Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson
Ditt meddelande till oss

Ja, jag godkänner integritetspolicyn och de allmänna användarvillkoren .

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

Guntram Meusburger

Vi är er tillförlitliga globala partner för verktygsbygge, formverktygsbygge och maskinbygge.

Allmänna försäljnings

Allmänna villkor för Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

1. Inledning

1. För alla leveranser och tjänster (i det följande kort sammanfattat: leverans) från Meusburger gäller följande villkor. Dessa villkor gäller även framtida affärer. Avgörande är den version av de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren som var giltig när avtalet ingicks.

2. Motsägande affärsvillkor, särskilt kundens inköps- och leveransvillkor, gäller inte. Det krävs inte att Meusburger motsätter sig.

3. Ändring av de här villkoren måste göras skriftligt. Beställning eller mottagning av leverans innebär alltid att de här villkoren godtas.

4. Anbudet från Meusburger är med förbehåll för ändringar. Meusburger accepterar beställningar genom skriftlig orderbekräftelse. Om orderbekräftelsen från Meusburger avviker från en beställnings villkor avslutas rättshandlingen utifrån Meusburgers villkor, såvida inte kunden motsätter sig skriftligen direkt efter att ha tagit emot orderbekräftelsen.

5. Alla offerter, projektbeskrivningar samt annan dokumentation och information får varken kopieras, ändras och/eller lämnas vidare till tredje part utan skriftligt godkännande från Meusburger. Information i broschyrer, kataloger och liknande samt skriftliga och muntliga uttalanden från Meusburger är endast giltig om det uttryckligen hänvisas till dessa i orderbekräftelsen. Information och teknisk rådgivning från Meusburger görs utifrån rådande kunskap och baserat på erfarenhet. Den är icke bindande och – så långt det är juridiskt tillåtet – innebär inte något ansvar, om inte annat har avtalats skriftligt. Det gäller även avtalshandlingar innan avtalet slutgiltigt ingås.

6. Rätten till tekniska och andra ändringar förbehålles inom rimliga gränser.

7. För affärer med konsumenter gäller de här bestämmelserna endast i den mån de inte strider mot obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagen.

2. Ort för fullgörande, leveranser

1. Om inget annat avtalas är orten för fullgörande Wolfurt (Österrike), Kesselstr. 42. Om inget annat avtalas följer leveransen EXW på orten för fullgörande enligt Incoterm i den version som var giltig när avtalet slöts. Frakt och transport görs därför på kundens bekostnad och risk. När kunden erbjuds leverans på orten för fullgörande går all risk över på kunden. Om kunden inte tar emot leveransen uppfyller vederbörande inte sin mottagningsskyldighet. Dessutom anses leveransen från Meusburger i det fallet vara genomförd och Meusburger har rätt att förvara leveransen på kundens kostnad. Lagerkostnader till följd av detta ska betalas omgående av kunden. Om kunden inte uppfyller sin mottagningsskyldighet tar Meusburger endast ansvar för förstörelse eller försämring av den avtalade varan vid grov oaktsamhet.

2. Meusburger förbehåller sig rätten att genomföra delleveranser efter eget gottfinnande. Dessa villkor gäller även delleveranser. Kunden är förpliktigad att ta emot delleveranser.

3. Om klagomål på transportskador är berättigade, kan endast kontrolleras av Meusburger om kund omedelbart noterar skadan på fraktsedeln vid mottagandet från transportör, samt tillsammans med lämplig bevisning skriftligen rapporterar skadan till Meusburger direkt, dock senast inom 14 dagar.

4. Leveransdatum är endast vägledande.

5. Om Meusburger av oförutsedda omständigheter som ligger utanför Meusburgers kontroll (t.ex. force majeure, försenade leveranser från leverantörer etc.) inte kan leverera till det avtalade datumet har Meusburger rätt att leverera så snart som möjligt, förutsatt att mottagning av leveransen fortfarande är rimlig för kunden. Annars har Meusburger rätt att säga upp avtalet. För andra leveransfördröjningar ansvarar Meusburger endast vid egen grov oaktsamhet och avsiktlighet.

