Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Central Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Log ind for at se dine priser og fortsæt bestillingen.

Guntram Meusburger

Vi er din pålidelige og globale partner inden for værktøjs-, form- og maskinkonstruktion.

Generelle salgs

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

I. PRÆAMBEL

1. For alle leveringer og ydelser (i det følgende kort sammenfattet: levering) fra Meusburger gælder de følgende betingelser. Disse betingelser gælder også for fremtidige forretninger. Den version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for indgåelse af aftalen, er altid afgørende.

2. Modstridende vilkår og betingelser, navnlig kundens købs- og leveringsbetingelser, er ikke gældende, og kunden giver afkald på sin ret til at henvise til sådanne købs- og leveringsbetingelser. Der kræves ingen indsigelse fra Meusburger.

3. Hvis disse betingelser skal ændres, skal det ske skriftligt. Bestillingen af leveringen betragtes i alle tilfælde som en godkendelse af disse betingelser.

II. KONTRAKTINDGÅELSE

1. Tilbud fra Meusburger kan principielt ændres. Dette gælder især for bestillinger og aftaler, der er afgivet mundtligt eller telefonisk. Meusburger accepterer bestillinger, der er afgivet i form af skriftlige ordrebekræftelser. Hvis Meusburgers ordrebekræftelse afviger fra betingelserne for en bestilling, indgås den juridiske transaktion på Meusburgers betingelser, medmindre kunden straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen skriftligt gør indsigelse.

2. Oplysningerne i prospekter, kataloger og lignende samt andre skriftlige og mundtlige erklæringer fra Meusburger er kun relevante, hvis der udtrykkeligt henvises til dem i ordrebekræftelsen. Information og teknisk rådgivning fra Meusburger gives efter bedste overbevisning og baseret på erfaring. De er uforpligtende og – så vidt det er tilladt i henhold til lovgivningen – med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette gælder også for kontraktforhandlinger før kontraktens indgåelse.

3. Meusburger forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer i design eller form, især i det omfang sådanne ændringer er nødvendige på grund af ændringer i de lovgivningsmæssige forhold. Meusburger er dog ikke forpligtet til at foretage sådanne ændringer i forbindelse med allerede leverede produkter.

4. Med sin bestilling erklærer kunden bindende sit ønske om at købe den bestilte levering. Hvis varen bestilles elektronisk, bekræfter Meusburger med det samme modtagelsen af bestillingen. Meusburger er berettiget (men ikke forpligtet) til at acceptere kundens fremsendte kontrakttilbud inden for 2 uger efter modtagelsen.

III. OPFYLDELSESSTED, LEVERINGER

1. Såfremt intet andet er aftalt, er opfyldelsesstedet Wolfurt (Østrig), Kesselstr. 42. Såfremt intet andet aftales, sker leveringen EXW opfyldelsessted på basis af Incoterms (2010) i den version, der gælder ved kontraktindgåelsen. Forsendelse og transport sker derfor på kundens regning og risiko. Så snart leveringen tilbydes kunden på opfyldelsesstedet, overgår al risiko til denne, også selv om der er tale om delleverancer eller Meusburger har påtaget sig andre forpligtelser og ydelser, f.eks. forsendelsesomkostninger eller levering og installation og/eller idriftsættelse. Hvis kunden ikke accepterer leveringen, kommer kunden i fordringshavermora. Desuden anses leveringen fra Meusburger i dette tilfælde for udført, og Meusburger er berettiget til at sætte leveringen på lager på kundens regning. De heraf følgende lageromkostninger skal kunden omgående betale til Meusburger. Ved fordringshavermora er Meusburger kun ansvarlig for tabet eller forringelsen af aftalevarerne ved grov uagtsomhed.

2. Meusburger forbeholder sig ret til at foretage delleveringer efter eget valg. Disse betingelser gælder også fuldt ud ved delleveringer. Kunden er forpligtet til at tage imod delleveringer.

3. Klager på grund af transportskader kan kun kontrolleres af Meusburger og kan kun accepteres, hvis de er berettigede. Det skal straks noteres på kvitteringen af kunden hos den ansvarlige fragtfører ved modtagelsen af leveringen, og senest inden for 14 dage, skal det skriftligt sendes til Meusburger med indsendelse af relevante beviser.

