Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

Guntram Meusburger

Mi smo Vaš zanesljiv partner v orodjarstvu in strojegradnji.

Splošni prodajni in dobavni pogoji

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Meusburger Georg GmbH & Co KG (»Meusburger«)

I. PREAMBULA

1. Za vse dobave in storitve (v nadaljevanju na kratko povzeto: dostava) podjetja Meusburger veljajo naslednji pogoji. Ti pogoji veljajo tudi za prihodnje posle. Sklicuje se na različico splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, ki velja ob sklenitvi pogodbe.

2. Nasprotujoči si pogoji, zlasti kupčevi pogoji nakupa in dobave, se ne uporabljajo, kupec pa se odpove pravici do sklicevanja na takšne pogoje nakupa in dobave. Podjetju Meusburger ni treba podati ugovora.

3. Sprememba teh pogojev mora biti v pisni obliki. Naročilo dobave izdelka se v vsakem primeru šteje za sprejetje teh pogojev.

II. POGODBA

1. Ponudbe podjetja Meusburger so praviloma nezavezujoče. To velja predvsem za ustno in telefonsko podana naročila in dogovore. Podjetje Meusburger sprejema naročila s pisno potrditvijo naročila. Če se potrditev naročila podjetja Meusburger razlikuje od pogojev naročila, se pravni posel izvede na podlagi pogojev podjetja Meusburger, razen če stranka takoj po prejemu potrditve naročila poda pisni ugovor.

2. Informacije v prospektih, katalogih in podobno ter druge pisne in ustne izjave podjetja Meusburger so verodostojne le, če so izrecno navedene v potrditvi naročila. Informacije in tehnični nasveti družbe Meusburger so podani po njenem najboljšem znanju in prepričanju ter na podlagi izkušenj. So neobvezujoče in – v kolikor je to zakonsko dopustno – izključujejo vsakršno odgovornost, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. To velja tudi za pogodbena pogajanja v predpogodbeni fazi.

3. Podjetje Meusburger si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni zasnovo ali obliko izdelka, zlasti, če so takšne spremembe potrebne zaradi spremembe zakonodaje; podjetje Meusburger pa ni zavezano izvesti takšnih sprememb na že dobavljenih izdelkih.

4. Z oddajo naročila se stranka zavezuje k nakupu naročenega blaga. Če je blago naročeno elektronsko, podjetje Meusburger potrdi prejem naročila. Podjetje Meusburger je upravičeno (vendar ni zavezano), da poslano ponudbo pogodbe stranke sprejme v 2 tednih po njenem prejemu.

III. KRAJ IZPOLNITVE, DOBAVE

1. Če ni dogovorjeno drugače, je kraj izpolnitve Wolfurt (Avstrija), Kesselstraße 42. Če ni drugače dogovorjeno, poteka dobava EXW iz kraja izpolnitve v skladu z Incoterms (2010) v različici, ki velja ob sklenitvi pogodbe. Pošiljanje in transport potekata torej na stroške in tveganje stranke. Takoj, ko je dobava ponujena stranki na kraju izpolnitve, se vso tveganje prenese na stranko, tudi če gre za delno dobavo ali če je podjetje Meusburger prevzelo tudi druge storitve, na primer stroške pošiljanja ali dostave in namestitve in/ali zagona. Če stranka ne prevzame dobave, to šteje kot nepravočasni prevzem. Prav tako v tem primeru velja, da je podjetje Meusburger izpolnilo dobavo in sme blago uskladiščiti na stroške stranke. Stranka je dolžna podjetju Meusburger nemudoma plačati posledične stroške skladiščenja. Poleg tega je odgovornost podjetja Meusburger v primeru nepravočasnega prevzema omejena samo na hudo malomarnost zaradi izgube ali poslabšanja pogodbenega blaga.

2. Podjetje Meusburger si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede delne dobave. Delne dobave so v celoti pogojene s temi pogoji. Stranka mora delne dobave sprejeti.

