Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Din kontaktperson

Central Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service og support

Varmekanalsystem
+49 6204 6069-0

Reguleringsteknik
+49 6293 9203-0

Din besked til os

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Log ind for at se dine priser og fortsæt bestillingen.

Guntram Meusburger

Vi er din pålidelige og globale partner inden for værktøjs-, form- og maskinkonstruktion.

Generelle salgs

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

1. Præambel

1. De følgende betingelser gælder for alle leveringer og ydelser (i det følgende kaldet levering) fra Meusburger. Disse betingelser gælder også for fremtidige forretninger. Den version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for indgåelse af aftalen, er altid afgørende.

2. Forretningsbetingelser, der er i strid hermed, især kundens indkøbs- og leveringsbetingelser, gælder ikke. Der kræves ingen indsigelse fra Meusburger.

3. Hvis disse betingelser skal ændres, skal det ske skriftligt. Bestilling eller accept af leveringen betragtes i alle tilfælde som en godkendelse af disse betingelser.

4. Tilbud fra Meusburger er principielt fritblivende og uforbindende. Meusburger accepterer bestillinger med skriftlige ordrebekræftelser. Hvis Meusburgers ordrebekræftelse afviger fra betingelserne i en bestilling, indgås retshandlen til Meusburgers betingelser, medmindre kunden gør indsigelse straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

5. Der tages forbehold for tekniske og øvrige ændringer inden for rimelighedens grænser.

6. For forretninger med forbrugere gælder disse bestemmelser kun, såfremt de ikke er i modstrid med de obligatoriske forskrifter i loven om forbrugerbeskyttelse.

2. Opfyldelsessted, leveringer

1. Såfremt intet andet er aftalt, er opfyldelsesstedet Wolfurt (Østrig), Kesselstr. 42. Såfremt intet andet aftales, sker leveringen EXW opfyldelsessted på basis af Incoterms i den version, der gælder ved kontraktindgåelsen. Forsendelse og transport sker derfor på kundens regning og risiko. Når leveringen stilles til rådighed for kunden på opfyldelsesstedet, overgår hele risikoen til kunden. Hvis kunden ikke accepterer leveringen, kommer kunden i fordringshavermora. Desuden anses leveringen fra Meusburger i dette tilfælde for udført, og Meusburger er berettiget til at sætte varen på lager på kundens regning. De heraf følgende lageromkostninger skal kunden omgående betale til Meusburger. Ved fordringshavermora er Meusburger kun ansvarlig for tabet eller forringelsen af aftalevarerne ved grov uagtsomhed.

2. Meusburger forbeholder sig ret til at foretage delleveringer efter eget valg. Disse betingelser gælder også fuldt ud ved delleveringer. Kunden er forpligtet til at tage imod delleveringer.

3. Klager på grund af transportskader kan kun kontrolleres af Meusburger og kan kun accepteres, hvis de er berettigede og straks er blevet noteret af kunden hos den ansvarlige fragtfører på kvitteringen for modtagelsen ved levering af varen, og kunden straks, dog senest inden for 14 dage, skriftligt har gjort denne gældende over for Meusburger med indsendelse af relevante beviser.

4. De leveringsdatoer skal kun betragtes som vejledende.

5. Hvis Meusburger på grund af uforudsete omstændigheder, der ikke kan kontrolleres af Meusburger (f.eks. force majeure, leveringsforsinkelser fra underleverandører osv.), ikke kan levere til det aftalte tidspunkt, er Meusburger berettiget til at levere på det for Meusburger tidligst mulige tidspunkt derefter, såfremt modtagelse af leveringen stadig er rimelig for kunden på det tidspunkt. Ellers er Meusburger berettiget til at trække sig ud af kontrakten. I tilfælde af øvrige leveringsforsinkelser er Meusburgers ansvar begrænset til egen grove uagtsomhed og forsæt.

6. Overholdelsen af leveringsdatoen forudsætter, at kunden opfylder alle kontraktlige forpligtelser, særligt forpligtelsen til at erlægge en aftalt forudbetaling samt til at udligne alle forfaldne fakturaer.

7. Hvis kunden ikke opnår en importlicens, fritages han ikke fra forpligtelsen.

8. Meusburger beregner en rimelig del af transportomkostningerne til håndtering af returvarer på grund af kundefejl eller andre omstændigheder i forbindelse med kunden, hvilket Meusburger gør pr. kulance og ikke som en forpligtelse.