6. Att hålla leveransfristen förutsätter att kunden uppfyller sina avtalade skyldigheter, särskilt skyldigheten att betala ett överenskommet förskott samt att reglera förfallna fakturor.

7. Att kunden inte beviljas importlicens befriar inte vederbörande att uppfylla avtalet.

8. För hantering av returvaror vars returnering beror på beställningsfel gjorda av kunden eller någon i kundens sfär och som av Meusburger utan skyldighet tas emot ex gratia tar Meusburger ut en rimlig bearbetnings- och hanteringsavgift samt transportkostnaderna av kunden.

9. Vid leveranser under 100 euro netto tar Meusburger ut en hanteringsavgift på 10 euro netto.

10. I och med beställningen – oavsett hur den görs – försäkrar kunden bindande att vederbörande vill köpa den beställda leveransen. Varubeställningar som görs elektroniskt kommer att bekräftas av Meusburger. Denna elektroniska orderbekräftelse utgör dock inte ett bindande godkännande av avtalsförslaget från Meusburgers sida. Meusburger har rätt (men är inte förpliktigad) att, oavsett överlämningsmetod, godkänna inkomna avtalsförslag från kunden inom 2 veckor från mottagande. Om det inte kommer något yttrande gäller det som att förfrågan inte godkänns.

3. Pris

1. Om inget annat avtalas är alla priser nettopriser (i euro) från fabrik; de priser som var giltiga på leveransdagen gäller. Mjukvarupriserna innefattar inte installation, instruktioner och eventuella anpassningar på hårdvara och/eller annan mjukvara. Om inget annat anges måste dessa och liknande tjänster uttryckligen beställas separat och utifrån den prislista från Meusburger som var aktuell när avtalet ingicks och, om en sådan inte redan finns, till rimliga priser.

2. Om priserna har avtalats och kostnaderna på vilka de priserna baserades ändras har Meusburger rätt att justera priserna baserat på kostnadsförändringen.

3. Om leveransen sker senare p.g.a. omständigheter som beror på kunden har Meusburger rätt att begära kompensation för de högre kostnaderna p.g.a. det i form av motsvarande högre priser. Meusburgers rätt till ersättning av skador som tillfogas Meusburger berörs inte.

4. Alla skatter, tullar och andra avgifter som kunden måste betala i samband med mottagning av leveransen ska bäras av kunden, såvida inte Meusburger uttryckligen och skriftligen har förpliktigat sig att ta över dem.

4. Betalning

1. Kunden godkänner att fakturor skickas elektroniskt.

2. Betalningen ska göras till Meusburgers säte. Betalningar ska göras 30 dagar efter fakturadatumet utan avdrag och utan kostnader samt i den valuta som står angiven på fakturan. En betalning kommer att betraktas som genomförd när Meusburger har tillgång till det fulla beloppet.

3. För ordrar som omfattar flera enheter har Meusburger rätt att skicka separata fakturor efter varje enskild leverans.

4. Om det totala priset inte betalas på förfallodagen har Meusburger rätt:

  • att försena fullgörande av sina skyldigheter tills fakturan har reglerats i sin helhet,
  • att kräva en rimlig förlängning av leveransfristen,
  • att kräva betalning av hela den utestående summan,
  • att fakturera alla krav- och inkassokostnader samt den lagstadgade dröjsmålsräntan, dock minst 9 procentenheter över basräntan

och/eller


  • att, om en rimlig frist inte efterlevs, säga upp avtalet, varvid Meusburger har rätt att säga upp hela avtalet, även vid delbara leveranser. Om Meusburger säger upp avtalet är kunden skyldig att direkt betala en annulleringsavgift på 20 % av bruttopriset samt ersätta ytterligare skador och förlust av vinst.

