem blaga pri pooblaščenem prevozniškem podjetju zapišejo na prevzemnico, stranka pa mora takoj, najpozneje v 14 dneh, pisno obvestiti podjetje Meusburger in priložiti ustrezna dokazila.

4. Dobavni roki so samo okvirni.

5. Če podjetje Meusburger zaradi nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati (npr. višja sila, zamude pri dobavi s strani dobaviteljev itd.), ne more dostaviti blaga do dogovorjenega roka, si podjetje Meusburger pridržuje pravico dostaviti blago do naslednjega možnega roka za podjetje Meusburger, v kolikor je prevzem dobave do tega roka za kupca še vedno sprejemljiv. Sicer pa je podjetje Meusburger upravičeno, da odstopi od pogodbe. Za druge zamude pri dobavi podjetje Meusburger prevzema odgovornost samo v primeru lastne hude malomarnosti in namere.

6. Upoštevanje dobavnega roka predvideva izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti stranke, zlasti obveznosti dogovorjenega predplačila in poravnave vseh zapadlih računov.

7. Če stranka ne prejme uvoznega potrdila, to ne izključuje njene obveznosti do prevzema svojih odgovornosti.

8. Za obdelavo vrnjenega blaga, ki je posledica naročniške napake stranke ali druge okoliščine iz vplivnega območja stranke, in katerega je podjetje Meusburger sprejelo nazaj brez obveznosti, da to stori, temveč izključno iz dobre volje, zaračuna podjetje Meusburger stranki primerno provizijo za obdelavo in manipulacijo ter za stroške povratnega transporta.

9. Podjetje Meusburger zaračuna za dobave v vrednosti pod 100,00 EUR neto pavšalno provizijo za obdelavo v višini 10,00 EUR neto.

10. Z naročilom – ne glede na njegov način pošiljanja – se stranka zavezuje k nakupu naročenega blaga. Če je blago naročeno elektronsko, podjetje Meusburger potrdi prejem naročila. Kljub temu se podjetje Meusburger s tem elektronskim potrdilom prejema naročila ne zaveže k sprejetju ponujene pogodbe. Podjetje Meusburger je upravičeno (vendar ni zavezano), da ne glede na način pošiljanja sprejme poslano ponujeno pogodbe stranke v dveh tednih po prejemu. Opustitev odgovora velja, da ponudba ni sprejeta.

3. Cene

1. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse neto cene (v evrih) franko tovarna in veljajo cene, ki so veljavne na dan dobave.

2. Če so cene dogovorjene in se stroški, na katerih temeljijo te cene, spremenijo, si
podjetje Meusburger pridržuje pravico do prilagoditve cen glede na spremembo stroškov.

3. Če je dobava zaradi okoliščine na strani stranke prestavljena na pozneje, si podjetje Meusburger pridržuje pravico, da s tem nastale višje stroške poravna z ustreznimi višjimi cenami. Vendar pa to ne vpliva na pravico podjetja Meusburger do nadomestila za drugače nastalo škodo za podjetje Meusburger.

4. Vse davke, dajatve in druge stroške, ki jih stranka plača ob prevzemu dobave/izvedbe, krije stranka sama, razen če se je podjetje Meusburger izrecno pisno strinjalo s prevzemom.

4. Plačilo

1. Stranka se strinja z elektronskim pošiljanjem računov.

2. Kraj izpolnitve za plačila je sedež podjetja Meusburger. Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, brez kakršnega koli odbitka in stroškov zaradi plačila v valuti, ki je navedena na računu. Plačilo je izvedeno, šele ko podjetje Meusburger lahko z zneskom razpolaga.

3. Pri naročilih, ki zajemajo več enot, je podjetje Meusburger upravičeno, da po dobavi posamezne enote ali storitve izda posamezni račun.