4. De leveringsdatoer skal kun betragtes som vejledende.

5. Såfremt Meusburger på grund af uforudsete omstændigheder, der ligger uden for Meusburgers kontrol (f.eks. driftsforstyrrelser, myndigheders foranstaltninger, force majeure, forsinkelser i leveringen fra underleverandører osv.) ikke kan levere på det aftalte tidspunkt, er Meusburger berettiget til at levere på det for Meusburger tidligst mulige tidspunkt derefter, såfremt modtagelse af leveringen stadig er rimelig for kunden på det tidspunkt. Ellers er Meusburger berettiget til at trække sig ud af kontrakten. I tilfælde af øvrige leveringsforsinkelser er Meusburgers ansvar begrænset til egen grove uagtsomhed og forsæt.

6. Overholdelsen af leveringsdatoen forudsætter, at kunden opfylder alle kontraktlige forpligtelser, særligt forpligtelsen til at betale en eventuelt aftalt forudbetaling samt til at betale alle forfaldne fakturaer.

7. Hvis kunden ikke opnår en importlicens, fritages han ikke fra forpligtelsen.

8. Meusburger beregner en rimelig del af transportomkostningerne til håndtering af returvarer på grund af kundefejl eller andre omstændigheder i forbindelse med kunden, hvilket Meusburger gør pr. kulance og ikke som en forpligtelse.

9. For yderligere oplysninger om returneringsprocessen henvises til Returpolitikken.

10. Meusburger beregner et ekspeditionsgebyr på EUR 10 netto ved leveringer, der har en værdi under EUR 100 netto.

IV. PRISER, BETALINGSBETINGELSER

1. Hvis intet andet aftales, er alle priser nettopriser (i euro) ab fabrik. De gyldige priser på dagen for leveringen gælder. Returnering af emballage er ikke muligt.

2. Softwarepriser gælder uden installation, instruktion og eventuel tilpasning af hardwaren og / eller en anden software. Disse og lignende ydelser skal bestilles særskilt af kunden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og de skal afregnes i henhold til Meusburgers prisliste, der er gældende på tidspunktet for kontraktindgåelsen, eller, hvis en sådan prisliste ikke foreligger, i henhold til rimelige priser.

3. Hvis omkostningerne, som de aftalte priser er baseret på, ændrer sig, er Meusburger berettiget til at ændre priserne svarende til ændringerne i omkostningerne.

4. Hvis leveringen ændres til et senere tidspunkt på grund af omstændigheder hos kunden, er Meusburger berettiget til at udligne eventuelle højere omkostninger som følge af højere priser. Dette berører ikke Meusburgers ret til kompensation for øvrige opståede skader.

5. Alle skatter, toldafgifter og andre udgifter, som kunden skal betale for at modtage en levering, skal afholdes af kunden selv, medmindre Meusburger skriftligt udtrykkeligt har meddelt, at Meusburger påtager sig disse omkostninger.

6. Kunden accepterer at modtage fakturaer elektronisk.

7. Opfyldelsesstedet for betalinger er Meusburgers hovedsæde. Betalinger forfalder 30 dage fra fakturadato uden nogen form for fradrag og uden omkostninger i den valuta, der er anført på fakturaen. En betaling betragtes først som foretaget, når Meusburger kan disponere over beløbet.

8. Hvis der ikke er indgået særlige aftaler, forfalder fakturaer for tjenesteydelser til betaling straks efter modtagelsen af fakturaen. Meusburgers modtagelse af betalingen er afgørende for, hvorvidt betalingen har fundet sted rettidigt.

9. I tilfælde af ordrer, der inkluderer flere enheder, er Meusburger berettiget til at sende en enkelt faktura efter hver dellevering.

10. Hvis betalingen ikke er foretaget ved forfaldsdatoen, er Meusburger berettiget til at:
- udsætte opfyldelsen af deres forpligtelser, til den udestående betaling er foretaget,
- gøre brug af en passende forlængelse af fristen,
- kræve, at den stadig forfaldne betaling betales med det samme,
- alle rykker- og inkassoomkostninger samt de lovmæssige morarenter, dog mindst 9 procentpoint over den grundlæggende rentesats, betales af kunden
og/eller
- trække sig ud af kontrakten ved manglende overholdelse inden for en rimelig henstandsperiode, hvor Meusburger også er berettiget til at trække sig ud af hele kontrakten i tilfælde af delvis levering. Hvis Meusburger trækker sig ud af kontrakten, skal kunden straks betale et forfaldent annulleringsgebyr på 20 % af bruttoprisen og erstatte eventuelle yderligere skader inkl. tab af fortjeneste.

