Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Din kontaktperson

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Varmkanalsteknik
+49 6204 6069-0

Varmkanalstyrning
+49 6293 9203-0

Ditt meddelande till oss

Ja, jag godkänner integritetspolicyn och de allmänna användarvillkoren .

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

Guntram Meusburger

Vi är er tillförlitliga globala partner för verktygsbygge, formverktygsbygge och maskinbygge.

Allmänna försäljnings

Allmänna villkor för Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

1. Inledning

1. För alla leveranser och tjänster (i det följande kallat "leveranser") från Meusburger gäller följande villkor. Dessa villkor gäller även framtida affärer. Avgörande är den version av de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren som var giltig när avtalet ingicks.

2. Motsägande affärsvillkor, särskilt kundens inköps- och leveransvillkor, gäller inte. Det krävs inte att Meusburger motsätter sig.

3. Ändring av de här villkoren måste göras skriftligt. Beställning eller mottagning av leverans innebär alltid att de här villkoren godtas.

4. Anbud från Meusburger är principiellt icke bindande. Meusburger accepterar beställningar genom skriftlig orderbekräftelse. Om orderbekräftelsen från Meusburger avviker från en beställnings villkor avslutas rättshandlingen utifrån Meusburgers villkor, såvida inte kunden motsätter sig skriftligen direkt efter att ha tagit emot orderbekräftelsen.

5. Rätten till tekniska och andra ändringar förbehålles inom rimliga gränser.

6. För affärer med konsumenter gäller de här bestämmelserna endast i den mån de inte strider mot obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagen.

2. Ort för fullgörande, leveranser

1. Om inget annat avtalas är orten för fullgörande Wolfurt (Österrike), Kesselstr. 42. Om inget annat avtalas följer leveransen EXW på orten för fullgörande enligt Incoterm i den version som var giltig när avtalet slöts. Frakt och transport görs därför på kundens bekostnad och risk. När kunden erbjuds leverans på orten för fullgörande går all risk över på kunden. Om kunden inte tar emot leveransen uppfyller vederbörande inte sin mottagningsskyldighet. Dessutom anses leveransen från Meusburger i det fallet vara genomförd och Meusburger har rätt att förvara varan på kundens kostnad. Lagerkostnader till följd av detta ska betalas omgående av kunden. Om kunden inte uppfyller sin mottagningsskyldighet tar Meusburger endast ansvar för förstörelse eller försämring av den avtalade varan vid grov oaktsamhet.

2. Meusburger förbehåller sig rätten att genomföra delleveranser efter eget gottfinnande. Dessa villkor gäller även delleveranser. Kunden är förpliktigad att ta emot delleveranser.

3. Klagomål på transportskador kan endast kontrolleras av Meusburger och, om de är berättigade, godtas om kunden omedelbart noterar dem på fraktsedeln vid varumottagningen från transportören och skriftligen lämnar till Meusburger direkt, dock senast inom 14 dagar, tillsammans med lämplig bevisning.

4. Leveransdatum är endast vägledande.

5. Om Meusburger av oförutsedda omständigheter som ligger utanför Meusburgers kontroll (t.ex. force majeure, försenade leveranser från leverantörer etc.) inte kan leverera till det avtalade datumet har Meusburger rätt att leverera så snart som möjligt, förutsatt att mottagning av leveransen fortfarande är rimlig för kunden. Annars har Meusburger rätt att säga upp avtalet. För andra leveransfördröjningar ansvarar Meusburger endast vid egen grov oaktsamhet och avsiktlighet.

6. Att hålla leveransfristen förutsätter att kunden uppfyller sina avtalade skyldigheter, särskilt skyldigheten att betala ett överenskommet förskott samt att reglera förfallna fakturor.

7. Att kunden inte beviljas importlicens befriar inte vederbörande att uppfylla avtalet.

8. För hantering av returvaror vars returnering beror på beställningsfel gjorda av kunden eller någon i kundens sfär och som av Meusburger utan skyldighet tas emot ex gratia tar Meusburger ut en rimlig bearbetnings- och hanteringsavgift samt transportkostnaderna av kunden.

