Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba
Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

Guntram Meusburger

Mi smo Vaš zanesljiv partner v orodjarstvu in strojegradnji.

Splošni prodajni in dobavni pogoji

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Meusburger Georg GmbH & Co KG (»Meusburger«)

1. Preambula

1. Za vse dostave in storitve (v nadaljevanju: dostava) podjetja Meusburger veljajo naslednji pogoji. Ti pogoji veljajo tudi za prihodnje posle. Sklicuje se na različico splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, ki velja ob sklenitvi pogodbe.

2. Nasprotujoči si pogoji poslovanja, zlasti nabavni in dobavni pogoji stranke, niso veljavni. Podjetju Meusburger ni treba podati ugovora.

3. Sprememba teh pogojev mora biti v pisni obliki. Naročilo ali prevzem dobave se v vsakem primeru šteje za sprejetje teh pogojev.

4. Ponudbe podjetja Meusburger so lahko predmet sprememb. Podjetje Meusburger sprejema naročila s pisnim potrdilom naročila. Če se potrdilo naročila podjetja Meusburger razlikuje od pogojev naročila, se pravni posel izvede na podlagi pogojev podjetja Meusburger, razen če stranka takoj po prejemu potrdila naročila poda pisni ugovor.

5. Vse ponudbe, projektne ali druge dokumentacije in informacij ni dovoljeno razmnoževati, spreminjati in/ali dajati na voljo tretjim osebam brez pisnega soglasja podjetja Meusburger. Informacije v prospektih, katalogih in podobno ter druge pisne in ustne izjave podjetja Meusburger so verodostojne le, če so izrecno navedene v potrditvi naročila. Informacije in tehnični nasveti podjetja Meusburger so podani po najboljšem znanju in prepričanju ter na podlagi izkušenj podjetja. So neobvezujoče in – v kolikor je to zakonsko dopustno – izključujejo vsakršno odgovornost, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. To velja tudi za pogodbena pogajanja v predpogodbeni fazi.

6. Tehnične in druge spremembe se pridržujejo v mejah razumnega.

7. Pri poslih s potrošniki te določbe veljajo samo, v kolikor niso v nasprotju z obveznimi predpisi Zakona o varstvu potrošnikov.

2. Kraj izpolnitve, dobave

1. Če ni drugače dogovorjeno, je kraj izpolnitve Wolfurt (Avstrija), Kesselstraße 42. Če ni drugače dogovorjeno, je kraj izpolnitve dobave EXW Incoterms, v različici, ki velja ob sklenitvi pogodbe. Stroške in nevarnost za odpremo in prevoz prevzame stranka. Takoj ko se stranki ponudi dobava na kraju izpolnitve, se vse nevarnosti prenesejo nanjo. Če stranka ne prevzame dobave, to šteje kot nepravočasni prevzem. Prav tako v tem primeru velja, da je podjetje Meusburger izpolnilo dobavo in sme blago uskladiščiti na stroške stranke. Stranka je dolžna podjetju Meusburger nemudoma plačati posledične stroške skladiščenja. Poleg tega je odgovornost podjetja Meusburger v primeru nepravočasnega prevzema omejena samo na hudo malomarnost zaradi izgube ali poslabšanja pogodbenega blaga.

2. Podjetje Meusburger si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede delne dobave. Delne dobave so v celoti pogojene s temi pogoji. Stranka mora delne dobave sprejeti.

3. Reklamacije zaradi škode, nastale med prevozom blaga, lahko podjetje Meusburger preveri in – če so le-te utemeljene – prizna le v primeru, da kupec takoj ob prevzem blaga pri pooblaščenem prevozniškem podjetju to zabeleži na prevzemnico, ter takoj ali najkasneje v 14 dneh od dneva prevzema, pisno o tem obvesti podjetje Meusburger in priloži ustrezna dokazila.

4. Dobavni roki so samo okvirni.

5. Če podjetje Meusburger zaradi nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more vplivati (npr. višja sila, zamude pri dobavi s strani dobaviteljev itd.), ne more dostaviti blaga do dogovorjenega roka, si podjetje Meusburger pridržuje pravico dostaviti blago do naslednjega možnega roka za podjetje Meusburger, v kolikor je prevzem dobave do tega roka za kupca še vedno sprejemljiv. Sicer pa je podjetje Meusburger upravičeno, da odstopi od pogodbe. Za druge zamude pri dobavi podjetje Meusburger prevzema odgovornost samo v primeru lastne hude malomarnosti in namere.