3. Reklamacije zaradi škode, nastale med prevozom blaga, lahko podjetje Meusburger preveri in – če so le-te utemeljene – prizna le v primeru, da kupec takoj ob prevzem blaga pri pooblaščenem prevozniškem podjetju to zabeleži na prevzemnico, ter takoj ali najkasneje v 14 dneh od dneva prevzema, pisno o tem obvesti podjetje Meusburger in priloži ustrezna dokazila.

4. Dobavni roki so samo okvirni.

5. Če podjetje Meusburger zaradi nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati (npr. motnje obratovanja, uradni ukrepi, višja sila, zamude pri dobavi s strani dobaviteljev itd.), ne more dostaviti blaga do dogovorjenega roka, si pridržuje pravico dostaviti blago do prvega naslednjega možnega roka za dostavo, v kolikor je prevzem dobave do tega roka za kupca še vedno sprejemljiv. V nasprotnem primeru je podjetje Meusburger upravičeno odstopiti od pogodbe. Za druge zamude pri dobavi podjetje Meusburger prevzema odgovornost samo v primeru lastne hude malomarnosti in namere.

6. Upoštevanje dobavnega roka predvideva izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti stranke, zlasti obveznosti dogovorjenega predplačila in poravnave vseh zapadlih računov.

7. Če stranka ne prejme uvoznega potrdila, to ne izključuje njene obveznosti do prevzema svojih odgovornosti.

8. Za obdelavo vrnjenega blaga, ki je posledica naročniške napake stranke ali druge okoliščine iz vplivnega območja stranke, in katerega je podjetje Meusburger sprejelo nazaj brez obveznosti, da to stori, temveč izključno iz dobre volje, zaračuna podjetje Meusburger stranki primerno provizijo za obdelavo in manipulacijo ter za stroške povratnega transporta.

9. Nadaljnje informacije glede poteka načina vračila najdete v navodilih za vračilo blaga.

10. Podjetje Meusburger zaračuna za dobave v vrednosti pod 100,00 EUR neto pavšalno provizijo za obdelavo v višini 10,00 EUR neto.

IV. CENE, PLAČILNI POGOJI

1. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse neto cene (v evrih) franko tovarna in veljajo cene, ki so veljavne na dan dobave. Vrnitev embalaže je izključena.

2. Cene programske opreme ne vključujejo namestitve, dajanja navodil in morebitne prilagoditve strojni in/ali drugi programski opremi. Te in podobne storitve mora stranka naročiti ločeno, če izrecno odstopajo od drugih pogodb, in jih je treba plačati v skladu s cenikom podjetja Meusburger, veljavnim v času sklenitve pogodbe, če pa takšen cenik ne obstaja, jih je treba plačati po primernih cenah.

3. Če so cene dogovorjene in se stroški, na katerih temeljijo te cene, spremenijo, si podjetje Meusburger pridržuje pravico do prilagoditve cen glede na spremembo stroškov.

4. Če je dobava zaradi okoliščine na strani stranke prestavljena na pozneje, si podjetje Meusburger pridržuje pravico, da s tem nastale višje stroške poravna z ustreznimi višjimi cenami. Vendar pa to ne vpliva na pravico podjetja Meusburger do nadomestila za drugače nastalo škodo za podjetje Meusburger.

5. Vse davke, carinske dajatve in druge stroške, ki jih stranka plača ob prevzemu dobave, krije stranka sama, razen če se je podjetje Meusburger izrecno pisno strinjalo s prevzemom teh stroškov.

6. Stranka se strinja z elektronskim pošiljanjem računov.

7. Kraj izpolnitve za plačila je sedež podjetja Meusburger. Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, brez kakršnega koli odbitka in stroškov zaradi plačila v valuti, ki je navedena na računu. Plačilo je izvedeno, šele ko podjetje Meusburger lahko z zneskom razpolaga.

8. Če ni dogovorjeno drugače, računi za storitve zapadejo v plačilo takoj po prejemu računa. Za pravočasnost plačila je veljaven prejem plačila s strani družbe Meusburger.