9. Meusburger beregner et ekspeditionsgebyr på EUR 10 netto ved leveringer, der har en værdi under EUR 100 netto.

10. Med sin ordre – uafhængigt af bestillingsmåden – erklærer kunden bindende sit ønske om at købe den bestilte vare. Hvis varen bestilles elektronisk, bekræfter Meusburger med det samme modtagelsen af bestillingen. Denne elektroniske bekræftelse af ordren er dog ikke en bindende accept af tilbuddet om at indgå en kontrakt fra Meusburger. Meusburger er berettiget (men ikke forpligtet) til at acceptere det fremsendte kontrakttilbud fra kunden, uafhængigt af måden for fremsendelse, inden for 2 uger efter modtagelsen. Hvis der ikke kommer noget svar, skal det betragtes som manglende accept af tilbuddet.

3. Priser

1. Hvis intet andet aftales, er alle priser nettopriser (i euro) ab fabrik. De gyldige priser på dagen for leveringen gælder.

2. Hvis omkostningerne, som de aftalte priser er baseret på, ændrer sig, er
Meusburger berettiget til at ændre priserne svarende til ændringerne i omkostningerne.

3. Hvis leveringen ændres til et senere tidspunkt på grund af omstændigheder hos kunden, er Meusburger berettiget til at udligne eventuelle højere omkostninger som følge heraf via højere priser. Dette berører ikke Meusburgers ret til kompensation for øvrige opståede skader.

4. Alle skatter, toldafgifter og andre udgifter, som kunden skal betale for at modtage en levering/en service, skal afholdes af kunden selv, medmindre Meusburger udtrykkeligt har meddelt skriftligt, at Meusburger påtager sig disse omkostninger.

4. Betaling

1. Kunden accepterer at modtage fakturaer elektronisk.

2. Opfyldelsesstedet for betalinger er Meusburgers hovedsæde. Betalinger forfalder 30 fra fakturadato uden nogen form for fradrag og uden omkostninger i den valuta, der er anført på fakturaen. En betaling betragtes først som foretaget, når Meusburger kan disponere over beløbet.

3. I tilfælde af ordrer, der inkluderer flere enheder, er Meusburger berettiget til at sende en enkelt faktura efter levering af hver enkelt enhed eller ydelse.

4. Hvis betalingen ikke er foretaget ved forfaldsdatoen, er Meusburger berettiget til at:

  • udsætte opfyldelsen af deres forpligtelser, til den udestående betaling er foretaget,
  • gøre brug af en passende forlængelse af fristen for leveringen eller ydelsen,
  • kræve, at den stadig forfaldne betaling betales med det samme,
  • alle rykker- og inkassoomkostninger samt de lovmæssige morarenter, dog mindst 9 procentpoint over den grundlæggende rentesats, betales af kunden

og/eller

  • trække sig ud af kontrakten ved manglende overholdes inden for en rimelig henstandsperiode, hvor Meusburger også er berettiget til at trække sig ud af hele kontrakten i tilfælde af delvis fuldbyrdelse. Hvis Meusburger trækker sig ud af kontrakten, skal kunden straks betale et forfaldent annulleringsgebyr på 10 % af bruttoprisen og erstatte eventuelle yderligere skader inkl. tab af fortjeneste.

5. Hvis der udføres en tvangsfuldbyrdelse i kundens aktiver, eller hvis Meusburger er i tvivl om kundens betalingsevne, er Meusburger berettiget til at:

  • kræve, at alle udestående fakturaer betales uanset deres forfaldsdato,
  • tilbageholde alle leveringer fra kontrakter, der endnu ikke er opfyldt, og først udføre dem mod forudbetaling. Hvis kunden afviser at betale forud, kan Meusburger trække sig ud af kontrakten og kræve skadeserstatning for mistet fortjeneste.

6. Hvis kunden ikke accepterer, skal betalingen foretages med det samme.

7. Meusburger er berettiget til at kreditere betalinger til at udligne den ældste gæld og de heraf følgende renter og omkostninger, selvom de er beregnet til andet formål.

8. Veksler og checks accepteres kun som betalingsmiddel og med skriftlig aftale. Kunden bærer omkostningerne og udgifterne i forbindelse med check- og vekselbetalinger.

5. Garanti, ansvar og ansvarsbegrænsning

1. Kunden skal kontrollere varen grundigt ved modtagelsen. Mangler skal rapporteres senest inden for en periode på 14 dage fra modtagelse af varen sammen med indsendelse af relevante beviser (f.eks. prøver, billeder osv.). Ethvert krav, inklusive krav, der stammer fra følgeskader, er udelukket. Skjulte mangler skal rapporteres inden for en periode på 14 dage fra opdagelsen sammen med indsendelse af relevante beviser (f.eks. prøver, billeder osv.). I modsat fald er ethvert krav, inklusive krav, der stammer fra følgeskader, udelukket. Hvis Meusburger kræver det, skal kunden muliggøre, tolerere og støtte, at varen inspiceres af Meusburger og/eller af tredjemand, der er udpeget af Meusburger (f.eks. Meusburgers assurandør).