6. Upoštevanje dobavnega roka predvideva izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti stranke, zlasti obveznosti dogovorjenega predplačila in poravnave vseh zapadlih računov.

7. Če stranka ne prejme uvoznega potrdila, to ne izključuje njene obveznosti do prevzema svojih odgovornosti.

8. Za obdelavo vrnjenega blaga, ki je posledica naročniške napake stranke ali druge okoliščine iz vplivnega območja stranke, in katerega je podjetje Meusburger sprejelo nazaj brez obveznosti, da to stori, temveč izključno iz dobre volje, zaračuna podjetje Meusburger stranki primerno provizijo za obdelavo in manipulacijo ter za stroške povratnega transporta.

9. Podjetje Meusburger zaračuna za dobave v vrednosti pod 100,00 EUR neto pavšalno provizijo za obdelavo v višini 10,00 EUR neto.

10. Z naročilom – ne glede na njegov način pošiljanja – se stranka zavezuje k nakupu naročenega blaga. Če je blago naročeno elektronsko, podjetje Meusburger potrdi prejem naročila. Kljub temu se podjetje Meusburger s tem elektronskim potrdilom prejema naročila ne zaveže k sprejetju ponujene pogodbe. Podjetje Meusburger je upravičeno (vendar ni zavezano), da ne glede na način pošiljanja sprejme poslano ponujeno pogodbe stranke v dveh tednih po prejemu. Opustitev odgovora velja, da ponudba ni sprejeta.

3. Cene

1. V kolikor ni drugače dogovorjeno, so vse neto cene (v evrih) franko tovarna in veljajo cene, ki so veljavne na dan dobave. Cene programske opreme ne vključujejo namestitve, dajanja navodil in morebitne prilagoditve strojni in/ali drugi programski opremi. Te in podobne storitve mora stranka naročiti ločeno, če izrecno odstopajo od drugih pogodb, in jih je treba plačati v skladu s cenikom podjetja Meusburger, veljavnim v času sklenitve pogodbe, če pa takšen cenik ne obstaja, jih je treba plačati po ustreznih cenah.

2. Če so cene dogovorjene in se stroški, na katerih temeljijo te cene, spremenijo, si podjetje Meusburger pridržuje pravico do prilagoditve cen glede na spremembo stroškov.

3. Če je dobava zaradi okoliščine na strani stranke prestavljena na pozneje, si podjetje Meusburger pridržuje pravico, da s tem nastale višje stroške poravna z ustreznimi višjimi cenami. Vendar pa to ne vpliva na pravico podjetja Meusburger do nadomestila za drugače nastalo škodo za podjetje Meusburger.

4. Vse davke, dajatve in druge stroške, ki jih stranka plača ob prevzemu dobave/izvedbe, krije stranka sama, razen če se je podjetje Meusburger izrecno pisno strinjalo s prevzemom.

4. Plačilo

1. Stranka se strinja z elektronskim pošiljanjem računov.

2. Kraj izpolnitve za plačila je sedež podjetja Meusburger. Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, brez kakršnega koli odbitka in stroškov zaradi plačila v valuti, ki je navedena na računu. Plačilo je izvedeno, šele ko podjetje Meusburger lahko z zneskom razpolaga.

3. Pri naročilih, ki zajemajo več enot, je podjetje Meusburger upravičeno, da po vsaki delni dobavi izda posamezni račun.

4. Če račun ni plačan do valute, si podjetje Meusburger pridržuje pravico:

  • da odloži izpolnjevanje svojih obveznosti do izvedbe zapadlega zneska za plačilo,
  • da zahteva ustrezno podaljšanje roka dobave,
  • da zahteva takojšnje poplačilo celotnega še neporavnanega zneska,
  • da zaračuna vse stroške opominov in izterjave zapadlih terjatev ter zakonske zamudne obresti, najmanj 9 odstotne točke nad temeljno obrestno mero

in/ali


  • da v primeru neupoštevanja razumnega obdobja odloga odstopi od pogodbe, pri čemer si podjetje Meusburger tudi v primeru delne storitve pridržuje pravico do odstopa od celotne pogodbe. Če podjetje Meusburger odstopi, mu mora stranka takoj plačati takso za storniranje v višini 20 % bruto cene in nadomestiti dodatno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom.

