Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Guntram Meusburger

Jsme spolehlivým a globálním partnerem v oblasti výroby nástrojů, forem a strojírenství.

VPDP

Všeobecné prodejní a dodací podmínky spol. Meusburger Georg GmbH & Co KG („Meusburger")

I. PREAMBULE

1. Pro všechny dodávky a plnění (dále společně jen „dodávky") společnosti Meusburger platí níže uvedené podmínky. Tyto podmínky platí i pro budoucí obchody. Rozhodující je vždy znění Všeobecných prodejních a dodacích podmínek platné v okamžiku uzavření smlouvy.

2. Rozporné obchodní podmínky, zejména nákupní a dodací podmínky zákazníka, neplatí a zákazník se nebude na takové nákupní a dodací podmínky odvolávat. Vyjádření nesouhlasu ze strany společnosti Meusburger není zapotřebí.

3. Změna těchto podmínek vyžaduje písemnou podobu. Objednávka dodávky je v každém případě považována za uznání těchto podmínek.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Nabídky společnosti Meusburger jsou zásadně nezávazné. To platí zejména pro ústní nebo telefonické objednávky a dohody. Společnost Meusburger přijímá objednávky potvrzením objednávky písemnou formou. Pokud se potvrzení objednávky od společnosti Meusburger liší od podmínek uvedených v objednávce, bude právní úkon realizován za podmínek společnosti Meusburger, ledaže by zákazník okamžitě po obdržení potvrzení objednávky vznesl písemnou formou námitku.

2. Údaje obsažené v prospektech, katalozích apod., jakožto i ostatní písemné a ústní vyjádření společnosti Meusburger jsou směrodatné pouze tehdy, pokud je na ně v potvrzení objednávky výslovně odkázáno. Informace a technické poradenství společnosti Meusburger je poskytováno na základě zkušeností podle nejlepšího vědomí a svědomí. Tyto informace a rady jsou nezávazné a - pokud je to právně přípustné - s vyloučením jakékoliv odpovědnosti, ledaže by bylo písemně ujednáno jinak. Toto platí také pro smluvní jednání v předsmluvní fázi.

3. Společnost Meusburger si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny konstrukcí nebo forem, zejména pokud jsou takové změny nutné z důvodu změny právních předpisů; společnost Meusburger však není povinna provádět takové změny u již dodaných produktů.

4. Předložením objednávky zákazník závazně prohlašuje, že chce získat objednané zboží. U zboží objednaného elektronickou cestou potvrdí společnost Meusburger doručení objednávky. Společnost Meusburger je oprávněna (nikoliv však povinna) přijmout zaslanou nabídku smlouvy zákazníka do 2 týdnů od obdržení.

III. MÍSTO PLNĚNÍ, DODÁVKY

1. Pokud není sjednáno jinak, je místem plnění Wolfurt (Rakousko), Kesselstr. 42. Pokud není sjednáno jinak, je dodávka realizována jako EXW z místa plnění podle pravidel Incoterms (2010) ve znění platném při uzavření smlouvy. Expedice a přeprava tedy probíhají na účet a riziko zákazníka. Jakmile je nabídnuta zákazníkovi dodávka v místě plnění, přechází na něj veškerá rizika, a to i v případě dílčích dodávek nebo pokud společnost Meusburger převezme ještě další služby, např. náklady na dopravu nebo dodání a instalaci a/nebo uvedení do provozu. Pokud zákazník dodávku nepřevezme, dostane se do prodlení s převzetím. Kromě toho je dodávka ze strany společnosti Meusburger v tomto případě považována za splněnou a společnost Meusburger je oprávněna uskladnit dodávku na náklady zákazníka. Náklady na skladování, které z toho vyplynou, musí zákazník neprodleně uhradit společnosti Meusburger. V případě prodlení s převzetím navíc společnost Meusburger ručí za zničení nebo zhoršení kvality smluvního zboží pouze v případě zavinění z hrubé nedbalosti.