9. Vid leveranser under 100 euro netto tar Meusburger ut en hanteringsavgift på 10 euro netto.

10. I och med beställningen – oavsett hur den görs – försäkrar kunden bindande att vederbörande vill köpa den beställda varan. Varubeställningar som görs elektroniskt kommer att bekräftas av Meusburger. Denna elektroniska orderbekräftelse utgör dock inte ett bindande godkännande av avtalsförslaget från Meusburgers sida. Meusburger har rätt (men är inte förpliktigad) att, oavsett överlämningsmetod, godkänna inkomna avtalsförslag från kunden inom 2 veckor från mottagande. Om det inte kommer något yttrande gäller det som att förfrågan inte godkänns.

3. Pris

1. Om inget annat avtalas är alla priser nettopriser (i euro) från fabrik och de priser som var giltiga på leveransdagen gäller.

2. Om priserna har avtalats och kostnaderna på vilka de priserna baserades ändras har
Meusburger rätt att justera priserna baserat på kostnadsförändringen.

3. Om leveransen sker senare p.g.a. omständigheter som beror på kunden har Meusburger rätt att begära kompensation för de högre kostnaderna p.g.a. det i form av motsvarande högre priser. Meusburgers rätt till ersättning av skador som tillfogas Meusburger berörs inte.

4. Alla skatter, tullar och andra avgifter som kunden måste betala i samband med mottagning av leveransen/tjänsten ska bäras av kunden, såvida inte Meusburger uttryckligen och skriftligen har förpliktigat sig att ta över dem.

4. Betalning

1. Kunden godkänner att fakturor skickas elektroniskt.

2. Betalningen ska göras till Meusburgers säte. Betalningar ska göras 30 dagar efter fakturadatumet utan avdrag och utan kostnader samt i den valuta som står angiven på fakturan. En betalning kommer att betraktas som genomförd när Meusburger har tillgång till det fulla beloppet.

3. För ordrar som omfattar flera enheter har Meusburger rätt att skicka separata fakturor efter leverans av varje enskild enhet eller tjänst.

4. Om det totala priset inte betalas på förfallodagen har Meusburger rätt:

  • att försena fullgörande av sina skyldigheter tills fakturan har reglerats i sin helhet,
  • att kräva en rimlig förlängning av leverans- eller tjänstefristen,
  • att kräva betalning av hela den utestående summan,
  • att fakturera alla krav- och inkassokostnader samt den lagstadgade dröjsmålsräntan, dock minst 9 procentenheter över basräntan

och/eller

  • att, om en rimlig frist inte efterlevs, säga upp avtalet, varvid Meusburger har rätt att säga upp hela avtalet, även vid delbara tjänster. Om Meusburger säger upp avtalet är kunden skyldig att direkt betala en annulleringsavgift på 10 % av bruttopriset samt ersätta ytterligare skador och förlust av vinst.

 

5. Om exekutiva åtgärder vidtas rörande kundens tillgångar eller om kundens betalningsförmåga är tveksam för Meusburger har Meusburger rätt:

  • att inkräva alla fordringar till omedelbar betalning, oavsett deras förfallodatum,
  • att hålla inne alla leveranser från ännu ouppfyllda avtal och endast genomföra dem mot förskottsbetalning. Om kunden vägrar betala i förskott kan Meusburger säga upp avtalet och kräva skadestånd för förlorad vinst.

 

6. Om kunden uteblir med betalningen ska hela summan betalas omgående.

7. Meusburger har rätt att beräkna betalningar, även vid annan lydande tilldelning, utifrån den äldsta skulden och de resulterande räntorna och avgifterna.

8. Växel och checkar accepteras endast för betalning och vid skriftlig överenskommelse. De kostnader och avgifter som uppstår i samband med check- resp. växelbetalning bärs av kunden.

5. Garanti, ansvar och ansvarsbegränsning

1. Kunden är skyldig att kontrollera och undersöka varan noga direkt vid mottagningen. Brister ska rapporteras skriftligt senaste inom 14 dagar efter varumottagningen samt med framställning av lämplig dokumentation (t.ex. mönster, bilder etc.), annars är alla anspråk, inklusive följdskador, uteslutna. Dolda brister ska rapporteras skriftligt senaste inom 14 dagar efter de upptäcks samt med framställning av lämplig dokumentation (t.ex. mönster, bilder etc.), annars är alla anspråk, inklusive följdskador, uteslutna. På Meusburgers begäran måste kunden tillåta, överse och/eller underlätta Meusburger eller en expert som utses av Meusburger eller tredje part (t.ex. Meusburgers försäkringsbolag) att besiktiga varan.