9. Pri naročilih, ki zajemajo več enot, je podjetje Meusburger upravičeno, da po vsaki delni dobavi izda posamezni račun.

10. Če račun ni plačan do valute, si podjetje Meusburger pridržuje pravico:
- da odloži izpolnjevanje svojih obveznosti do izvedbe zapadlega zneska za plačilo,
- da zahteva ustrezno podaljšanje roka dobave,
- da zahteva takojšnje poplačilo celotnega še neporavnanega zneska,
- da zaračuna vse stroške opominov in izterjave zapadlih terjatev ter zakonske zamudne obresti, najmanj 9 odstotne točke nad temeljno obrestno mero
in/ali
- da v primeru neupoštevanja razumnega obdobja odloga odstopi od pogodbe, pri čemer si podjetje Meusburger tudi v primeru delne storitve pridržuje pravico do odstopa od celotne pogodbe. Če podjetje Meusburger odstopi, mu mora stranka takoj plačati takso za storniranje v višini 20 % bruto cene in nadomestiti dodatno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom.

11. Če se izvede zaplemba lastnine stranke ali je njena plačilna sposobnost za podjetje Meusburger vprašljiva, je podjetje Meusburger upravičeno:
- da zahteva takojšnje poplačilo vseh terjatev brez upoštevanja roka plačila,
- da zadrži vse dobave iz še neizvedenih pogodb in da jih izvede samo z avansom. Če stranka odkloni plačilo vnaprej, lahko podjetje Meusburger odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino tudi za izgubljeni dobiček.

12. Če stranka zamuja s prevzemom, rok za plačilo zapade takoj.

13. Podjetje Meusburger ima pravico, da morebitna plačila za drug namen vedno najprej odšteje od starejšega dolga in z njim povezanih obresti in stroškov.

14. Menice in čeki se sprejmejo le za plačilo in s pisnim soglasjem. Stroške čekovnih ali meničnih plačil plača stranka.

V. GARANCIJA, JAMSTVO IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

1. Stranka mora dobavljeno blago ob prevzemu takoj temeljito preveriti in pregledati. Morebitne pomanjkljivosti je treba najpozneje v roku 14 dni od prejema blaga pisno sporočiti podjetju in priložiti ustrezna dokazila (npr. vzorce, fotografije), v nasprotnem primeru so zahtevki, tudi zaradi pomanjkljivosti blaga, izključeni. Ugotovljene pomanjkljivosti je treba v roku 14 dni od odkritja pisno sporočiti podjetju in priložiti ustrezna dokazila (npr. vzorce, fotografije), v nasprotnem primeru so zahtevki, tudi zaradi pomanjkljivosti blaga, izključeni. Na zahtevo podjetja Meusburger mora stranka podjetju Meusburger in/ali strokovnjaku, ki ga imenuje podjetje Meusburger ali tretja oseba (npr. zavarovatelj podjetja Meusburger), omogočiti in dopustiti ogled blaga ter ga pri tem podpirati.

2. V primeru pravočasnega obvestila o napaki in če je blago pregledal – če to zahteva podjetje Meusburger – izvedenec in potrdil napako, podjetje Meusburger odpravi napako po lastni izbiri, bodisi s popravilom bodisi zamenjavo, vračilom blaga z napako v zameno za dobropis v višini nakupne cene ali z znižanjem cene. Stranka nima pravice do drugih in nadaljnjih zahtevkov.

3. Zaradi pomanjkljivost dela dobave ni mogoče reklamirati celotne dobave.

4. Podjetje Meusburger ne daje garancije, da je blago ustrezno za predvideni namen uporabe.

5. Garancijski rok je 12 mesecev od dne, ko je bilo blago stranki ponujeno na kraju izpolnitve.

6. Stranka nima pravice zadržati plačila zaradi garancijskih ali drugih zahtevkov kakršne koli vrste.

7. Regresni zahtevki v smislu 12. člena avstrijskega Zakona o odgovornosti za izdelke (PHG) so izključeni, če regresni upravičenec ne dokaže, da je bila napaka povzročena v vplivnem območju podjetja Meusburger in vsaj iz velike malomarnosti.