5. Om exekutiva åtgärder vidtas rörande kundens tillgångar eller om kundens betalningsförmåga är tveksam för Meusburger har Meusburger rätt:

  • att inkräva alla fordringar till omedelbar betalning, oavsett deras förfallodatum,
  • att hålla inne alla leveranser från ännu ouppfyllda avtal och endast genomföra dem mot förskottsbetalning. Om kunden vägrar betala i förskott kan Meusburger säga upp avtalet och kräva skadestånd för förlorad vinst.

6. Om kunden uteblir med betalningen ska hela summan betalas omgående.

7. Meusburger har rätt att beräkna betalningar, även vid annan lydande tilldelning, utifrån den äldsta skulden och de resulterande räntorna och avgifterna.

8. Växel och checkar accepteras endast för betalning och vid skriftlig överenskommelse. De kostnader och avgifter som uppstår i samband med check- resp. växelbetalning bärs av kunden.

5. Garanti, ansvar och ansvarsbegränsning

1. Kunden är skyldig att kontrollera och undersöka leveransen noga direkt vid mottagningen. Brister ska rapporteras skriftligt senaste inom 14 dagar efter leveransmottagningen samt med framställning av lämplig dokumentation (t.ex. mönster, bilder etc.), annars är alla anspråk, inklusive följdskador, uteslutna. Dolda brister ska rapporteras skriftligt senaste inom 14 dagar efter de upptäcks samt med framställning av lämplig dokumentation (t.ex. mönster, bilder etc.), annars är alla anspråk, inklusive följdskador, uteslutna. På Meusburgers begäran måste kunden tillåta, överse och/eller underlätta Meusburger eller en expert som utses av Meusburger eller tredje part (t.ex. Meusburgers försäkringsbolag) att besiktiga leveransen.

2. Om en brist fastställs och om leveransen – om Meusburger kräver det – undersöks av en expert som bekräftar bristen kommer Meusburger efter eget val att åtgärda bristen eller byta ut leveransen, ta tillbaka den defekta leveransen mot en kredit på köppriset eller sänka priset. Kunden har inte rätt till andra och ytterligare anspråk.

3. Fel hos en del av leveransen kan inte leda till klagomål på hela leveransen.

4. Meusburger ger ingen garanti att leveransen är lämplig för den avsedda användningen.

5. Garantitiden är 12 månader och börjar gälla så snart leveransen står till förfogande för kunden på platsen för fullgörande.

6. Kunden har inte rätt att hålla inne betalningar p.g.a. garanti- eller andra anspråk, oavsett typ.

7. Regresskrav enligt §12 i Produkthaftungsgesetz (PHG, österrikiska produktansvarslagen) är uteslutna, förutom om personen som har rätt till regress uppvisar att felet har orsakats inom Meusburgers ramar och beror på grov oaktsamhet.

8. Att skicka tillbaka avvisade leveranser kräver uttryckligt föregående samtycke från Meusburger och görs på kundens kostnad och risk. Kunden ska även stå för eventuella kostnader (t.ex. lagring) som tillkommer i samband med returneringen. Om returneringen görs utan föregående samtycke har Meusburger rätt att vägra ta emot den returnerade leveransen och att returnera den till kunden på kundens bekostnad.

9. Meusburger tar inget ansvar för fel som beror på felaktig lagring, förvaring, användning eller transport. Om sådana brister påstås måste kunden bevisa korrekt lagring, förvaring, användning och transport.

10. Meusburger tar inget ansvar för information om produkter och produktegenskaper i kataloger, reklamutskick, broschyrer, annonser, prislistor etc.

11. Meusburger garanterar att leveransen motsvarar de överenskomna specifikationerna. Leverans från lager görs med kommersiell kvalitet, utan garanti för lämplighet för specifika användningsområden och specifik bearbetning. Vid leverans utifrån standarder gäller de tekniska standarderna i tillverkarlandet.