11. Hvis der udføres en tvangsfuldbyrdelse i kundens aktiver eller hvis Meusburger er i tvivl om kundens betalingsevne, er Meusburger berettiget til at:
- kræve, at alle udestående fakturaer betales uanset deres forfaldsdato,
- tilbageholde alle leveringer fra kontrakter, der endnu ikke er opfyldt, og først udføre dem mod forudbetaling. Hvis kunden afviser at betale forud, kan Meusburger trække sig ud af kontrakten og kræve skadeserstatning for mistet fortjeneste.

12. Hvis kunden ikke accepterer, skal betalingen foretages med det samme.

13. Meusburger er berettiget til at kreditere betalinger til at udligne den ældste gæld og de heraf følgende renter og omkostninger, selvom de er beregnet til andet formål.

14. Veksler og checks accepteres kun som betalingsmiddel og med skriftlig aftale. Kunden bærer omkostningerne og udgifterne i forbindelse med check- og vekselbetalinger.

V. GARANTI, ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

1. Kunden skal kontrollere leveringen grundigt ved modtagelsen. Mangler skal rapporteres skriftligt senest inden for en periode på 14 dage fra modtagelse af leveringen sammen med indsendelse af relevante beviser (f.eks. prøver, billeder). Ethvert krav, inklusive krav, der stammer fra følgeskader, er udelukket. Skjulte mangler skal rapporteres inden for en periode på 14 dage fra opdagelsen sammen med indsendelse af relevante beviser (f.eks. prøver, billeder). I modsat fald er ethvert krav, inklusive krav, der stammer fra følgeskader, udelukket. Hvis Meusburger kræver det, skal kunden muliggøre, tolerere og støtte, at leveringen inspiceres af Meusburger og/eller af tredjemand, der er udpeget af Meusburger (f.eks. Meusburgers assurandør).

2. Hvis en mangel rapporteres inden for denne frist og den – hvis det kræves af Meusburger – inspiceres af en synsmand og bekræftes som værende en mangel, vil Meusburger udbedre manglen efter eget valg via en korrektion eller en udskiftning, tage den defekte levering tilbage mod en kreditnota på købsprisen eller yde en rabat på den oprindelige pris. Kunden er ikke berettiget til andre krav.

3. Mangler ved en del af leveringen kan ikke føre til reklamation over hele leveringen.

4. Meusburger garanterer ikke, at leveringen egner sig til den planlagte anvendelse.

5. Garantiperioden er på 12 måneder og starter, når leveringen stilles til rådighed for kunden på opfyldelsesstedet.

6. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde forfaldne betalinger på grund af garanti eller andre krav af nogen art.

7. Regreskrav iht. § 12 i produktansvarsloven er udelukket, medmindre den person, der søger om regres, kan bevise, at fejlen er forårsaget af Meusburger og skyldes grov uagtsomhed.

8. Returneringen af leveringer, der er reklameret over, kræver en udtrykkelig forudgående accept fra Meusburger og sker på kundens risiko og omkostninger. Kunden skal også betale eventuelle andre omkostninger ved returneringen (f.eks. opbevaring). Hvis returneringen sker uden forudgående accept, er Meusburger berettiget til at nægte modtagelse af den returnerede levering og sende den tilbage til kunden på kundens regning.

9. Meusburger yder ingen garanti for mangler, der skyldes ukorrekt oplagring, opbevaring, brug eller transport. Hvis kunden påberåber sig sådanne mangler, skal kunden bevise, at varen er blevet korrekt oplagret, opbevaret, brugt eller transporteret.

10. Meusburger giver ingen garanti for oplysninger om produkter og produktegenskaber i kataloger, reklamebreve, brochurer, annoncer, prislister osv. Der er kun garanti for disse egenskaber, hvis de udtrykkeligt er angivet som sådan i kontrakten. Mundtlige oplysninger, samt oplysninger i Meusburgers dokumenter, indeholder ingen garantier, især prøver, dimensioner, bestemmelser i gældende standarder, funktionsbeskrivelser og andre oplysninger om leveringsgenstandens kvalitet har til formål at specificere og er ikke garanterede egenskaber. Såfremt de materialer, som Meusburger skal anvende, er specificeret i kontrakten, garanterer dette kun, at specifikationen overholdes, og ikke at materialerne er egnede til det kontraktmæssige formål. Meusburger er kun forpligtet til at videregive oplysninger, hvis de tydeligvis er uegnede. Ovennævnte bestemmelser finder ikke anvendelse i tilfælde af garanterede egenskaber eller forsætlig overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Sådanne krav fra køber, samt krav på grund af skader, der ikke er opstået på selve leveringsgenstanden, er udelukket i henhold til bestemmelserne i dette afsnit i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen. Hvis genstanden efterfølgende repareres eller leveres inden for rammerne af garantien, medfører dette ikke at garantiperioden påbegyndes på ny.