8. Za vrnitev reklamiranega blaga je potrebno izrecno predhodno soglasje podjetja Meusburger, za stroške in nevarnost pa je odgovorna stranka. Stranka je odgovorna tudi za morebitne dodatne stroške (npr. skladiščenje), ki nastanejo zaradi vračila. Če se vračilo izvede brez predhodnega soglasja, ima podjetje Meusburger pravico, da zavrne vrnjeno blago in ga ponovno vrne stranki na njene stroške.

9. Podjetje Meusburger ne prevzema odgovornosti za napake, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja, hrambe, uporabe ali prevoza izdelka. Če se zatrjujejo takšne napake, mora stranka dokazati pravilno skladiščenje, hrambo, uporabo ali prevoz.

10. Podjetje Meusburger ne jamči za podatke o izdelkih in lastnostih izdelkov v katalogih, reklamah, brošurah, oglasih, cenikih itd. Za lastnosti izdelka se jamči le, če so izrecno navedene v pogodbi. Ustne informacije in informacije v dokumentih podjetja Meusburger ne vsebujejo nobenih zagotovil, zlasti vzorci, dimenzije, določbe veljavnih standardov, opisi zmogljivosti in druge informacije o lastnostih predmeta dobave, služijo zgolj za namene specifikacije izdelka in ne predstavljajo zajamčenih lastnosti izdelka. Če so materiali, ki jih uporablja podjetje Meusburger specificirani v pogodbi, to zagotavlja zgolj skladnost materialov s specifikacijo, ne pa tudi primernost uporabe materialov za pogodbeni namen. Podjetje Meusburger je dolžno podati ustrezno opozorilo le, če so materiali očitno neprimerni za uporabo. Zgornje določbe se ne uporabljajo v primeru zajamčenih lastnosti ali krivdne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Tovrstni zahtevki kupca kot tudi zahtevki zaradi škode, ki ni nastala neposredno na dobavljenem izdelku, so v skladu z določbami tega poglavja izključeni v zakonsko dopustnem obsegu. Če se napake odpravijo v garancijskem roku ali se opravi nadomestna dobava, to ne pomeni začetka novega garancijskega roka.

11. Pri dobavi programske opreme ali izdelkov z digitalnimi elementi ali pri opravljanju digitalnih storitev dodatno velja naslednje:
- Podjetje Meusburger jamči, da dobavljena programska oprema ali izdelki z digitalnimi elementi ustreza specifikacijam, ki jih je podjetje Meusburger navedlo v programski dokumentaciji, in da je bila v času sklenitve pogodbe izdelana s potrebno skrbnostjo in strokovnim znanjem. Za dobavo izdelkov drugih proizvajalcev, kot so strojna oprema, komponente operacijskega sistema, strežniki OPC, strojni vmesniki itd., veljajo določbe glede licenc, odškodnin in garancij zadevnega proizvajalca.
- Podjetje Meusburger priporoča, da stranka zagotovi testno okolje, prilagojeno namembnosti in velikosti sistema. Pred namestitvijo ali posodobitvijo mora stranka preizkusiti izdajo programske opreme v tem testnem okolju in jo sprostiti za namestitev v proizvodni sistem.
- podjetje Meusburger ne jamči za napake, ki so posledica preobremenitve, neupoštevanja zahtev za namestitev in/ali pogojev uporabe. V primeru domnevnih napak mora stranka dokazati pravilno uporabo, upoštevanje zahtev za namestitev in/ali pogojev uporabe. Iz garancije so izključene napake, okvare in podobno, ki jih je mogoče pripisati nepravilnemu upravljanju, spremenjenim operacijskim sistemom in komponentam, vmesnikom (zlasti vmesnikom med računalnikom in strojem ter ERP vmesnikom), parametrom in odstopanjem od zahtev za namestitev.
- Zakonsko določena obveznost posodobitve v zvezi z blagom z digitalnimi elementi ali digitalnimi storitvami v smislu 7. člena avstrijskega Zakona o varstvu potrošnikov (VGG) velja za podjetje Meusburger le, če je bilo to izrecno dogovorjeno, in tudi v tem primeru le v izrecno dogovorjenem obsegu.
- Podjetje Meusburger si vedno prizadeva za tehnično in organizacijsko varnost podatkov. Če se podatki kljub temu izgubijo ali pridejo v roke nepooblaščenim tretjim osebam, podjetje Meusburger ne prevzema nobene odgovornosti, razen v primeru naklepa in hude malomarnosti.