Vid leverans av mjukvara gäller dessutom:
- Meusburger garanterar att den levererade mjukvaran motsvarar de specifikationer som Meusburger anger i mjukvarudokumentationen och att den har utvecklats med stor omsorg och kunskap vid tidpunkten då avtalet ingicks. Leverans av tredjepartsprodukter som hårdvara, delar till operativsystem, OPC-server, maskingränssnitt m.m. omfattas av respektive tillverkares licens-, ansvars- och garantibestämmelser.
- Meusburger rekommenderar att kunden tillhandahåller en testmiljö anpassad till gällande systemrelevans och systemstorlek. Innan en installation resp. uppdatering genomförs ska kunden testa mjukvaruversionen i den här testmiljön och godkänna att mjukvaruversionen installeras i produktionssystemet.
- Meusburger ger ingen garanti för brister som beror på överanvändning, att installationskraven inte har beaktats och/eller respektive användningsvillkor. Om sådana brister påstås måste kunden bevisa korrekt användning, att installationsanvisningarna har följts och/eller att användningsvillkoren är korrekta. Garantin omfattar inte fel, störningar och liknande som beror på felaktig användning, ändrade operativsystem och -komponenter, gränssnitt (särskilt maskindator- och ERP-gränssnitt), parametrar eller avvikelser från installationsförutsättningarna.
- Meusburger arbetar alltid för högsta tekniska och organisatoriska datasäkerhet. Om data ändå skulle hamna på fel ställe eller hos fel person tar Meusburger inget ansvar, utom vid uppsåt samt grov vårdslöshet.

12. Små avvikelser i kvalitet, färg, bredd, vikt, utrustning och design går inte att undvika tekniskt och utgör inte fel. Det gäller även sedvanliga avvikelser, såvida inte kunden när avtalet slöts skriftligen begärde en mönstertrogen leverans och det avtalades med Meusburger.

13. Utanför produktansvarslagens tillämpningsområde begränsas Meusburgers ansvar till uppsåt och grov oaktsamhet. Ansvar för ringa oaktsamhet, ersättning av följdskador och ekonomiska förluster, icke uppnådda besparingar, ränteförluster och skador till följd av anspråk från tredje part mot kunden är uteslutna.

14. Dessutom är Meusburgers ansvar begränsat till ett belopp som dubbelt motsvarar leveransvärdet för den korrekt avvisade leveransen.

15. Meusburger garanterar att leveransen får användas inom EU. Kunden måste själv ta reda på om varan även får användas utanför EU.

16. Denna ansvarsbegränsning gäller inte skador på kundens kropps och hälsa som kan hänföras till Meusburger.

6. Rättigheter; skyldighet att samarbeta

1. All upphovsrätt samt alla resulterande och härledningsbara ytterligare rättigheter, särskilt alla användningsrättigheter liksom alla andra industriella äganderättigheter till leveransprodukter, t.ex. mjukvara, ritningar, utkast, beskrivningar, dokumentation, scheman, koncept och liknande dokument tillhör endast Meusburger. Kunden får inte göra dessa tillgängliga för tredje part, kopiera (med undantag för punkt 3), sprida, bearbeta eller hantera dem på likande sätt utan skriftligt tillstånd från Meusburger.

2. Om kunden köper en licens får vederbörande, när den överenskomna summan betalas, icke överföringsbar och icke exklusiv, men tidsmässigt obegränsad, rätt att använda den mjukvara som anges i avtalet samt dokumentationsmaterialet uteslutande för egna, företagsinterna syften. Att lämna vidare eller överföra rättigheterna till tredje part måste först skriftligen godkännas av Meusburger.

3. Vid användning online får kunden använda mjukvaran mot löpande betalning av användningsavgiften. Därutöver får kunden inga rättigheter till mjukvaran; i synnerhet har kunden inte rätt att ladda ner den eller spara en kopia av mjukvaran på ett datamedium.