4. Če račun ni plačan do valute, si podjetje Meusburger pridržuje pravico:

  • da odloži izpolnjevanje svojih obveznosti do izvedbe zapadlega zneska za plačilo,
  • da zahteva ustrezno podaljšanje roka dobave ali storitve,
  • da zahteva takojšnje poplačilo celotnega še neporavnanega zneska,
  • da zaračuna vse stroške opominov in izterjave zapadlih terjatev ter zakonske zamudne obresti, najmanj 9 odstotne točke nad temeljno obrestno mero

in/ali

  • da v primeru neupoštevanja razumnega obdobja odloga odstopi od pogodbe, pri čemer si podjetje Meusburger tudi v primeru delne storitve pridržuje pravico do odstopa od celotne pogodbe. Če podjetje Meusburger odstopi, mu mora stranka takoj plačati takso za storniranje v višini 10 % bruto cene in nadomestiti dodatno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom.

5. Če se izvede zaplemba lastnine stranke ali je njena plačilna sposobnost za podjetje Meusburger vprašljiva, je podjetje Meusburger upravičeno:

  • da zahteva takojšnje poplačilo vseh terjatev brez upoštevanja roka,
  • da zadrži vse dobave iz še neizvedenih pogodb in da jih izvede samo z avansom. Če stranka odkloni plačilo vnaprej, lahko podjetje Meusburger odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino tudi za izgubljeni dobiček.

6. Če stranka zamuja s prevzemom, rok za plačilo zapade takoj.

7. Podjetje Meusburger ima pravico, da morebitna plačila za drug namen vedno najprej odšteje od starejšega dolga in z njim povezanih obresti in stroškov.

8. Menice in čeki se sprejmejo le za plačilo in s pisnim soglasjem. Stroške čekovnih ali meničnih plačil plača stranka.

5. Garancija, jamstvo in omejitev odgovornosti

1. Stranka mora dobavljeno blago ob prevzemu takoj temeljito preveriti in pregledati. Morebitne pomanjkljivosti je treba najpozneje v roku 14 dni od prejema blaga pisno sporočiti podjetju in priložiti ustrezna dokazila (npr. vzorce, fotografije itd.), v nasprotnem primeru so zahtevki, tudi zaradi pomanjkljivosti blaga, izključeni. Ugotovljene pomanjkljivosti je treba v roku 14 dni od odkritja pisno sporočiti podjetju in priložiti ustrezna dokazila (npr. vzorce, fotografije itd.), v nasprotnem primeru so zahtevki, tudi zaradi pomanjkljivosti blaga, izključeni. Na zahtevo podjetja Meusburger mora stranka podjetju Meusburger in/ali strokovnjaku, ki ga imenuje podjetje Meusburger ali tretja oseba (npr. zavarovatelj podjetja Meusburger), omogočiti in dopustiti ogled blaga ter ga pri tem podpirati.

2. V primeru pravočasnega obvestila o napaki in če je blago pregledal – če to zahteva podjetje Meusburger –izvedenec in potrdil napako, podjetje Meusburger odpravi napako po lastni izbiri, bodisi s popravilom bodisi zamenjavo, vračilom blaga z napako v zameno za dobropis v višini nakupne cene ali z zmanjšanjem cene. Stranka nima pravice do drugih in nadaljnjih zahtevkov.

3. Zaradi pomanjkljivost dela dobave ni mogoče reklamirati celotne dobave.

4. Podjetje Meusburger ne daje garancije, da je blago ustrezno za predvideni namen uporabe.

5. Garancijski rok je šest mesecev od dne, ko je bilo blago stranki ponujeno na kraju izpolnitve.

6. Stranka nima pravice zadržati plačil zaradi garancijskih ali drugih zahtevkov kakršne koli vrste.

7. Regresni zahtevki v smislu 12. člena avstrijskega Zakona o odgovornosti za izdelke (PHG) so izključeni, če regresni upravičenec ne dokaže, da je bila napaka povzročena v vplivnem območju podjetja Meusburger in vsaj iz velike malomarnosti.

8. Za vrnitev reklamiranega blaga je potrebno izrecno predhodno soglasje podjetja Meusburger, za stroške in nevarnost pa je odgovorna stranka. Stranka je odgovorna tudi za morebitne dodatne stroške (npr. skladiščenje), ki nastanejo zaradi vračila. Če se vračilo izvede brez predhodnega soglasja, ima podjetje Meusburger pravico, da zavrne vrnjeno blago in ga ponovno vrne stranki na njene stroške.