2. Společnost Meusburger si vyhrazuje právo na realizaci dílčích dodávek dle vlastního uvážení. Na dílčí dodávky se plně vztahují tyto podmínky. Zákazník je povinen dílčí dodávky přijmout.

3. Reklamace na základě poškození při přepravě mohou být společností Meusburger prověřeny a, jsou-li oprávněné, uznány pouze tehdy, pokud je zákazník okamžitě při převzetí zásilky poznamená pověřenému přepravci na potvrzení o převzetí a okamžitě, nejpozději však do 14 dnů, je písemně uplatní u společnosti Meusburger, a to s předložením odpovídajících důkazů.

4. Dodací lhůty jsou pouze orientační.

5. Pokud společnost Meusburger není z nepředvídatelných důvodů, které nemůže ovlivnit (např. narušení provozu, úřední opatření, vyšší moc, zpoždění dodávek od subdodavatelů atd.), schopna realizovat dodávku v dohodnutém termínu, má společnost Meusburger právo realizovat dodávku v pro ni nejbližším možném termínu, pokud je v tomto okamžiku odběr dodávky pro zákazníka ještě přijatelný. V opačném případě je společnost Meusburger oprávněna odstoupit od smlouvy. Za jiné prodlení dodávky ručí společnost Meusburger pouze v případě vlastní hrubé nedbalosti a úmyslu.

6. Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění všech smluvních povinností zákazníka, zejména jeho povinnosti složit sjednanou zálohu a uhradit všechny splatné faktury.

7. Neudělení dovozní licence neosvobozuje zákazníka od plnění.

8. Za realizaci vrácení zboží, které je způsobeno chybou v objednávce zákazníka nebo jinou okolností na straně zákazníka a které společnost Meusburger akceptuje bez závazku čistě na základě férového jednání, vyúčtuje společnost Meusburger zákazníkovi přiměřený poplatek za zpracování a manipulaci a náklady na zpáteční dopravu.

9. Další informace k procesu vracení dodávek naleznete v zásadách pro vracení dodávek.

10. U dodávek v hodnotě do 100,- EUR netto vyúčtuje společnost Meusburger poplatek za zpracování ve výši 10,- EUR netto.

IV. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Pokud není dohodnuto jinak, jedná se u všech cen o ceny netto (v EUR) s dodáním z výrobního závodu a platí ceny platné v den dodání. Vracení obalů je vyloučeno.

2. Ceny software jsou uvedeny bez instalace, zaškolení a případné úpravy na hardware nebo jiný software. Tato a podobná plnění musí být zákazníkem objednávána zvlášť s výhradou výslovně odlišných jiných dohod a musí za ně být uhrazeny ceny podle ceníku společnosti Meusburger aktuálně platného při uzavření smlouvy, nebo v případě, že takovýto ceník neexistuje, musí být uhrazeny přiměřené ceny.

3. Pokud byly ceny sjednány a změní se náklady, na kterých se tyto ceny zakládaly, je společnost Meusburger oprávněna upravit ceny podle změny nákladů.

4. Pokud dodání na základě okolnosti na straně zákazníka proběhne později, je společnost Meusburger oprávněna vyrovnat tímto vznikající vyšší náklady prostřednictvím vyšších cen. Právo společnosti Meusburger na náhradu škody, která společnosti Meusburger jinak vznikne, tím zůstává nedotčeno.

5. Všechny daně, cla a ostatní poplatky, které zákazník musí uhradit v souvislosti s převzetím dodávky, nese zákazník sám s výjimkou případů, kdy se společnost Meusburger výslovně písemně zavázala k jejich převzetí.

6. Zákazník souhlasí se zasíláním faktur elektronickou cestou.

7. Místem plnění pro platby je sídlo společnosti Meusburger. Platby jsou splatné 30 dní ode dne vystavení faktury bez jakýchkoliv srážek a poplatků v měně uvedené na faktuře. Platba se považuje za uskutečněnou až tehdy, když společnost Meusburger může s danou částkou disponovat.

8. Pokud není dohodnuto jinak, jsou faktury za služby splatné ihned po obdržení faktury. Rozhodující pro včasnost platby je přijetí platby ve společnosti Meusburger.