4. Kunden är i allmänhet skyldig att bidra till att fullgöra avtalet. Om Meusburger är eller måste vara på plats hos kunden är kunden skyldig att, inom de vanliga verksamhetstiderna, ge Meusburgers anställda obegränsad åtkomst till alla utrymmen, installationer (hårdvara, mjukvara, nätverk o.s.v.) samt ställa övriga arbetsmedel till förfogande vilka krävs för att Meusburger ska kunna arbeta korrekt.

5. Kunden får kopiera mjukvaran i den mån respektive kopiering är nödvändig för att använda mjukvaran. Till nödvändiga kopieringar hör att installera mjukvaran från originaldatamediet till den använda hårdvarans dataminne samt att lägga in mjukvaran i internminnet. Dessutom kan kunden göra en säkerhetskopia. Dock har kunden endast rätt att göra och spara en säkerhetskopia. Säkerhetskopian av den använda mjukvaran ska markeras som säkerhetskopia.

6. Kunden är skyldig att se till att tredje part inte kan komma åt mjukvaran och dokumentation genom att vidta lämpliga åtgärder. Det levererade originaldatamediet samt säkerhetskopian ska förvaras på en säkrad plats, skyddad mot obehörig åtkomst från tredje part. Kundens anställda ska uttryckligen informeras om de gällande avtalsvillkoren, hur dessa följs samt om upphovsrätten. Om tredje part skulle komma åt mjukvaran ska Meusburger omedelbart informeras om det.

7. Om det av datasäkerhetsskäl eller för att säkerställa en snabb återaktivering av datorsystemet efter ett totalbortfall samt för att säkra all data, inklusive de använda mjukvaruprogrammen, får kunden göra säkerhetskopior i det antal som krävs. Meusburger måste informeras om detta. De berörda datamedierna ska märkas motsvarande. Säkerhetskopiorna får endast användas i rent arkivtekniska syften.

8. Kunden får inte göra fler kopior; i detta inkluderas att skriva ut programkoden med skrivare.

9. Det är förbjudet att återöversätta den tillhandahållna programkoden till andra kodformer (dekompilering) samt att använda andra typer av omindexering av mjukvarans olika utvecklingssteg (reverse engineering) inklusive programändringar.

10. Upphovsrättsmärkningar, serienummer samt andra kännetecken som fungerar som mjukvaruidentifiering får aldrig tas bort eller förändras.

11. Meusburger är inte skyldig att tillhandahålla källkoden.

7. Återtagandeförbehåll

1. Tills kunden har uppfyllt alla sina skyldigheter, framför allt full betalning av köppriset, förblir det levererade avtalsobjektet Meusburgers egendom (avbetalningsvara). Kunden måste under den tiden och på egen bekostnad sörja för korrekt skötsel (underhåll och reparation) samt försäkring av avbetalningsvaran.

2. Kunden måste omedelbart skriftligen informera om all åtkomst tredje part har till avbetalningsvaran, särskilt exekutiva åtgärder, samt eventuella skador eller om avbetalningsvaran bortskaffas. Kunden måste omedelbart informera Meusburger om avbetalningsvaran byter ägare samt om egen adressändring. Kunden måste ersätta Meusburger för alla skador, kostnader och nackdelar som uppkommer till följd av överträdelse av de här skyldigheterna och genom nödvändiga interventionsåtgärder mot tredje parts åtkomst till avbetalningsvaran.

3. Kunden har rätt att sälja vidare de reserverade varorna. Den rätten upphör att gälla om kunden inte uppfyller sin betalningsskyldighet eller om kunden inte är säker på att kunna betala Meusburgers fordran i sin helhet på förfallodagen.

4. Om kunden säljer avbetalningsvaran överlåter vederbörande redan nu alla fordringar som uppstår vid återförsäljning eller annat utnyttjande upp till kundens köpeskilling till Meusburger. Kunden förpliktigar sig att notera detta i sina böcker. Tills vidare har kunden rätt att kräva in dessa fordringar på uppdrag av Meusburger i eget namn. Kunden är skyldig att själv förbehålla sig äganderätten till avbetalningsvaran om vederbörande säljer vidare avbetalningsvaran på kredit.