11. I tilfælde af levering af software eller af varer med digitale elementer eller levering af digitale tjenester gælder følgende også:
- Meusburger garanterer, at den leverede software eller varer med digitale elementer overholder specifikationerne, der er anført af Meusburger i programdokumentationen, og at den er blevet oprettet med den nødvendige omhu og faglige viden på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Levering af produkter fra tredjemand, som f.eks. hardware, operativsystemkomponenter, OPC-servere, maskingrænseflader osv., er underlagt licens-, ansvars- og garantibestemmelser fra den respektive producent.
- Meusburger anbefaler, at kunden leverer et testmiljø tilpasset systemets relevans og størrelse. Inden en installation eller en opdatering skal softwareversionen testes af kunden i dette testmiljø og godkendes til installation på produktionssystemet.
- Meusburger påtager sig intet ansvar for mangler, der skyldes overbelastning, manglende overholdelse af installationskravene og / eller brugsbetingelserne. Hvis sådanne mangler påberåbes, skal kunden bevise, at varen har været anvendt korrekt og at installationskravene og/eller brugsbetingelserne er blevet overholdt. Garantien dækker ikke fejl, forstyrrelser og lignende, der skyldes forkert betjening, ændrede operativsystemer og- komponenter, grænseflader (især maskinens mastercomputer og ERP-grænseflader), parametre og afvigelser fra installationskravene.
- Den lovbestemte opdateringspligt vedrørende varer med digitale elementer eller digitale tjenester i henhold til § 7 i forbrugergarantiloven (VGG) gælder kun for Meusburger, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i dette tilfælde også kun i det udtrykkeligt aftalte omfang.
- Meusburger bestræber sig altid på at sikre den tekniske og organisatoriske datasikkerhed. Hvis data alligevel skulle gå tabt eller havne hos uautoriserede tredjeparter, påtager Meusburger sig intet ansvar, undtagen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed.

12. Mindre afvigelser i kvalitet, farve, bredde, vægt, udstyr og designs kan teknisk set ikke undgås og udgør ikke en mangel. Dette gælder også for almindelige variationer, medmindre kunden ved indgåelse af kontrakten har anmodet om og aftalt en levering iht. til en prøve med Meusburger.

13. Uden for anvendelsesområdet for produktansvarsloven (PHG) er Meusburgers ansvar begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Ansvar for mindre uagtsomhed, erstatning for følgeskader og tab af penge, mistet opsparing, tab af renter og klager fra tredjemand over for kunden på grund af skader er udelukket.

14. Desuden er Meusburgers ansvar begrænset til den dobbelte værdi af leveringen af den med rette returnerede vare.

15. Meusburger garanterer, at leveringen må sælges inden for Den Europæiske Union. Kunden må selv afklare, om de også må sælges uden for Den Europæiske Union.

16. De ovenfor nævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for fysiske og sundhedsmæssige skader på kunder, som Meusburger kan have skylden for.

VI. RETTIGHEDER, SAMARBEJDSPLIGT

1. Alle ophavsrettigheder, samt alle heraf følgende og afledte yderligere rettigheder, især alle brugsrettigheder såvel som enhver anden industriel ejendomsret til leverede genstande som især software, tegninger, udkast, beskrivelser, dokumentation, planer, koncepter og lignende dokumenter forbliver udelukkende Meusburgers. Disse må ikke gøres tilgængelige for tredjemand, mangfoldiggøres (med undtagelse af punkt 3), spredes, redigeres og lignende af kunden uden forudgående skriftligt samtykke fra Meusburger.

2. I tilfælde af køb af en licens modtager kunden ved betaling af det aftalte gebyr den ikke-overdragelige og ikke-eksklusive, men ubegrænsede ret til at bruge kontraktens software og dokumentationsmateriale, hvis dette er tilgængeligt, udelukkende til egne interne formål. Enhver overdragelse eller videregivelse til tredjepart kræver forudgående skriftligt samtykke fra Meusburger.