12. Manjša odstopanja v kakovosti, barvi, širini, teži, opremi in modelih so tehnično neizogibna in ne predstavljajo napake. To velja tudi za običajna odstopanja, razen če se je stranka ob sklenitvi pogodbe s podjetjem Meusburger v pisni obliki dogovorila za dobavo v skladu z vzorcem.

13. Zunaj področja uporabe iz PHG je odgovornost podjejtja Meusburger omejena na namero in grobo malomarnost. Odgovornost za lažjo malomarnost ter nadomestilo posledične škode in materialne škode, nedoseženih prihrankov, izgub obrestne mere in škode iz zahtevkov tretjih oseb do stranke sta izključeni.

14. Poleg tega je obveznost podjetja Meusburger omejena na višino dvakratnega zneska dobavne vrednosti blaga, ki je bilo upravičeno reklamirano.

15. Podjetje Meusburger jamči, da se blago lahko prodaja v Evropski uniji. Stranka mora sama preveriti, ali se izdelki smejo prodajati tudi izven Evropske unije.

16. Te omejitve odgovornosti veljajo za telesne poškodbe in okvare zdravja stranke, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Meusburger.

VI. PRAVICE, DOLŽNOSTI SODELOVANJA

1. Vse avtorske pravice, vključno z vsemi nadaljnjimi pravicami, ki iz njih izhajajo in jih je mogoče izpeljati, zlasti vse pravice uporabe, kot tudi vse druge pravice industrijske lastnine za predmete dobave, kot so zlasti programska oprema, skice, osnutki, opisi, dokumentacije, načrti, koncepti in podobni dokumenti, ostanejo izključno v lasti podjetja Meusburger. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Meusburger jih stranka ne sme dati na voljo tretjim osebam, jih razmnoževati (razen točke 3), distribuirati, obdelovati in podobno.

2. V primeru nakupa licence prejme stranka po plačilu dogovorjenega zneska neprenosljivo in neizključno, vendar časovno neomejeno pravico do uporabe pogodbene programske opreme in dokumentacije, če je ta na voljo, izključno za lastne interne namene podjetja v skladu s predvidenim namenom uporabe. Za prenos ali posredovanje tretjim osebam je potrebno predhodno pisno soglasje podjetja Meusburger.

3. V primeru spletne uporabe lahko stranka programsko opremo uporablja prek spleta proti tekočemu plačilu pristojbine za uporabo. Poleg tega kupec ne pridobi nobenih pravic na programski opremi; zlasti ni upravičen do prenosa ali pridobitve kopije programske opreme na nosilcu podatkov.

4. Stranka mora na splošno sodelovati pri izvedbi naročila v potrebnem obsegu. Ko podjetje Meusburger začne ali mora začeti delovati pri stranki, mora stranka zaposlenim podjetja Meusburger zagotoviti brezplačen dostop do vseh prostorov, naprav (strojne in programske opreme, omrežij itd.) in druge delovne opreme v okviru običajnega delovnega časa, ki so potrebni za pravilno izvajanje storitev podjetja Meusburger.

5. Stranka lahko razmnožuje program, če je razmnoževanje potrebno za uporabo programa. Potrebno razmnoževanje vključuje namestitev programa z izvirnega nosilca podatkov na masovni pomnilnik uporabljene strojne opreme ter nalaganje programa v delovni pomnilnik. Poleg tega lahko stranka naredi kopijo za namene varnostnega kopiranja. Vendar ima pravico do izdelave in hrambe le ene varnostne kopije. Ta varnostna kopija predloženega programa mora biti ustrezno označena.