5. Kunden överlåter försäkrings- eller skadeståndsanspråk till följd av att avbetalningsvaran förstörs eller skadas till Meusburger.

6. Det är inte tillåtet att pantsätta eller lämna över äganderätten av avbetalningsvaran.

7. Kundens hantering och bearbetning av avbetalningsvaran görs i Meusburgers namn. Om avbetalningsvaran bearbetas förvärvar Meusburger delägarskap till den nya materiella tillgången i förhållande till värdet på avbetalningsvaran Meusburger har levererat. Det samma gäller om den reserverade varan bearbetas eller blandas med andra leveranser som inte har levererats av Meusburger.

8. Riskövergång

1. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av leveransen övergår till kunden på den överenskomna platsen för fullgörande i samband med leverans, vid försändelseköp när varan överlämnas till speditören, transportören eller den person eller det företag som har utsetts att genomföra försändelsen.

2. Överlämningen är densamma om kunden tar emot varan försenat.

9. Domstol, skiljedomsklausul, tillämplig rätt

1. Om kunden har sitt säte i den Europeiska unionen eller ett EFTA-land är den laga domstolen för alla avtalstvister mellan Meusburger och kunden, särskilt tvister rörande de här allmänna villkoren, i 6800 Feldkirch, Österrike.

2. Om kunden har sitt säte utanför den Europeiska unionen eller EFTA ska alla avtalstvister mellan Meusburger och kunden, särskilt tvister rörande de här allmänna villkoren, förhandlas i den internationella skiljedomstolen i Wirtschaftskammer Österreich i Wien (Wiens regler). Språket som ska användas under skiljeförfaranden är tyska. Platsen är Wien. En part kan dock, utan att det påverkar skiljedomstolens behörighet, ansöka om preliminära eller skyddande åtgärder i en nationell domstol och en domstol får besluta om sådana åtgärder före eller under skiljeförfarandet.

3. Meusburger har dock rätt att väcka talan mot kunden i annan domstol som har jurisdiktion över kunden.

4. Under hela det rättsliga förhållandet mellan kunden och Meusburger, inklusive de här försäljnings- och leveransvillkoren, gäller österrikisk lag. Tillämpningen av FN-konventionen om internationella köpeavtal utesluts.

10. Slutbestämmelser

1. Kunden har inte rätt att kvitta eventuella fordringar mot Meusburger med betalningskrav Meusburger har på kunden. Kunden har inte rätt till att hålla inne belopp.

2. Meusburger har rätt att kvitta fordringar som ännu inte är förfallna mot fordringar från kunden.

3. Kunden har inte rätt att överlåta sitt krav på varuleverans till annan part.

4. Att bestrida ett avtal p.g.a. kundens misstag är uteslutet.

5. Dokument och information om Meusburger, dess produkter, distributions- och affärspartners eller andra kunder som görs tillgängliga för kunden eller som kunden får veta om får endast lämnas vidare eller på annat sätt göras tillgängliga för tredje part efter skriftligt godkännande från Meusburger. Det samma gäller för dokument, t.ex. mallar, kostnadsförslag, reklammaterial, prislistor eller avtal som lämnas över till kunden eller som kunden på annat sätt får tillgång till. Alla rättigheter till den typen av dokument tillhör endast Meusburger.

6. Om bestämmelser i de här allmänna villkoren är eller blir ogiltiga eller icke verkställbara påverkar det inte de andra bestämmelsernas giltighet. Dessa ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser anses ersatta av giltiga och verkställbara bestämmelser som närmast når det avsiktliga ekonomiska syftet (uppdelningsklausul).

7. Kunden godkänner att Meusburger hanterar vederbörandes personuppgifter för order- och affärshantering.

8. Om ett avtal ingås på tyska och ett annat språk gäller den tyska texten för tolkning av avtalet och dess villkor.

Wolfurt, augusti 2021

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Produktval

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from many advantages including: Get familiar with our new ‘My account’ section.
Keep selection
Beta
New version
Current version