9. U zakázek, které obsahují více jednotek, je společnost Meusburger oprávněna vystavit po každé dílčí dodávce samostatnou fakturu.

10. Pokud úhrada nebude provedena při splatnosti, je společnost Meusburger oprávněna:
- odložit plnění svých povinností až do realizace zbývající platby,
- využít přiměřené prodloužení dodací lhůty,
- požadovat úhradu celé neuhrazené platby,
- vyúčtovat veškeré náklady upomínacího řízení a inkasní náklady a zákonné úroky z prodlení, minimálně však ve výši 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou
a/nebo
- v případě nedodržení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy, přičemž je společnost Meusburger i v případě dělitelného plnění oprávněna odstoupit od celé smlouvy. Pokud společnost Meusburger odstoupí od smlouvy, musí jí zákazník s okamžitou splatností uhradit stornovací poplatek ve výši 20 % ceny brutto a nahradit tuto částku přesahující škodu včetně ušlého zisku.

11. Pokud je vedena exekuce na majetek zákazníka nebo pokud je platební schopnost zákazníka vůči společnosti Meusburger pochybná, je společnost Meusburger oprávněna:
- okamžitě požadovat úhradu veškerých pohledávek bez ohledu na jejich splatnost,
- zadržet veškeré dodávky z dosud nesplněných smluv a realizovat je pouze na základě platby předem. Pokud zákazník odmítá provést platbu předem, může společnost Meusburger odstoupit od smlouvy a uplatnit náhradu škody i za ušlý zisk.

12. Pokud se zákazník dostane do prodlení s převzetím, je platba okamžitě splatná.

13. Společnost Meusburger je oprávněna započítat platby i v případě jiného určení vždy na nejstarší dluh a z něj vyplývající úroky a náklady.

14. Směnka a šek jsou akceptovány pouze za účelem získání úhrady a v případě písemné dohody. Náklady a poplatky spojené s úhradami prostřednictvím šeku a směnky nese zákazník.

V. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Zákazník si dodávku musí při převzetí okamžitě důkladně zkontrolovat a prohlédnout. Případné vady je nutné reklamovat nejpozději ve lhůtě 14 dnů od převzetí dodávky a to písemně a s předložením odpovídajících důkazů (jako např. vzorků, fotografií). V opačném případě jsou jakékoliv nároky, a to i nároky z následných škod zaviněných vadným výrobkem, vyloučeny. Skryté vady je nutné reklamovat ve lhůtě 14 dnů od jejich odhalení, a to písemně a s předložením odpovídajících důkazů (jako např. vzorků, fotografií atd.). V opačném případě jsou jakékoliv nároky, a to i nároky z následných škod zaviněných vadným výrobkem, vyloučeny. Na žádost společnosti Meusburger musí zákazník společnosti Meusburger a/nebo znalci pověřenému společností Meusburger či třetí osobě (např. pojišťovně společnosti Meusburger) umožnit a strpět prohlídku dodávky a poskytnout součinnost při této prohlídce.

2. Pokud bude vada reklamována včas a bude – v případě požadavku společnosti Meusburger – prohlédnuta a potvrzena znalcem, odstraní společnost Meusburger tuto vadu dle vlastního uvážení opravou nebo výměnou, odebere vadnou dodávku zpět s dobropisem kupní ceny nebo poskytne slevu z ceny. Zákazníkovi nepřísluší žádné jiné a další nároky.

3. Vady jedné části dodávky nemohou vést k reklamaci celé dodávky.

4. Společnost Meusburger nepřebírá záruku za to, že bude dodávka vhodná pro plánovaný účel použití.

5. Záruční lhůta činí 12 měsíců a začíná v okamžiku, jakmile je dodávka poskytnuta zákazníkovi v místě plnění.

6. Zákazník není oprávněn zadržovat splatné platby kvůli vyřizování záručních nebo jiných nároků jakéhokoliv druhu.

7. Regresní pohledávky ve smyslu § 12 Zákona o odpovědnosti za vady výrobku jsou vyloučeny, ledaže by oprávněná osoba prokázala, že vada byla způsobena v rámci odpovědnosti společnosti Meusburger a byla zaviněna minimálně hrubou nedbalostí.