6. Stranka je dolžna z ustreznimi varnostnimi ukrepi preprečiti dostop tretjih oseb do programa in dokumentacije. Dobavljeni originalni nosilci podatkov in varnostna kopija morajo biti shranjeni na mestu, ki je zavarovano pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Zaposleni pri stranki morajo biti izrecno poučeni o tem, da morajo upoštevati te pogodbene pogoje in zakonodajo o avtorskih pravicah. V primeru dostopa tretjih oseb je treba nemudoma obvestiti podjetje Meusburger.

7. Če je zaradi varnosti podatkov ali zagotavljanja hitrega ponovnega zagona računalniškega sistema po popolnem izpadu nujno potrebno redno varnostno kopiranje celotne zaloge podatkov, vključno z uporabljenimi računalniškimi programi, lahko stranka izdela varnostne kopije v številu, ki je nujno potrebno. O tem je treba nemudoma obvestiti podjetje Meusburger. Zadevne nosilce podatkov je potrebno ustrezno označiti. Varnostne kopije se lahko uporabljajo samo v arhivske namene.

8. Uporabnik ne sme izdelati nobenih drugih dodatnih kopij, vključno z izpisom programske kode na tiskalnik.

9. Povratno prevajanje zagotovljene programske kode v druge oblike kode (dekompiliranje) in druge vrste povratnega inženiringa različnih proizvodnih stopenj programske opreme (povratni inženiring), vključno s spreminjanjem programa, niso dovoljeni.

10. Opombe o avtorskih pravicah, serijske številke in druge značilnosti, ki služijo za identifikacijo programa, pod nobenim pogojem ni dovoljeno odstraniti ali spremeniti.

11. Podjetje Meusburger ni dolžno zagotoviti izvorne kode.

VII. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

1. Dobavljeno blago ostane do izpolnitve vseh obveznosti stranke, zlasti do polnega plačila kupnine, v lasti podjetja Meusburger (pridržano blago). Stranka mora v tem času na lastne stroške skrbeti za ustrezno servisiranje (vzdrževanje in popravila) ter za zavarovanje pridržanega blaga.

2. Stranka mora podjetje Meusburger nemudoma pisno obvestiti o vseh posegih tretjih oseb v pridržano blago, zlasti o izvršbah in tudi morebitnih poškodbah ali uničenju pridržanega blaga. Stranka mora podjetje Meusburger takoj obvestiti o spremembi lastništva pridržanega blaga in lastnega naslova. Stranka mora podjetju Meusburger plačati odškodnino za vso škodo, stroške in napake, ki nastanejo zaradi kršitve teh obveznosti in zaradi potrebnih intervencijskih ukrepov proti posegom tretjih oseb v pridržano blago.

3. Stranka je upravičena do nadaljnje prodaje pridržanega blaga. Upravičenost preneha, če stranka postane plačilno nesposobna ali če jo skrbi, da terjatve podjetja Meusburger ob zapadlosti ne bo mogla v celoti plačati.

4. Če je stranka pridržano blago preprodala, podjetju Meusburger takoj odstopi vse svoje terjatve, ki izhajajo iz preprodaje ali kakršne koli druge uporabe, in sicer v višini največ do nakupne cene, ki jo je plačala stranka. Ta odstop je dolžna zabeležiti v svojih knjigah. Stranka je do preklica pooblaščena, da te odstopljene terjatve na račun podjetja Meusburger zbira v svojem imenu. Če stranka pridržano blago preproda na kredit, si mora sama rezervirati lastništvo nad pridržanim blagom.

5. Zavarovalne in odškodninske zahtevke zaradi uničenja pridržanega blaga stranka odstopi podjetju Meusburger.

6. Zastava in prenos lastništva za pridržano blago nista dovoljena.

7. Obdelava in predelava pridržanega blaga pri stranki potekata v imenu podjetja Meusburger. Če se pridržano blago predela, postane podjetje Meusburger solastnik novega predmeta, in sicer v razmerju z vrednostjo pridržanega blaga, ki ga je dostavilo podjetje Meusburger. Enako velja, če se pridržano blago predela ali zmeša z blagom, ki ga ni dobavilo podjetje Meusburger.