5. Če se izvede zaplemba lastnine stranke ali je njena plačilna sposobnost za podjetje Meusburger vprašljiva, je podjetje Meusburger upravičeno:

  • da zahteva takojšnje poplačilo vseh terjatev brez upoštevanja roka,
  • da zadrži vse dobave iz še neizvedenih pogodb in da jih izvede samo z avansom. Če stranka odkloni plačilo vnaprej, lahko podjetje Meusburger odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino tudi za izgubljeni dobiček.

6. Če stranka zamuja s prevzemom, rok za plačilo zapade takoj.

7. Podjetje Meusburger ima pravico, da morebitna plačila za drug namen vedno najprej odšteje od starejšega dolga in z njim povezanih obresti in stroškov.

8. Menice in čeki se sprejmejo le za plačilo in s pisnim soglasjem. Stroške čekovnih ali meničnih plačil plača stranka.

5. Garancija, jamstvo in omejitev odgovornosti

1. Stranka mora dobavljeno blago ob prevzemu takoj temeljito preveriti in pregledati. Morebitne pomanjkljivosti je treba najpozneje v roku 14 dni od prejema blaga pisno sporočiti podjetju in priložiti ustrezna dokazila (npr. vzorce, fotografije itd.), v nasprotnem primeru so zahtevki, tudi zaradi pomanjkljivosti blaga, izključeni. Ugotovljene pomanjkljivosti je treba v roku 14 dni od odkritja pisno sporočiti podjetju in priložiti ustrezna dokazila (npr. vzorce, fotografije itd.), v nasprotnem primeru so zahtevki, tudi zaradi pomanjkljivosti blaga, izključeni. Na zahtevo podjetja Meusburger mora stranka podjetju Meusburger in/ali strokovnjaku, ki ga imenuje podjetje Meusburger ali tretja oseba (npr. zavarovatelj podjetja Meusburger), omogočiti in dopustiti ogled blaga ter ga pri tem podpirati.

2. V primeru pravočasnega obvestila o napaki in če je blago pregledal – če to zahteva podjetje Meusburger – izvedenec in potrdil napako, podjetje Meusburger odpravi napako po lastni izbiri, bodisi s popravilom bodisi zamenjavo, vračilom blaga z napako v zameno za dobropis v višini nakupne cene ali z zmanjšanjem cene. Stranka nima pravice do drugih in nadaljnjih zahtevkov.

3. Zaradi pomanjkljivost dela dobave ni mogoče reklamirati celotne dobave.

4. Podjetje Meusburger ne daje garancije, da je blago ustrezno za predvideni namen uporabe.

5. Garancijski rok je 12 mesecev od dne, ko je bilo blago stranki ponujeno na kraju izpolnitve.

6. Stranka nima pravice zadržati plačil zaradi garancijskih ali drugih zahtevkov kakršne koli vrste.

7. Regresni zahtevki v smislu 12. člena avstrijskega Zakona o odgovornosti za izdelke (PHG) so izključeni, če regresni upravičenec ne dokaže, da je bila napaka povzročena v vplivnem območju podjetja Meusburger in vsaj iz velike malomarnosti.

8. Za vrnitev reklamiranega blaga je potrebno izrecno predhodno soglasje podjetja Meusburger, za stroške in nevarnost pa je odgovorna stranka. Stranka je odgovorna tudi za morebitne dodatne stroške (npr. skladiščenje), ki nastanejo zaradi vračila. Če se vračilo izvede brez predhodnega soglasja, ima podjetje Meusburger pravico, da zavrne vrnjeno blago in ga ponovno vrne stranki na njene stroške.

9. Za napake, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja, hrambe, uporabe ali prevoza, podjetje Meusburger ne prevzema odgovornosti. Če se navedejo takšne napake, mora stranka dokazati pravilno skladiščenje, hrambo, uporabo ali prevoz.

10. Podjetje Meusburger ne jamči za podatke o izdelkih in lastnostih izdelkov v katalogih, reklamah, brošurah, oglasih, cenikih itd.

11. Podjetje Meusburger jamči, da blago izpolnjuje dogovorjene specifikacije. Dobave na zalogi so izvedene v običajni tržni kakovosti, brez zagotovila primernosti za določene namene uporabe in določene obdelave. Pri dobavi po standardih veljajo tehnični standardi države izdelave.

V primeru dobave programske opreme velja tudi naslednje:
- podjetje Meusburger jamči, da dobavljena programska oprema ustreza specifikacijam, ki jih je podjetje Meusburger navedlo v programski dokumentaciji, in da je bila v času sklenitve pogodbe ustvarjena s potrebno skrbnostjo in strokovnim znanjem. Za dobavo izdelkov drugih proizvajalcev, kot so strojna oprema, komponente operacijskega sistema, strežniki OPC, strojni vmesniki itd., veljajo licenčne, odškodninske in garancijske določbe zadevnega proizvajalca.
- podjetje Meusburger priporoča, da stranka zagotovi testno okolje, prilagojeno namembnosti in velikosti sistema. Pred namestitvijo ali posodobitvijo mora stranka preizkusiti izdajo programske opreme v tem testnem okolju in jo sprostiti za namestitev v proizvodni sistem.
- podjetje Meusburger ne jamči za napake, ki so posledica preobremenitve, neupoštevanja zahtev za namestitev in/ali pogojev uporabe. Če se navedejo takšne napake, mora stranka dokazati pravilno uporabo, upoštevanje zahtev za namestitev in/ali pogojev uporabe. Iz garancije so izključene napake, okvare in podobno, ki jih je mogoče pripisati nepravilnemu upravljanju, spremenjenim operacijskim sistemom in komponentam, vmesnikom (zlasti vmesnikom med računalnikom in strojem ter ERP vmesnikom), parametrom in odstopanjem od zahtev za namestitev.
- podjetje Meusburger si vedno prizadeva za tehnično in organizacijsko varnost podatkov. Če se podatki kljub temu izgubijo ali pridejo v roke nepooblaščenim tretjim osebam, podjetje Meusburger ne prevzema nobene odgovornosti, razen v primeru naklepa in hude malomarnosti.

12. Manjša odstopanja v kakovosti, barvi, širini, teži, opremi in modelih so tehnično neizogibna in ne predstavljajo napake. To velja tudi za običajna odstopanja, razen če se je stranka ob sklenitvi pogodbe s podjetjem Meusburger v pisni obliki dogovorila za dobavo v skladu z vzorcem.

13. Zunaj področja uporabe iz PHG je odgovornost podjejtja Meusburger omejena na namero in grobo malomarnost. Odgovornost za lažjo malomarnost ter nadomestilo posledične škode in materialne škode, nedoseženih prihrankov, izgub obrestne mere in škode iz zahtevkov tretjih oseb do stranke sta izključeni.

14. Poleg tega je obveznost podjetja Meusburger omejena na višino dvakratnega zneska od dobavne vrednosti blaga, ki je bilo upravičeno reklamirano.

15. Podjetje Meusburger jamči, da se blago lahko prodaja v Evropski uniji. Za prodajo izven Evropske unije se mora stranka pozanimati sama.

16. Te omejitve odgovornosti veljajo za telesne poškodbe in škodo za zdravje, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Meusburger.

6. Pravice; dolžnosti sodelovanja

1. Vse avtorske pravice, vključno z vsemi nadaljnjimi pravicami, ki iz njih izhajajo in jih je mogoče izpeljati, zlasti vse pravice uporabe, kot tudi vse druge pravice industrijske lastnine za predmete dobave, kot so zlasti programska oprema, skice, osnutki, opisi, dokumentacije, načrti, koncepti in podobni dokumenti, ostanejo izključno v lasti podjetja Meusburger. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Meusburger jih stranka ne sme dati na voljo tretjim osebam, jih razmnoževati (razen točke 3), distribuirati, obdelovati in podobno.

2. V primeru nakupa licence prejme stranka po plačilu dogovorjenega zneska neprenosljivo in neizključno, vendar časovno neomejeno pravico do uporabe pogodbene programske opreme in dokumentacije, če je na voljo, izključno za lastne interne namene podjetja, kot je predvideno. Za prenos ali posredovanje tretjim osebam je potrebno predhodno pisno soglasje podjetja Meusburger.

3. V primeru spletne uporabe lahko stranka programsko opremo uporablja prek spleta proti tekočemu plačilu pristojbine za uporabo. Poleg tega kupec ne pridobi nobenih pravic do programske opreme; zlasti ni upravičen do prenosa ali pridobitve kopije programske opreme na nosilcu podatkov.

4. Stranka mora na splošno sodelovati pri izvedbi naročila v potrebnem obsegu. Ko podjetje Meusburger začne ali mora začeti delovati pri stranki, mora stranka zaposlenim podjetja Meusburger zagotoviti brezplačen dostop do vseh prostorov, naprav (strojne in programske opreme, omrežij itd.) in druge delovne opreme v okviru običajnega delovnega časa, ki so potrebni za pravilno izvajanje storitev podjetja Meusburger.

5. Stranka lahko razmnožuje program, če je razmnoževanje potrebno za uporabo programa. Potrebno razmnoževanje vključuje namestitev programa z izvirnega nosilca podatkov na masovni pomnilnik uporabljene strojne opreme ter nalaganje programa v delovni pomnilnik. Poleg tega lahko stranka naredi kopijo za namene varnostnega kopiranja. Vendar ima pravico do izdelave in hrambe le ene varnostne kopije. Ta varnostna kopija predloženega programa mora biti ustrezno označena.

6. Stranka je dolžna z ustreznimi varnostnimi ukrepi preprečiti dostop tretjih oseb do programa in dokumentacije. Dobavljeni originalni nosilci podatkov in varnostna kopija morajo biti shranjeni na mestu, ki je zavarovano pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Zaposleni pri stranki morajo biti izrecno poučeni o tem, da morajo upoštevati te pogodbene pogoje in zakonodajo o avtorskih pravicah. V primeru dostopa tretjih oseb je treba nemudoma obvestiti podjetje Meusburger.

7. Če je zaradi varnosti podatkov ali zagotavljanja hitrega ponovnega zagona računalniškega sistema po popolnem izpadu nujno potrebno redno varnostno kopiranje celotne zaloge podatkov, vključno z uporabljenimi računalniškimi programi, lahko stranka izdela varnostne kopije v številu, ki je nujno potrebno. O tem je treba nemudoma obvestiti podjetje Meusburger. Zadevne nosilce podatkov je potrebno ustrezno označiti. Varnostne kopije se lahko uporabljajo samo v arhivske namene.

8. Uporabnik ne sme izdelati nobenih drugih kopij, vključno z izpisom programske kode na tiskalnik.

9. Povratno prevajanje zagotovljene programske kode v druge oblike kode (dekompiliranje) in druge vrste povratnega inženiringa različnih proizvodnih stopenj programske opreme (povratni inženiring), vključno s spreminjanjem programa, niso dovoljeni.

10. Opombe o avtorskih pravicah, serijske številke in druge značilnosti, ki služijo za identifikacijo programa, ni dovoljeno odstraniti ali spremeniti pod nobenim pogojem.

11. Podjetju Meusburger ni treba posredovati izvorne kode.

7. Pridržek lastninske pravice

1. Dobavljeno blago ostane do izpolnitve vseh obveznosti stranke, zlasti do polnega plačila nakupne cene, v lasti podjetja Meusburger (pridržano blago). Stranka mora v tem času na lastne stroške skrbeti za ustrezno servisiranje (vzdrževanje in popravila) ter za zavarovanje pridržanega blaga.

2. Stranka mora podjetje Meusburger nemudoma pisno obvestiti o vseh posegih tretjih oseb v pridržano blago, zlasti o izvršbah in tudi morebitnih poškodbah ali uničenju pridržanega blaga. Stranka mora podjetje Meusburger takoj obvestiti o spremembi lastništva pridržanega blaga in lastnega naslova. Stranka mora podjetju Meusburger plačati odškodnino za vso škodo, stroške in napake, ki nastanejo zaradi kršitve teh obveznosti in zaradi potrebnih intervencijskih ukrepov proti posegom tretjih oseb v pridržano blago.

3. Kupec je upravičen do nadaljnje prodaje pridržanega blaga. Upravičenost preneha, če stranka postane plačilno nesposobna ali če jo skrbi, da terjatve podjetja Meusburger ob zapadlosti ne bo mogla v celoti plačati.

4. Če je stranka pridržano blago preprodala, podjetju Meusburger takoj odstopi vse svoje terjatve, ki izhajajo iz preprodaje ali kakršne koli druge uporabe, in sicer v višini največ do nakupne cene, ki jo je plačala stranka. Ta odstop je dolžna zabeležiti v svojih knjigah. Stranka je do preklica pooblaščena, da te odstopljene terjatve na račun podjetja Meusburger zbira v svojem imenu. Če stranka pridržano blago preproda na kredit, si mora sama rezervirati lastništvo nad pridržanim blagom.