8. Vrácení reklamované dodávky vyžaduje výslovný předchozí souhlas společnosti Meusburger a probíhá na náklady a riziko zákazníka. Zákazník nese také vedlejší náklady vzniklé v důsledku vrácení (např. náklady na skladování). Dojde-li ke zpětnému zaslání bez předchozího souhlasu, je společnost Meusburger oprávněna převzetí vrácené dodávky odmítnout a doručit ji zpět zákazníkovi na jeho náklady.

9. Na vady, které vzniknou v důsledku neodborného skladování, uchovávání, používání nebo přepravy, neposkytuje společnost Meusburger žádnou záruku. Tvrdí-li zákazník, že tomu tak nebylo, musí prokázat odborné skladování, úschovu, používání nebo přepravu.

10. Na údaje o výrobcích a vlastnostech výrobků v katalozích, reklamních sděleních, prospektech, inzerátech, cenících atd. neposkytuje společnost Meusburger žádnou záruku. Vlastnosti jsou zaručeny jen tehdy, jsou-li jako takové výslovně uvedeny ve smlouvě. Ústní informace a informace v dokumentech společnosti Meusburger neobsahují žádné přísliby – zejména zkoušky, rozměry, ustanovení obsažená v platných normách, popisy výkonů a další informace o stavu předmětu dodávky, slouží ke specifikaci a nejde o přislíbené vlastnosti. Pokud jsou materiály, které má společnost Meusburger používat, smluvně specifikovány, zaručuje se tím pro smluvní účel pouze shoda se specifikací, nikoli vhodnost materiálů. Společnost Meusburger je povinna poskytnout informace pouze v případě jejich zjevné nevhodnosti. Výše uvedená ustanovení neplatí v případě přislíbených vlastností nebo zaviněného porušení podstatných smluvních povinností. Takové nároky kupujícího, jakož i nároky na náhradu škody, která nevznikla na samotném předmětu dodávky, jsou v souladu s ustanoveními této části v rozsahu povoleném zákonem vyloučeny. Pokud jsou v rámci záruky provedeny opravy nebo dodatečné dodávky, nezakládá se tím nový počátek záruční lhůty.

11. V případě dodávek softwaru nebo zboží s digitálními prvky nebo poskytování digitálních služeb platí také následující:
- Společnost Meusburger ručí za to, že dodaný software nebo zboží s digitálními prvky odpovídá specifikacím uvedeným společností Meusburger v dokumentaci programu a bylo vytvořeno s náležitou péčí a odborností v době uzavření smlouvy. Dodávka produktů třetích subjektů, jako je hardware, součásti operačních systémů, OPC server, rozhraní strojů atd., podléhá licenčním, odpovědnostním a záručním ustanovením příslušného výrobce.
- Společnost Meusburger doporučuje, aby zákazník poskytl testovací prostředí přizpůsobené významu a velikosti systému. Před instalací, resp. aktualizací musí být softwarová verze zákazníkem otestována v tomto testovacím prostředí a musí být schválena pro instalaci na produkční systém.
- Za vady, které vycházejí z nadměrného využívání, nedodržování instalačních požadavků nebo podmínek používání neposkytuje společnost Meusburger žádnou záruku. Pokud jsou takové vady uplatňovány, musí zákazník prokázat řádné využívání jakož i dodržování instalačních požadavků a/nebo podmínek používání. Ze záruky jsou vyloučeny chyby, poruchy a podobně, které vycházejí z neodborného ovládání, změněných operačních systému nebo komponent, rozhraní (zejména rozhraní řídícího počítače stroje a ERP rozhraní), parametrů a odchylek od instalačních podmínek.
- Zákonná povinnost aktualizovat zboží s digitálními prvky nebo digitálními službami ve smyslu § 7 zákona o spotřebitelských zárukách (VGG) se na společnost Meusburger vztahuje pouze v případě, že tak bylo výslovně dohodnuto, a to pouze v rozsahu výslovně dohodnutém.
- Společnost Meusburger se trvale snaží o technickou a organizační bezpečnost dat. Pokud by přesto došlo ke ztrátě dat nebo by se data dostala do rukou nepovolaných třetích osob, nepřebírá společnost Meusburger s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti žádnou odpovědnost.