2. Om en brist fastställs och blir den – om Meusburger kräver det – undersökt av en expert som bekräftar bristen kommer Meusburger efter eget val att åtgärda bristen eller byta ut varan, ta tillbaka den defekta varan mot en kredit på köppriset eller sänka priset. Kunden har inte rätt till andra och ytterligare anspråk.

3. Fel hos en del av leveransen kan inte leda till klagomål på hela leveransen.

4. Meusburger ger ingen garanti att varan är lämplig för den avsedda användningen.

5. Garantitiden är sex månader och börjar så snart varan står till förfogande för kunden på platsen för fullgörande.

6. Kunden har inte rätt att hålla inne betalningar p.g.a. garanti- eller andra anspråk, oavsett typ.

7. Regresskrav enligt §12 i Produkthaftungsgesetz (PHG, österrikiska produktansvarslagen) är uteslutna, förutom om personen som har rätt till regress uppvisar att felet har orsakats inom Meusburgers ramar och beror på grov oaktsamhet.

8. Att skicka tillbaka avvisade varor kräver uttryckligt föregående samtycke från Meusburger och görs på kundens kostnad och risk. Kunden ska även stå för eventuella kostnader (t.ex. lagring) som tillkommer i samband med returneringen. Om returneringen görs utan föregående samtycke har Meusburger rätt att vägra att ta emot den returnerade varan och att returnera dem till kunden på kundens bekostnad.

9. Meusburger tar inget ansvar för fel som beror på felaktig lagring, förvaring, användning eller transport. Om sådana brister påstås måste kunden bevisa korrekt lagring, förvaring, användning och transport.

10. Meusburger tar inget ansvar för information om produkter och produktegenskaper i kataloger, reklamutskick, broschyrer, annonser, prislistor etc.

11. Meusburger garanterar att varan motsvarar de överenskomna specifikationerna. Leverans från lager görs med kommersiell kvalitet, utan garanti för lämplighet för specifika användningsområden och specifik bearbetning. Vid leverans utifrån standarder gäller de tekniska standarderna i tillverkarlandet.

12. Små avvikelser i kvalitet, färg, bredd, vikt, utrustning och design går inte att undvika tekniskt och utgör inte fel. Det gäller även sedvanliga avvikelser, såvida inte kunden när avtalet slöts skriftligen begärde en mönstertrogen leverans och det avtalades med Meusburger.

13. Utanför produktansvarslagens tillämpningsområde begränsas Meusburgers ansvar till uppsåt och grov oaktsamhet. Ansvar för ringa oaktsamhet, ersättning av följdskador och ekonomiska förluster, icke uppnådda besparingar, ränteförluster och skador till följd av anspråk från tredje part mot kunden är uteslutna.

14. Dessutom är Meusburgers ansvar begränsat till ett belopp som dubbelt motsvarar leveransvärdet för den korrekt avvisade varan.

15. Meusburger garanterar att varan får användas inom EU. Kunden måste själv ta reda på om varan även får användas utanför EU.

16. Denna ansvarsbegränsning gäller inte skador på kundens kropps och hälsa som kan hänföras till Meusburger.

6. Äganderättsförbehåll

1. Tills kunden har uppfyllt alla sina skyldigheter, framför allt full betalning av köppriset, förblir det levererade avtalsobjektet Meusburgers egendom (avbetalningsvara). Kunden måste under den tiden och på egen bekostnad sörja för korrekt skötsel (underhåll och reparation) samt försäkring av avbetalningsvaran.

2. Kunden måste omedelbart skriftligen informera om all åtkomst tredje part har till avbetalningsvaran, särskilt exekutiva åtgärder, samt eventuella skador eller om avbetalningsvaran bortskaffas. Kunden måste omedelbart informera Meusburger om avbetalningsvaran byter ägare samt om egen adressändring. Kunden måste ersätta Meusburger för alla skador, kostnader och nackdelar som uppkommer till följd av överträdelse av de här skyldigheterna och genom nödvändiga interventionsåtgärder mot tredje parts åtkomst till avbetalningsvaran.

3. Kunden har rätt att sälja avbetalningsvaror. Den rätten upphör att gälla om kunden inte uppfyller sin betalningsskyldighet eller om kunden inte är säker på att kunna betala Meusburgers fordran i sin helhet på förfallodagen.