9. Za napake, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja, hrambe, uporabe ali prevoza, podjetje Meusburger ne prevzema odgovornosti. Če se navedejo takšne napake, mora stranka dokazati pravilno skladiščenje, hrambo, uporabo ali prevoz.

10. Podjetje Meusburger ne jamči za podatke o izdelkih in lastnostih izdelkov v katalogih, reklamah, brošurah, oglasih, cenikih itd.

11. Podjetje Meusburger jamči, da blago izpolnjuje dogovorjene specifikacije. Dobave na zalogi so izvedene v običajni tržni kakovosti, brez zagotovila primernosti za določene namene uporabe in določene obdelave. Pri dobavi po standardih veljajo tehnični standardi države izdelave.

12. Manjša odstopanja v kakovosti, barvi, širini, teži, opremi in modelih so tehnično neizogibna in ne predstavljajo napake. To velja tudi za običajna odstopanja, razen če se je stranka ob sklenitvi pogodbe s podjetjem Meusburger v pisni obliki dogovorila za dobavo v skladu z vzorcem.

13. Zunaj področja uporabe iz PHG je odgovornost podjejtja Meusburger omejena na namero in grobo malomarnost. Odgovornost za lažjo malomarnost ter nadomestilo posledične škode in materialne škode, nedoseženih prihrankov, izgub obrestne mere in škode iz zahtevkov tretjih oseb do stranke sta izključeni.

14. Poleg tega je obveznost podjetja Meusburger omejena na višino dvakratnega zneska od dobavne vrednosti blaga, ki je bilo upravičeno reklamirano.

15. Podjetje Meusburger jamči, da se blago lahko prodaja v Evropski uniji. Za prodajo izven Evropske unije se mora stranka pozanimati sama.

16. Te omejitve odgovornosti veljajo za telesne poškodbe in škodo za zdravje, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Meusburger.

6. Pridržek lastninske pravice

1. Dobavljeno blago ostane do izpolnitve vseh obveznosti stranke, zlasti do polnega plačila nakupne cene, v lasti podjetja Meusburger (pridržano blago). Stranka mora v tem času na lastne stroške skrbeti za ustrezno servisiranje (vzdrževanje in popravila) ter za zavarovanje pridržanega blaga.

2. Stranka mora podjetje Meusburger nemudoma pisno obvestiti o vseh posegih tretjih oseb v pridržano blago, zlasti o izvršbah in tudi morebitnih poškodbah ali uničenju pridržanega blaga. Stranka mora podjetje Meusburger takoj obvestiti o spremembi lastništva pridržanega blaga in lastnega naslova. Stranka mora podjetju Meusburger plačati odškodnino za vso škodo, stroške in napake, ki nastanejo zaradi kršitve teh obveznosti in zaradi potrebnih intervencijskih ukrepov proti posegom tretjih oseb v pridržano blago.

3. Stranka ima pravico do preprodaje pridržanega blaga. Upravičenost preneha, če stranka postane plačilno nesposobna ali če jo skrbi, da terjatve podjetja Meusburger ob zapadlosti ne bo mogla v celoti plačati.

4. Če je stranka pridržano blago preprodala, podjetju Meusburger takoj odstopi vse svoje terjatve, ki izhajajo iz preprodaje ali kakršne koli druge uporabe, in sicer v višini največ do nakupne cene, ki jo je plačala stranka. Ta odstop je dolžna zabeležiti v svojih knjigah. Stranka je do preklica pooblaščena, da te odstopljene terjatve na račun podjetja Meusburger zbira v svojem imenu. Če stranka pridržano blago preproda na kredit, si mora sama rezervirati lastništvo nad pridržanim blagom.

5. Zavarovalne in odškodninske zahtevke zaradi uničenja pridržanega blaga stranka odstopi podjetju Meusburger.

6. Zastava in prenos lastništva nad pridržanim blagom nista dovoljena.

7. Obdelava in predelava pridržanega blaga pri stranki potekata v imenu podjetja Meusburger. Če se pridržano blago predela, postane podjetje Meusburger solastnik novega predmeta, in sicer v razmerju z vrednostjo pridržanega blaga, ki ga je dostavilo podjetje Meusburger. Enako velja, če se pridržano blago predela ali zmeša z blagom, ki ga ni dobavilo podjetje Meusburger.

7. Prenos nevarnosti

1. Nevarnost slučajne izgube ali slučajnega poslabšanja blaga se s predajo na dogovorjeni kraj izpolnitve, pri nakupu z dostavo pa s predajo blaga špediterju, prevozniku ali osebi oziroma podjetju, ki je določeno za izvedbo dostave, prenese na stranko.

2. Kot predaja velja tudi, če stranka zamuja s prevzemom.

8. Sodna pristojnost, arbitražna klavzula in veljavna zakonodaja

1. Če ima stranka sedež v Evropski uniji ali v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), je za vse spore, ki nastanejo iz pogodbenega razmerja ali v povezavi s pogodbenim razmerjem med podjetjem Meusburger in stranko, zlasti tudi za spore v povezavi s temi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, pristojno sodišče v 6800 Feldkirchu v Avstriji.

2. Če ima stranka sedež zunaj Evropske unije ali EFTA, je za vse spore, ki nastanejo iz pogodbenega razmerja ali v povezavi s pogodbenim razmerjem med podjetjem Meusburger in stranko, zlasti tudi za spore v povezavi s temi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, pristojno Mednarodno arbitražno sodišče Gospodarske zbornice Avstrije na Dunaju (Wiener Regeln). Arbitražni postopek poteka v nemščini. Arbitražno mesto je Dunaj. Pogodbenica lahko brez poseganja v pristojno arbitražnega sodišča pri nacionalnim sodišču zaprosi za sprejetje začasnih ali previdnostne ukrepe in sodišče lahko take ukrepe odredi pred arbitražnim postopkom ali med njim.

3. Podjetje Meusburger ima tudi pravico, da tožbo proti stranki vloži na katerem koli drugem sodišču, pristojnem za stranko.

4. Za vsa pravna razmerja med stranko in podjetjem Meusburger, vključno s temi prodajnimi in dobavnimi pogoji, velja materialno avstrijsko pravo. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja.

9. Končne določbe

1. Stranka nima pravice do kakršnih koli zahtevkov proti podjetju Meusburger, proti kupni ceni, ki jo mora plačati podjetju Meusburger. Stranka nima nikakršnih pravic do pridržanja.

2. Podjetje Meusburger je upravičeno do uveljavljanja lastnih, zahtevkov proti zahtevkom stranke, četudi še niso zapadli v plačilo.

3. Stranka nima pravice, da svoje zahtevke za dostavo blaga odstopi drugim.

4. Spodbijanje pogodbe zaradi zmote stranke je izključeno.

5. Dokumentacijo ali informacije o podjetju Meusburger, njegovih izdelkih, prodajnih in poslovnih partnerjih, ki so na voljo stranki ali so ji sicer razkrite, je dovoljeno predati tretjim osebam ali sicer omogočiti dostop do njih samo s pisnim dovoljenjem podjetja Meusburger. Enako velja za dokumentacijo, denimo vzorce, oceno stroškov, oglaševalsko gradivo, cenike ali pogodbe, predane ali sicer razkrite stranki. Izključni imetnik vseh pravic za tovrstno dokumentacijo je podjetje Meusburger.

6. Če so določbe teh splošnih prodajnih in dobavnih pogojev neveljavne ali neizvedljive ali pa take postanejo, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena. Neveljavne ali neizvedljive določbe se nadomestijo z veljavnimi in izvedljivimi določbami, ki se najbolj približajo predvidenemu ekonomskemu namenu (salvatorična klavzula).

7. Stranka se strinja z obdelavo njenih osebnih podatkov za obdelavo naročila in izvedbo posla s strani podjetja Meusburger.

8. Če je pogodba sklenjena v nemškem in drugem jeziku, velja za razlago pogodbe in teh pogojev nemško besedilo.

Wolfurt, junij 2018

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izbira trgovine

Izberite vašo državo

Lokacije