12. Malým odchylkám v kvalitě, barvě, šířce, hmotnosti, vybavení a designu se technicky nedá zamezit a nepředstavují žádnou vadu. To platí i pro běžné odchylky, ledaže by zákazník při uzavření smlouvy písemně požadoval dodávku podle vzorku a tuto se společností Meusburger dohodl.

13. Mimo oblast užití Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se odpovědnost společnosti Meusburger omezuje na úmysl a hrubou nedbalost. Odpovědnost za lehkou nedbalost, náhrada následných škod a škod na majetku, náhrada nedosažených úspor, úrokových ztrát a škod z nároků třetích osob vůči zákazníkům jsou vyloučeny.

14. Odpovědnost společnosti Meusburger je navíc omezena na dvojnásobek hodnoty dodání řádně reklamované dodávky.

15. Společnost Meusburger ručí za to, že dodávka smí být prodávána v rámci Evropské unie. Zda ji lze prodávat i mimo EU musí vyjasnit sám zákazník.

16. Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na škody na těle a na zdraví zákazníka, které lze přičíst společnosti Meusburger.

VI. PRÁVA, POVINNOST SOUČINNOSTI

1. Všechna autorská práva včetně všech z toho vyplývajících nebo odvozených práv, zejména všechna užívací práva, jakožto i jakákoliv ostatní průmyslová ochranná práva k předmětům dodávky, zejména k software, výkresům, návrhům, popisům, dokumentacím, plánům, konceptům a jiným podkladům zůstávají výhradně společnosti Meusburger. Tato práva nesmí být zákazníkem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Meusburger zpřístupněna třetím osobám, kopírována (s výjimkou bodu 3), rozšiřována, zpracovávána a podobně.

2. V případě získání licence obdrží zákazník se zaplacením sjednané odměny nepřenosné a nevýhradní, avšak časově neomezené právo používat v souladu s určením pro vlastní firemní účely software, který je předmětem smlouvy, a dokumentační materiál, pokud je tento k dispozici. Jakékoliv přenechání a předání třetím osobám vyžaduje předchozí písemní souhlas společnosti Meusburger.

3. V případě on-line používání může být software zákazníkem používáno on-line proti běžné platbě poplatku za používání. Mimoto zákazník nezískává k software žádná další práva, zejména není oprávněn ke stahování nebo k získání kopie software na datovém nosiči.

4. Zákazník musí v potřebném rozsahu obecně poskytnout součinnost při provádění zakázky. Pokud společnost Meusburger pracuje nebo bude muset pracovat u zákazníka, musí zákazník zaměstnancům společnosti Meusburger v rámci obvyklé provozní doby zajistit bezplatný přístup ke všem prostorům, instalacím (hardware, software, sítě, atd.) a jiným pracovním prostředkům, které jsou nutné pro řádné poskytování služeb ze strany společnosti Meusburger.

5. Zákazník může program kopírovat, pokud je takového kopírování pro používání programu nutné. K nutnému kopírování patří instalace programu z originálního datového nosiče na úložišti používaného hardware, jakožto i nahrávání programu do pracovní paměti. Kromě toho může zákazník provést kopírování za účelem zabezpečení. Má však právo pouze na vyhotovení a uchovávání jediné bezpečností kopie. Tato bezpečnostní kopie poskytnutého programu musí být jako taková označena.