2. Hvis en mangel rapporteres inden for denne frist og den – hvis det kræves af Meusburger – inspiceres af en synsmand og bekræftes som værende en mangel, vil Meusburger udbedre manglen efter eget valg via en korrektion eller en udskiftning, tage den defekte vare tilbage mod en kreditnota på købsprisen eller yde en rabat på den oprindelige pris. Kunden er ikke berettiget til andre krav.

3. Mangler ved en del af leveringen kan ikke føre til reklamation over hele leveringen.

4. Meusburger garanterer ikke, at varen egner sig til den planlagte anvendelse.

5. Garantiperioden er på seks måneder og starter, når varen stilles til rådighed for kunden på opfyldelsesstedet.

6. Kunden er ikke berettiget til at holde betalinger tilbage på grund af garantikrav eller andre krav.

7. Regreskrav iht. § 12 i produktansvarsloven er udelukket, medmindre den person, der søger om regres, kan bevise, at fejlen er forårsaget af Meusburger og skyldes grov uagtsomhed.

8. Returneringen af varer, der er reklameret over, kræver en udtrykkelig forudgående accept fra Meusburger og sker på kundens risiko og omkostninger. Kunden skal også betale eventuelle andre omkostninger ved returneringen (f.eks. opbevaring). Hvis returneringen sker uden forudgående accept, er Meusburger berettiget til at nægte modtagelse af den returnerede vare og sende den tilbage til kunden på kundens omkostninger.

9. Meusburger yder ingen garanti for mangler, der skyldes ukorrekt oplagring, opbevaring, brug eller transport. Hvis kunden påberåber sig sådanne mangler, skal kunden bevise, at varen er blevet korrekt oplagret, opbevaret, brugt eller transporteret.

10. Meusburger giver ingen garanti for oplysninger om produkter og produktegenskaber i kataloger, reklamebreve, brochurer, annoncer, prislister osv.

11. Meusburger garanterer, at varen overholder de aftalte specifikationer. Leveringer ab lager sker i den almindelige kvalitet uden garanti for, at varen egner sig til bestemte anvendelsesformål og en bestemt forarbejdning. For standardleveringer gælder de tekniske standarder i produktionslandet.

12. Mindre afvigelser i kvalitet, farve, bredde, vægt, udstyr og designs kan rent teknisk ikke undgås og udgør ikke en mangel. Dette gælder også for almindelige variationer, medmindre kunden ved indgåelse af kontrakten har anmodet om og aftalt en levering iht. til en prøve med Meusburger.

13. Uden for anvendelsesområdet for produktansvarsloven (PHG) er Meusburgers ansvar begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Ansvar for mindre uagtsomhed, erstatning for følgeskader og tab af penge, mistet opsparing, tab af renter og klager fra tredjemand over for kunden på grund af skader er udelukket.

14. Desuden er Meusburgers ansvar begrænset til den dobbelte værdi af leveringen af den med rette returnerede vare.

15. Meusburger garanterer, at varen må sælges inden for Den Europæiske Union. Kunden må selv afklare, om de også må sælges uden for EU.

16. De ovenfor nævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for fysiske og sundhedsmæssige skader på kunder, som Meusburger kan have skylden for.

6. Ejendomsforbehold

1. Indtil alle kundens forpligtelser er opfyldt, især indtil fuldstændig betaling af købsprisen, bevarer Meusburger ejerskabet over den leverede genstand for kontrakten (forbeholdsvare). Kunden skal i denne periode sørge for korrekt vedligeholdelse (service og reparation) for egen regning samt for forsikring af forbeholdsvaren.

2. Kunden skal omgående informere Meusburger om alle handlinger fra tredjemand i forbindelse med forbeholdsvaren på skrift, især tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, mulige skader eller destruktion af forbeholdsvaren. Kunden skal omgående informere Meusburger om en ændring i ejerskabet for forbeholdsvaren samt ændring af egen adresse. Kunden skal kompensere Meusburger for alle skader, omkostninger og ulemper, der opstår som følge af et brud på disse forpligtelser og på grund af nødvendige interventionsforanstaltninger mod tredjemands adgang til forbeholdsvaren.

3. Kunden er berettiget til at sælge forbeholdsvaren videre. Denne ret bortfalder, hvis kunden ikke betaler eller har en formodning om, at han ikke kan betale det fulde beløb til Meusburger til forfaldsdatoen.

4. Hvis forbeholdsvaren sælges videre af kunden, overfører kunden straks alle de fordringer, som han har ret til fra videresalget eller fra anden anvendelse op til kundens salgspris til Meusburger. Kunden er forpligtet til at bemærke denne overflytning i sine regnskaber. Medmindre andet bestemmes, er kunden autoriseret til at indkassere disse overførte fordringer på vegne af Meusburger i eget navn. Kunden er forpligtet til at forbeholde sig sit ejerskab over forbeholdsvaren, hvis den sælges på kredit.

5. Kunden overfører sine krav om forsikring eller skadeserstatning for destruktion eller beskadigelse af forbeholdsvaren til Meusburger.

6. Forbeholdsvaren må ikke pantsættes eller bruges som sikkerhedsstillelse.

7. Kundens tilpasning og bearbejdning af forbeholdsvaren sker i Meusburgers navn. Hvis forbeholdsvaren bearbejdes, erhverver Meusburger en del af det nye aktiv i forhold til værdien af den forbeholdsvare, der er leveret af Meusburger. Det samme gælder, hvis forbeholdsvaren bearbejdes eller kombineres med andre varer, der ikke er leveret af Meusburger.

7. Risikoovergang

1. Risikoen for utilsigtet ødelæggelse eller utilsigtet forringelse af varen overgår til kunden på det tidspunkt, hvor varen overdrages på det aftalte opfyldelsessted, ved forsendelseskøb med overdragelse af varen til speditøren, fragtføreren eller til de personer eller virksomheder, der i øvrigt er udpeget til at udføre transporten.

2. Hvis kunden forsinker accepten af varerne, anses overgangen stadig for at have fundet sted.

8. Værneting, voldgiftsklausul, gældende lov

1. Hvis kunden har hovedsæde i EU eller i et EFTA-land, aftales det eksklusive værneting for alle uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem Meusburger og kunden, især for uoverensstemmelser angående de konkrete generelle salgs- og leveringsbetingelser, til at være 6800 Feldkirch, Østrig.

2. Hvis kunden har hovedsæde uden for EU eller EFTA, er alle uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem Meusburger og kunden, især for uoverensstemmelser angående de konkrete generelle salgs- og leveringsbetingelser, underlagt den internationale voldgiftsret i Wien, Østrig (wiener-regler). Det sprog, der skal bruges i voldgiftsprocedurer, er tysk. Stedet for voldgiften er Wien. En part må dog, uden at dette berører voldgiftsrettens kompetence, gå til en national domstol for at søge om foreløbige eller præventive foranstaltninger, og en domstol kan foreskrive sådanne foranstaltninger før eller under voldgiftsproceduren.

3. Meusburger er dog berettiget til at indbringe sagen for en anden domstol, der er ansvarlig for kunden.

4. For det samlede retsforhold mellem kunde og Meusburger, inklusive disse salgs- og leveringsbetingelser, gælder materiel østrigsk lov. FN's købelov gælder ikke.

9. Afsluttende bestemmelser

1. Kunden er ikke berettiget til modregne eventuelle fordringer over for Meusburger med fordringer på betaling mod dem selv fra Meusburger. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger.

2. Meusburger er berettiget til at modregne sine egne fordringer, også dem der endnu ikke er forfaldne, i forhold til kundens fordringer.

3. Kunden er ikke berettiget til at overføre fordringen på levering af varen til andre.

4. Ophævelse af en kontrakt på grund af en fejl fra kundens side er udelukket.

5. Dokumenter eller informationer om Meusburger, virksomhedens produkter, salgs- og forretningspartnere, som stilles til rådighed for kunden, eller som kunden får kendskab til, må kun gives videre til tredjemand med skriftligt samtykke fra Meusburger. Det samme gælder for dokumenter som f.eks. prøver, omkostningsoverslag, reklamemateriale, prislister eller kontrakter, som overdrages til kunden, eller som kunden får kendskab til på anden vis. Meusburger ejer alle rettigheder til denne type dokumenter.

6. Hvis bestemmelserne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er eller bliver ugyldige eller umulige at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser fortsat være uberørt. De bestemmelser, der er ugyldige eller umulige at håndhæve, skal erstattes af bestemmelser, som er gyldige og mulige at håndhæve, og som mest sandsynligt kan nå det tiltænkte økonomiske formål (salvatorisk klausul).

7. Kunden giver samtykke til en behandling af sine oplysninger – herunder personoplysninger – til Meusburgers ordre- og forretningsafvikling.

8. Hvis der indgås en kontrakt på tysk og andre sprog, er den tyske tekst afgørende for fortolkningen af kontrakten og dens betingelser.

Wolfurt, juni 2018

Log ind

Er du allerede kunde?

Hvis du allerede har adgangsdata til Meusburgers portal, kan du logge ind her:

Glemt password?

Det nye password er på vej og burde snart ankomme i din indbakke. Vi ønsker god fornøjelse med starten.

Indtast venligst din e-mailadresse.
Vi sender dig et password.

Shop udvalg

Vælg dit land

Afdelinger