VIII. PRENOS NEVARNOSTI

1. Nevarnost slučajne izgube ali slučajnega poslabšanja blaga se s predajo na dogovorjeni kraj izpolnitve, pri nakupu z dostavo pa s predajo blaga špediterju, prevozniku ali osebi oziroma podjetju, ki je določeno za izvedbo dostave, prenese na stranko.

2. Kot predaja blaga se šteje tudi, če stranka zamuja s prevzemom.

IX. SODNA PRISTOJNOST, ARBITRAŽNA KLAVZULA IN VELJAVNA ZAKONODAJA

1. Če ima stranka sedež v Evropski uniji ali v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), je za vse spore, ki nastanejo iz pogodbenega razmerja ali v povezavi s pogodbenim razmerjem med podjetjem Meusburger in stranko, zlasti tudi za spore v povezavi s temi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, pristojno sodišče v 6800 Feldkirchu v Avstriji.

2. Če ima stranka sedež zunaj Evropske unije ali EFTA, je za vse spore, ki nastanejo iz pogodbenega razmerja ali v povezavi s pogodbenim razmerjem med podjetjem Meusburger in stranko, zlasti tudi za spore v povezavi s temi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, pristojno Mednarodno arbitražno sodišče Gospodarske zbornice Avstrije na Dunaju (Wiener Regeln). Arbitražni postopek poteka v nemščini. Arbitražno mesto je Dunaj. Pogodbenica lahko brez poseganja v pristojno arbitražnega sodišča pri nacionalnim sodišču zaprosi za sprejetje začasnih ali previdnostne ukrepe in sodišče lahko take ukrepe odredi pred arbitražnim postopkom ali med njim.

3. Podjetje Meusburger ima tudi pravico, da tožbo proti stranki vloži na katerem koli drugem sodišču, pristojnem za stranko.

4. Za vsa pravna razmerja med stranko in podjetjem Meusburger, vključno s temi prodajnimi in dobavnimi pogoji, velja materialno avstrijsko pravo. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja.

X. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Z našimi informacijami o varstvu zasebnosti, dostopnimi na https://www.meusburger.com/DE/AT/aktuelles/datenschutz-cookies vas na podlagi naše obveznosti v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) obveščamo, zakaj zbiramo podatke, v kakšni obliki jih obdelujemo in o uporabi piškotkov.

XI. KONČNE DOLOČBE

1. Stranka ni upravičena do pobota terjatev, ki jih ima do podjetja Meusburger s terjatvami, ki jih ima podjetje Meusburger do nje. Stranka nima nikakršnih pravic do pridržanja.

2. Podjetje Meusburger je upravičeno do uveljavljanja lastnih, zahtevkov proti zahtevkom stranke, četudi še niso zapadli v plačilo.

3. Stranka nima pravice, da svoje zahtevke za dostavo blaga odstopi drugim.

4. Spodbijanje pogodbe zaradi zmote stranke je izključeno.

5. Pravno pomembne izjave o nameri, kot so obvestilo o prekinitvi pogodbe, izjava o odstopu od pogodbe, zahteva po znižanju kupnine ali odškodnine, učinkujejo le, če so podane v pisni obliki (v obliki besedila).

6. Če so določbe teh splošnih prodajnih in dobavnih pogojev neveljavne ali neizvedljive ali pa take postanejo, to ne vpliva na veljavnost preostalih pogodbenih določb. Neveljavne ali neizvedljive določbe se nadomestijo z veljavnimi in izvedljivimi določbami, ki se najbolj približajo predvidenemu ekonomskemu namenu (salvatorična klavzula).

7. Če je pogodba sklenjena v nemškem in drugem jeziku, velja za razlago pogodbe in teh pogojev nemško besedilo.

Wolfurt, april 2023

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izberite vašo državo

Lokacije

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version