6. Zákazník má povinnost na základě vhodných opatření zamezit přístupu třetích osob k programu a k dokumentaci. Dodané originální datové nosiče a bezpečnostní kopie musí být uchovávány na místě zajištěném před neoprávněným přístupem třetích osob. Zaměstnanci zákazníka musí být výslovně upozorněni na dodržování těchto smluvních podmínek a autorského práva. Pokud by došlo k přístupu třetí osoby, musí být společnost Meusburger neprodleně informována.

7. Pokud je z důvodů bezpečnosti dat nebo zajištění rychlé reaktivace počítačového systému po totálním výpadku nezbytné pravidelné uložení veškerých dat včetně používaných počítačových programů, může zákazník vytvořit záložní kopie v nutně potřebném počtu. Společnost Meusburger musí být o tomto neprodleně informována. Příslušné datové nosiče musí být odpovídajícím způsobem označeny. Záložní kopie mohou být používány pouze k čistě archivačním účelům.

8. Uživatel nesmí zhotovovat žádné další kopie, ke kterým patří i vydání programového kódu na tiskárnu.

9. Zpětné přenesení poskytnutého programového kódu do jiných forem kódu (dekompilace), jakožto i jiné druhy zpětné analýzy různých výrobních úrovní software (reverse engineering) včetně změny programu nejsou přípustné.

10. Autorské záznamy, sériová čísla a jiné znaky sloužící k identifikaci programu nesmí být v žádném případě odstraňovány nebo měněny.

11. Společnost Meusburger nemá povinnost poskytnout zdrojový kód.

VII. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

1. Až do splnění všech povinností zákazníka, zejména až do úplné úhrady kupní ceny, zůstává dodaný předmět smlouvy majetkem společnosti Meusburger (zboží s výhradou vlastnictví). Zákazník musí po tuto dobu na vlastní náklady zajistit řádné udržování (údržbu a opravy) a pojištění zboží s výhradou vlastnictví.

2. Zákazník musí společnost Meusburger neprodleně písemně informovat o všech přístupech třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví, zejména o exekučních opatřeních i možném poškození nebo zničení zboží s výhradou vlastnictví. Změnu vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví i změnu vlastní adresy musí zákazník okamžitě oznámit společnosti Meusburger. Zákazník musí společnosti Meusburger nahradit všechny škody, náklady a újmy vzniklé v důsledku porušení těchto povinností a nezbytných intervenčních opatření proti přístupu třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví.

3. Zákazník má právo na další prodej zboží s výhradou vlastnictví. Oprávnění zaniká v případě, kdy se zákazník dostane do prodlení s úhradou nebo pokud je na místě obava, že nebude do splatnosti schopen uhradit v plné výši pohledávku společnosti Meusburger.

4. Pokud zákazník zboží s výhradou vlastnictví prodá, postupuje již nyní veškeré pohledávky vzniklé z dalšího prodeje nebo jiného zpeněžení společnosti Meusburger, a to až do výše pohledávky z kupní ceny. Zavazuje se, že toto postoupení zaznamená ve svých účetních knihách. Zákazník je až do odvolání oprávněn inkasovat tyto pohledávky, které jsou postoupeny společnosti Meusburger na úhradu faktur, vlastním jménem. Zákazník je povinen vyhradit si vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví, pokud toto zboží prodává na úvěr.

5. Zákazník postupuje pojistné nároky nebo nároky na náhradu škody vzniklé ze zničeného nebo poškozeného zboží s výhradou vlastnictví společnosti Meusburger.

6. Zástava nebo zajišťovací převod práva ke zboží s výhradou vlastnictví do úhrady jsou nepřípustné.

7. Zpracování zboží s výhradou vlastnictví zákazníkem je prováděno jménem společnosti Meusburger. Pokud dojde ke zpracování zboží s výhradou vlastnictví, získává společnost Meusburger na nové věci spoluvlastnictví v poměru k hodnotě zboží s výhradou vlastnictví, které dodala. Totéž platí, pokud dojde ke zpracování nebo kombinaci zboží s výhradou vlastnictví s jiným zbožím, které nebylo dodáno společností Meusburger.