3. I tilfælde af online brug må softwaren bruges af kunden online mod løbende betaling af afgifter for brugsretten. Derudover erhverver kunden ingen rettigheder til softwaren; især er han eller hun hverken berettiget til at downloade eller købe en kopi af softwaren på et datamedium.

4. Generelt skal kunden deltage i udførelsen af ordren i det omfang, der kræves. Hvis Meusburger arbejder eller skal arbejde for kunden, skal kunden give medarbejderne fra Meusburger fri adgang til alle rum, installationer (hardware, software, netværk osv.) og andet arbejdsudstyr, der kræves til korrekt levering af ydelser fra Meusburger i forbindelse med den normale driftstid.

5. Kunden må mangfoldiggøre programmet, hvis den pågældende mangfoldiggørelse er nødvendig for brugen af programmet. Den nødvendige mangfoldiggørelse omfatter installation af programmet fra det originale datamedium i den anvendte hardwares datalager og indlæsning af programmet i arbejdshukommelsen. Derudover kan kunden lave en kopi med henblik på sikkerhed. Denne er dog kun berettiget til at lave og opbevare én enkelt sikkerhedskopi. Sikkerhedskopien af det overdragede program skal mærkes som sådan.

6. Kunden er forpligtet til at forhindre tredjemand i at få adgang til programmet og dokumentationen ved at tage passende forholdsregler. De leverede originale datamedier og sikkerhedskopien skal opbevares et sted, der er beskyttet mod uautoriseret adgang fra tredjemand. Kundens medarbejdere skal udtrykkeligt instrueres i at overholde de aktuelle kontraktmæssige betingelser og ophavsretten. I tilfælde af at tredjemand får adgang, skal Meusburger omgående have besked.

7. Hvis det på grund af datasikkerhed eller for at sikre en hurtig genaktivering af computersystemet efter et totalt svigt er nødvendigt med en regelmæssig sikring af hele databasen, inklusive de anvendte computerprogrammer, kan kunden tage sikkerhedskopier i det absolut nødvendige antal. Meusburger skal omgående have besked om dette. De pågældende datamedier skal mærkes i henhold hertil. Sikkerhedskopierne må kun bruges til rent arkivariske formål.

8. Brugeren må ikke at tage yderligere kopier, heller ikke udskrive programkoden på en printer.

9. Det er ikke tilladt at returoversætte den overdragne programkode til andre kodeformer (dekompilering) såvel som andre typer re-indeksering af de forskellige produktionstrin i softwaren (reverse engineering), inklusive programændring.

10. Bemærkninger vedr. ophavsret, serienumre og andre egenskaber, der bruges til programidentifikation, må under ingen omstændigheder fjernes eller ændres.

11. Meusburger er ikke forpligtet til at overdrage kildekoden.

VII. EJENDOMSFORBEHOLD

1. Indtil alle kundens forpligtelser er opfyldt, især indtil fuldstændig betaling af købsprisen, bevarer Meusburger ejerskabet over den leverede genstand for kontrakten (forbeholdsvare). Kunden skal i denne periode sørge for korrekt vedligeholdelse (service og reparation) for egen regning samt for forsikring af forbeholdsvaren.

2. Kunden skal omgående informere Meusburger om alle handlinger fra tredjemand i forbindelse med forbeholdsvaren på skrift, især tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, mulige skader eller destruktion af forbeholdsvaren. Kunden skal omgående informere Meusburger om en ændring i ejerskabet for forbeholdsvaren samt ændring af egen adresse. Kunden skal kompensere Meusburger for alle skader, omkostninger og ulemper, der opstår som følge af et brud på disse forpligtelser og på grund af nødvendige interventionsforanstaltninger mod tredjemands adgang til forbeholdsvaren.

3. Kunden er berettiget til at sælge forbeholdsvaren. Denne ret bortfalder, hvis kunden ikke betaler eller har en formodning om, at han ikke kan betale det fulde beløb til Meusburger til forfaldsdatoen.

4. Hvis forbeholdsvaren sælges videre af kunden, overfører kunden straks alle de fordringer, som han har ret til fra videresalget eller fra anden anvendelse op til kundens salgspris til Meusburger. Kunden er forpligtet til at bemærke denne overflytning i sine regnskaber. Medmindre andet bestemmes, er kunden autoriseret til at indkassere disse overførte fordringer på vegne af Meusburger i eget navn. Kunden er forpligtet til at forbeholde sig sit ejerskab over forbeholdsvaren, hvis den sælges på kredit.

5. Kunden overfører sine krav om forsikring eller skadeserstatning for destruktion eller beskadigelse af forbeholdsvaren til Meusburger.

6. Forbeholdsvaren må ikke pantsættes eller bruges som sikkerhedsstillelse.

7. Kundens tilpasning og bearbejdning af forbeholdsvaren sker i Meusburgers navn. Hvis forbeholdsvaren bearbejdes, erhverver Meusburger en del af det nye aktiv i forhold til værdien af den forbeholdsvare, der er leveret af Meusburger. Det samme gælder, hvis forbeholdsvaren bearbejdes eller kombineres med andre leveringer, der ikke er leveret af Meusburger.

VIII. RISIKOOVERGANG

1. Risikoen for utilsigtet ødelæggelse eller utilsigtet forringelse af leveringen overgår til kunden på det tidspunkt, hvor leveringen overdrages på det aftalte opfyldelsessted, ved forsendelseskøb med overdragelse af leveringen til speditøren, fragtføreren eller til de personer eller virksomheder, der i øvrigt er udpeget til at udføre transporten.

2. Hvis kunden forsinker accepten af varerne, anses overdragelsen stadig for at have fundet sted.

IX. VÆRNETING, VOLDGIFTSKLAUSUL, GÆLDENDE LOV

1. Hvis kunden har hovedsæde i EU eller i et EFTA-land, aftales det eksklusive værneting for alle uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem Meusburger og kunden, især for uoverensstemmelser angående de konkrete generelle salgs- og leveringsbetingelser, til at være 6800 Feldkirch, Østrig.

2. Hvis kunden har hovedsæde uden for EU eller EFTA, er alle uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem Meusburger og kunden, især for uoverensstemmelser angående de konkrete generelle salgs- og leveringsbetingelser, underlagt den internationale voldgiftsret i Wien, Østrig (wiener-regler). Det sprog, der skal bruges i voldgiftsprocedurer, er tysk. Stedet for voldgiften er Wien. En part må dog, uden at dette berører voldgiftsrettens kompetence, gå til en national domstol for at søge om foreløbige eller præventive foranstaltninger, og en domstol kan foreskrive sådanne foranstaltninger før eller under voldgiftsproceduren.

3. Meusburger er dog berettiget til at indbringe sagen for en anden domstol, der er ansvarlig for kunden.

4. For det samlede retsforhold mellem kunde og Meusburger, inklusive disse salgs- og leveringsbetingelser, gælder materiel østrigsk lov. FN's købelov gælder ikke.

X. DATABESKYTTELSE

I vores databeskyttelsesoplysninger, som findes på https://www.meusburger.com/DE/AT/aktuelles/datenschutz-cookies giver vi i overensstemmelse med vores oplysningspligt i henhold til artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen (GDPR) oplysninger om, hvorfor vi indsamler data, i hvilken form vi behandler dem, og om brugen af cookies.

XI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. Kunden er ikke berettiget til modregne eventuelle fordringer over for Meusburger med fordringer på betaling mod dem selv fra Meusburger. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger.

2. Meusburger er berettiget til at modregne sine egne fordringer, også dem der endnu ikke er forfaldne, i forhold til kundens fordringer.

3. Kunden er ikke berettiget til at overføre fordringen på levering af varen til andre.

4. Ophævelse af en kontrakt på grund af en fejl fra kundens side er udelukket.

5. Juridisk relevante hensigtserklæringer, som f.eks. opsigelser, erklæringer om tilbagekaldelse, krav om nedsættelse af købsprisen eller krav om erstatning, er kun gældende, hvis de er fremsat skriftligt (i tekstform).

6. Hvis bestemmelserne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er eller bliver ugyldige eller umulige at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser fortsat være uberørte. De bestemmelser, der er ugyldige eller umulige at håndhæve, skal erstattes af bestemmelser, som er gyldige og mulige at håndhæve, og som mest sandsynligt kan nå det tiltænkte økonomiske formål (salvatorisk klausul).

7. Hvis der indgås en kontrakt på tysk og andre sprog, er den tyske tekst afgørende for fortolkningen af kontrakten og dens betingelser.

Wolfurt, April 2023

Log ind

Er du allerede kunde?

Hvis du allerede har adgangsdata til Meusburgers portal, kan du logge ind her:

Glemt password?

Det nye password er på vej og burde snart ankomme i din indbakke. Vi ønsker god fornøjelse med starten.

Indtast venligst din e-mailadresse.
Vi sender dig et password.

Vælg dit land

Afdelinger

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version