5. Zavarovalne in odškodninske zahtevke zaradi uničenja pridržanega blaga stranka odstopi podjetju Meusburger.

6. Zastava in prenos lastništva nad pridržanim blagom nista dovoljena.

7. Obdelava in predelava pridržanega blaga pri stranki potekata v imenu podjetja Meusburger. Če se pridržano blago predela, postane podjetje Meusburger solastnik novega predmeta, in sicer v razmerju z vrednostjo pridržanega blaga, ki ga je dostavilo podjetje Meusburger. Enako velja, če se pridržano blago predela ali zmeša z blagom, ki ga ni dobavilo podjetje Meusburger.

8. Prenos nevarnosti

1. Nevarnost slučajne izgube ali slučajnega poslabšanja blaga se s predajo na dogovorjeni kraj izpolnitve, pri nakupu z dostavo pa s predajo blaga špediterju, prevozniku ali osebi oziroma podjetju, ki je določeno za izvedbo dostave, prenese na stranko.

2. Kot predaja velja tudi, če stranka zamuja s prevzemom.

9. Sodna pristojnost, arbitražna klavzula in veljavna zakonodaja

1. Če ima stranka sedež v Evropski uniji ali v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), je za vse spore, ki nastanejo iz pogodbenega razmerja ali v povezavi s pogodbenim razmerjem med podjetjem Meusburger in stranko, zlasti tudi za spore v povezavi s temi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, pristojno sodišče v 6800 Feldkirchu v Avstriji.

2. Če ima stranka sedež zunaj Evropske unije ali EFTA, je za vse spore, ki nastanejo iz pogodbenega razmerja ali v povezavi s pogodbenim razmerjem med podjetjem Meusburger in stranko, zlasti tudi za spore v povezavi s temi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, pristojno Mednarodno arbitražno sodišče Gospodarske zbornice Avstrije na Dunaju (Wiener Regeln). Arbitražni postopek poteka v nemščini. Arbitražno mesto je Dunaj. Pogodbenica lahko brez poseganja v pristojno arbitražnega sodišča pri nacionalnim sodišču zaprosi za sprejetje začasnih ali previdnostne ukrepe in sodišče lahko take ukrepe odredi pred arbitražnim postopkom ali med njim.

3. Podjetje Meusburger ima tudi pravico, da tožbo proti stranki vloži na katerem koli drugem sodišču, pristojnem za stranko.

4. Za vsa pravna razmerja med stranko in podjetjem Meusburger, vključno s temi prodajnimi in dobavnimi pogoji, velja materialno avstrijsko pravo. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja.

10. Končne določbe

1. Stranka nima pravice do kakršnih koli zahtevkov proti podjetju Meusburger, proti kupni ceni, ki jo mora plačati podjetju Meusburger. Stranka nima nikakršnih pravic do pridržanja.

2. Podjetje Meusburger je upravičeno do uveljavljanja lastnih, zahtevkov proti zahtevkom stranke, četudi še niso zapadli v plačilo.

3. Stranka nima pravice, da svoje zahtevke za dostavo blaga odstopi drugim.

4. Spodbijanje pogodbe zaradi zmote stranke je izključeno.

5. Dokumentacijo ali informacije o podjetju Meusburger, njegovih izdelkih, prodajnih in poslovnih partnerjih, ki so na voljo stranki ali so ji sicer razkrite, je dovoljeno predati tretjim osebam ali sicer omogočiti dostop do njih samo s pisnim dovoljenjem podjetja Meusburger. Enako velja za dokumentacijo, denimo vzorce, oceno stroškov, oglaševalsko gradivo, cenike ali pogodbe, predane ali sicer razkrite stranki. Izključni imetnik vseh pravic za tovrstno dokumentacijo je podjetje Meusburger.

6. Če so določbe teh splošnih prodajnih in dobavnih pogojev neveljavne ali neizvedljive ali pa take postanejo, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena. Neveljavne ali neizvedljive določbe se nadomestijo z veljavnimi in izvedljivimi določbami, ki se najbolj približajo predvidenemu ekonomskemu namenu (salvatorična klavzula).

7. Stranka se strinja z obdelavo njenih osebnih podatkov za obdelavo naročila in izvedbo posla s strani podjetja Meusburger.

8. Če je pogodba sklenjena v nemškem in drugem jeziku, velja za razlago pogodbe in teh pogojev nemško besedilo.

Wolfurt, Avgust 2021

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izbira trgovine

Izberite vašo državo

Lokacije

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from many advantages including: Get familiar with our new ‘My account’ section.
Keep selection
Beta
New version
Current version