4. Om kunden säljer avbetalningsvaran överlåter vederbörande redan nu alla fordringar som uppstår vid återförsäljning eller annat utnyttjande upp till kundens köpeskilling till Meusburger. Kunden förpliktigar sig att notera detta i sina böcker. Tills vidare har kunden rätt att kräva in dessa fordringar på uppdrag av Meusburger i eget namn. Kunden är skyldig att själv förbehålla sig äganderätten till avbetalningsvaran om vederbörande säljer vidare avbetalningsvaran på kredit.

5. Kunden överlåter försäkrings- eller skadeståndsanspråk till följd av att avbetalningsvaran förstörs eller skadas till Meusburger.

6. Det är inte tillåtet att pantsätta eller lämna över äganderätten av avbetalningsvaran.

7. Kundens hantering och bearbetning av avbetalningsvaran görs i Meusburgers namn. Om avbetalningsvaran bearbetas förvärvar Meusburger delägarskap till den nya materiella tillgången i förhållande till värdet på avbetalningsvaran Meusburger har levererat. Det samma gäller om avbetalningsvaran bearbetas eller blandas med andra varor som inte har levererats av Meusburger.

7. Riskövergång

1. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan övergår till kunden på den överenskomna platsen för fullgörande i samband med leverans, vid försändelseköp när varan överlämnas till speditören, transportören eller den person eller det företag som har utsetts att genomföra försändelsen.

2. Överlämningen är densamma om kunden tar emot varan försenat.

8. Domstol, skiljedomsklausul, tillämplig rätt

1. Om kunden har sitt säte i den Europeiska unionen eller ett EFTA-land är den laga domstolen för alla avtalstvister mellan Meusburger och kunden, särskilt tvister rörande de här allmänna villkoren, i 6800 Feldkirch, Österrike.

2. Om kunden har sitt säte utanför den Europeiska unionen eller EFTA ska alla avtalstvister mellan Meusburger och kunden, särskilt tvister rörande de här allmänna villkoren, förhandlas i den internationella skiljedomstolen i Wirtschaftskammer Österreich i Wien (Wiens regler). Språket som ska användas under skiljeförfaranden är tyska. Platsen är Wien. En part kan dock, utan att det påverkar skiljedomstolens behörighet, ansöka om preliminära eller skyddande åtgärder i en nationell domstol och en domstol får besluta om sådana åtgärder före eller under skiljeförfarandet.

3. Meusburger har dock rätt att väcka talan mot kunden i annan domstol som har jurisdiktion över kunden.

4. Under hela det rättsliga förhållandet mellan kunden och Meusburger, inklusive de här försäljnings- och leveransvillkoren, gäller österrikisk lag. Tillämpningen av FN-konventionen om internationella köpeavtal utesluts.

9. Slutbestämmelser

1. Kunden har inte rätt att kvitta eventuella fordringar mot Meusburger med betalningskrav Meusburger har på kunden. Kunden har inte rätt till att hålla inne belopp.

2. Meusburger har rätt att kvitta fordringar som ännu inte är förfallna mot fordringar från kunden.

3. Kunden har inte rätt att överlåta sitt krav på varuleverans till annan part.

4. Att bestrida ett avtal p.g.a. kundens misstag är uteslutet.

5. Dokument och information om Meusburger, dess produkter, distributions- och affärspartners eller andra kunder som görs tillgängliga för kunden eller som kunden får veta om får endast lämnas vidare eller på annat sätt göras tillgängliga för tredje part efter skriftligt godkännande från Meusburger. Det samma gäller för dokument, t.ex. mallar, kostnadsförslag, reklammaterial, prislistor eller avtal som lämnas över till kunden eller som kunden på annat sätt får tillgång till. Alla rättigheter till den typen av dokument tillhör endast Meusburger.

6. Om bestämmelser i de här allmänna villkoren är eller blir ogiltiga eller icke verkställbara påverkar det inte de andra bestämmelsernas giltighet. Dessa ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser anses ersatta av giltiga och verkställbara bestämmelser som närmast når det avsiktliga ekonomiska syftet (uppdelningsklausul).

7. Kunden godkänner att Meusburger hanterar vederbörandes personuppgifter för order- och affärshantering.

8. Om ett avtal ingås på tyska och ett annat språk gäller den tyska texten för tolkning av avtalet och dess villkor.

Wolfurt, juni 2018

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Produktval

Välj ditt land

Platser