VIII. PŘECHOD RIZIKA

1. Riziko náhodného zničení a náhodného zhoršení stavu zboží přechází při předání zboží na dohodnutém místě plnění, v případě zásilkového prodeje při předání zboží speditérovi, dopravci nebo osobám či firmám určeným k realizaci zaslání, na zákazníka.

2. Předání odpovídá, pokud je zákazník v prodlení s převzetím.

IX. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODČÍ DOLOŽKA, APLIKOVATELNÉ PRÁVO

1. V případě, že má zákazník sídlo v Evropské unii nebo některém státě EFTA, se jako výhradní příslušný soud pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo související se smluvním vztahem mezi společností Meusburger a zákazníkem, zejména i pro spory ve vztahu k těmto Všeobecným prodejním a dodacím podmínkám, sjednává soud na adrese 6800 Feldkirch, Rakousko.

2. V případě, že má zákazník sídlo mimo Evropskou unii nebo EFTA, podléhají všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu nebo související se smluvním vztahem mezi společností Meusburger a zákazníkem, zejména spory ve vztahu k těmto Všeobecným prodejním a dodacím podmínkám, Mezinárodnímu rozhodčímu soudu Hospodářské komory Rakouska ve Vídni (Vídeňská pravidla). Jazykem používaným v rozhodčím řízení je němčina. Místem rozhodčího soudu je Vídeň. Aniž by byla dotčena pravomoc rozhodčího soudu, může strana požadovat provedení předběžných nebo zajišťovacích opatření u národního soudu, takový soud může nařídit provedení takových opatření před rozhodčím řízením nebo v jeho průběhu.

3. Společnost Meusburger je však oprávněna podat žalobu na zákazníka u jakéhokoliv dalšího soudu příslušnému zákazníkovi.

4. Pro veškeré právní vztahy mezi zákazníkem a společností Meusburger, včetně těchto prodejních a dodacích podmínek, platí rakouské hmotné právo. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím našich informací o ochraně údajů, uvedených na adrese https://www.meusburger.com/DE/AT/aktuelles/datenschutz-cookies, poskytujeme v souladu s našimi informačními povinnostmi informace podle čl. 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) o tom, proč údaje shromažďujeme, v jaké formě je zpracováváme a také o používání souborů cookie.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zákazník není oprávněn započítávat jakékoliv pohledávky vůči společnosti Meusburger na pohledávky, které vůči němu má společnost Meusburger. Zákazník nemá zadržovací právo.

2. Společnost Meusburger je oprávněna započítat vlastní pohledávky, i když ještě nejsou splatné, proti pohledávkám zákazníka.

3. Zákazník není oprávněn postoupit svoji pohledávku na dodání zboží na jiné osoby.

4. Napadení smlouvy kvůli omylu zákazníka se vylučuje.

5. Právně relevantní vyjádření vůle, jako jsou výpovědi, prohlášení o odstoupení od smlouvy, žádosti o snížení kupní ceny nebo náhradu škody, jsou účinná pouze tehdy, jsou-li učiněna písemně (písemnou formou).

6. Pokud by některá ustanovení těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek byla neplatná nebo neprosaditelná nebo se takovými stala, zůstává tím platnost zbývajících ustanovení nedotčena. Tato neplatná nebo neprosaditelná opatření se nahradí platnými a prosaditelnými ustanoveními, která se nejvíce přibližují zamýšlenému hospodářskému účelu (Salvátorská klauzule).

7. Pokud je smlouva uzavřena v německém a jiném jazyce, je pro výklad smlouvy a těchto podmínek rozhodující německý text.

Wolfurt, srpen 2023

Přihlásit

Jste již naším zákazníkem?

Pokud již máte již přístupové údaje na portál společnosti Meusburger, přihlaste se zde:

Zapomněli jste heslo?

Právě jsme Vám odeslali nově generované heslo, brzy je najdete ve své mailové schránce. Přejeme Vám úspěšný den.

Zadejte e-mailovou adresu.
Zašleme vám nové heslo.

Vyberte Váš stát

Pobočky

Otestujte naši novou verzi aplikace „Můj účet“

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze