Контакт

От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа ние сме на Ваше разположение. На тази линк ще намерите лицата за контакт за вашия регион.

Централата Волфурт
+43 5574 6706-0

Вашето лице за контакти

Кошница {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Артикула   Смяна на кошницата

Забележка

Снимка Артикула Брой Единична цена Обща цена Обща цена с намалението
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Влезте в регистрацията си, за да видите актуалните цени и да задвижите поръчката.

Guntram Meusburger

Ние сме Вашият надежден партньор за производство на инструментална екипировка и машиностроене.

Общи условия за продажба и доставка

Общи условия за продажба и доставка на Meusburger Georg GmbH & Co KG ("Meusburger")

I. ПРЕАМБЮЛ

1. За всички доставки и услуги (обобщени накратко по-долу : доставка) от Meusburger, важат следните условия. Тези условия важат и за бъдещите сделки. По времето на сключване на договора, е в сила актуалната/последна версия Общите условия за продажба и доставка.

2. Противоречащи правила и условия, по-специално предоставени от клиента условия за покупка и доставка, няма да бъдат приети и клиентът е лишен от правото си да се позовава на тези условия за покупка и доставка. Възражение от страна на Meusburger не е необходимо.

3. Всяко изменение на тези условия трябва да бъде направено в писмена форма. Поръчката за доставка във всеки един случай важи за приемане на тези условия.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Офертите на Meusburger принципно могат да търпят промени. Това важи особено за устните или телефонни поръчки и уговорки. Meusburger приема поръчки с потвърждения за изпълнение в текстова форма. Ако потвърждението на поръчката от Meusburger се разминава от условията на поръчката, правната сделка се сключва при условията на Meusburger, освен ако клиентът не изпрати писмено възражение веднага след получаване на потвърждението на поръчката.

2. Информацията съдържаща се в брошури, каталози и други подобни писмени и устни изявления на Meusburger, са меродавни само ако са изрично посочени в потвърждението на поръчката. Предоставените от Meusburger информация и технически съвети, са в съответствие с най-добрите познания и представи, и въз основа на натрупания опит. Те са не обвързващи и - доколкото е допустимо от закон - изключват всякакви отговорности, освен ако писмено не е договорено друго. Това важи и за преговорите преди сключване на договор.

3. Meusburger си запазва правото да прави промени в конструкцията или формата по всяко време, особено ако такива промени са необходими поради промени в правната ситуация; Meusburger обаче не е задължен да прави такива промени по вече пуснати за изпращане продукти.

4. С поръчката клиентът приема и е обвързан с това, че желае да придобие поръчаната стока. За стоки, поръчани по електронен път, Meusburger ще потвърди получаването на поръчката. Meusburger има правото (но не е задължен) да приеме предаденото предложение за договор на клиента в рамките на 2 седмици от получаването му.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОСТАВКИ

1. Освен ако не е договорено друго, мястото на изпълнение е Wolfurt (Австрия), Kesselstr. 42. Освен ако не е договорено друго, доставката се извършва франко завода Инкотермс (2010) в версията валидна към момента на сключване на договора. Изпращането и транспорта са съответно за сметка и риск на клиента. Веднага след като доставката бъде предложена на клиента на мястото на изпълнение, целият риск се прехвърля върху клиента, дори ако са извършени частични доставки или Meusburger е поел други задължения, напр. транспортни разходи или доставка и монтаж и/или въвеждане в експлоатация. Ако клиентът не приеме доставката, той е в неизпълнение на задължението за приемане. В такива случаи доставката на Meusburger се счита за извършена и Meusburger има право да приеме стоката обратно в склада си за сметка на клиента. Всички произтичащи от това разходи за заскладяване трябва да се възстановяват на Meusburger от клиента. При забавяне на приемането, Meusburger носи отговорност за загубата или влошаването на качеството на договорената стока само в случай на груба небрежност.

2. Meusburger си запазва правото по собствена преценка да извършва частични доставки. Тези условия се прилагат изцяло за частични доставки. Клиентът е длъжен да приеме частични доставки.

3. Щетите произлизащи от транспорта могат само да бъдат разгледани от Meusburger, и ако са основателни да бъдат признати, само ако клиента отбележи в приемно-предавателния протокол при приемането на доставката от упълномощения превозвач и са незабавно предявени от клиента, но не по-късно от 14 дни, писмено към Meusburger с представяне на подходящи доказателства.

4. Сроковете за доставка са само ориентировъчни.

5. Ако Meusburger не може да извърши доставката на уговорената дата поради непредвидени обстоятелства извън силите на Meusburger (напр. неизправности, действия на правителството, форсмажорни обстоятелства , забавяне на доставката от страна на доставчиците и т.н.), Meusburger има право да извърши доставката на следващата възможна дата за Meusburger, при условие че тази дата е все още приемлива за клиента. В противен случай Meusburger има право да прекрати договора. Meusburger носи отговорност за други забавяния на доставката само в случай на собствена груба небрежност и умисъл.

6. Спазването на крайния срок за доставка изисква изпълнението на всички договорени задължения на клиента, по-специално задължението на клиента да извърши договореното авансово плащане, както и да плати всички дължими фактури.

7. Ако клиентът няма издаден лиценз за внос, това не го освобождава от задълженията му.

8. За обработката на върнати стоки, които са били грешна поръчка на клиента или друго обстоятелство причинено от клиента, и са с организирано от Meusburger връщане на обратно, без задължение и единствено като жест на добра воля, Meusburger ще начисли на клиента съответната такса за обработка и изпълнение, както и транспортните разходи за връщане.

9. Допълнителна информация за процеса на връщане можете да намерите в Директивата за връщане.

10. За доставки на обща стойност по-малки от 100,-- EUR нето, Meusburger начислява такса за обработка в размер на 10,-- EUR нето.

IV. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. В случай, че не е уговорено друго, всички цени са нетни цени (в евро) франко завода и се прилагат цените, валидни в деня на доставката. Връщането на опаковката е невъзможно.

2. Цените на софтуера не включват инсталиране, инструкции и евентуално адаптиране към хардуер и/или друг софтуер. Тези и подобни услуги се поръчват отделно от клиента, освен ако има изрично споразумение за обратното, и се заплащат в съответствие с ценовата листа на Meusburger, актуална към момента на сключване на договора или, ако такава ценова листа не съществува, на разумни цени.

3. Ако цените са били договорени, но разходите на които се базират цените се променят , Meusburger има право да коригира цените в съответствие с промяната в разходите.

4. Ако доставката бъде направена в по-късен момент поради обстоятелство, зависещо от клиента, Meusburger има право да компенсира всички произтичащи от това по-високи разходи със съответно напасване на цените. Това не засяга правото на Meusburger на обезщетение за всякакви други вреди, понесени от Meusburger.

5. Всички данъци, мита и други такси, които клиентът трябва да плати при приемането на доставката, са за негова сметка, освен ако Meusburger изрично не се е ангажирал писмено да ги поеме.

6. Клиентът приема фактурите да се изпращат по електронен път.

7. Мястото на изпълнение на плащанията е седалището на Meusburger. Плащанията са дължими в срок от 30 дни от датата на фактурата, без удръжки и без такси, във валутата, посочена във фактурата. Плащането се счита за извършено едва когато Meusburger получи и може да разпорежда със сумата.

8. При липса на други споразумения фактурите за услуги са с падеж за плащане незабавно след получаването на фактурата. Постъпването на плащането в Meusburger е от решаващо значение за своевременността на плащането.

9. При поръчки, които включват множество единици, Meusburger има право да издава отделна фактура след всяка частична доставка.

10. Ако плащането не е извършено в срок, Meusburger има право:

 • да отложи изпълнението на задълженията си до извършването на просроченото плащане,
 • да направи едно разумно удължаване на срока за доставка
 • да направи падежно цялото оставащо плащане
 • да начисли всички разходи за напомняния и агенция за събиране на вземания, както и законната лихва за просрочване, но най-малко 9 процентни пункта над основния лихвен

проценти/или

 • при неспазване на последното предупреждение, оттегляне от договора, като Meusburger има право да обяви отказ от целия договор дори и при вече направена частична доставка. Ако Meusburger се оттегли, клиентът трябва да му плати незабавно дължимата такса за анулиране в размер на 20% от брутната цена и да го обезщети за всички вреди, които надвишават тази сума, включително пропуснати ползи.

11. Ако върху имуществото на клиента бъде наложено принудително изпълнение или ако платежоспособността му е съмнителна за Meusburger, Meusburger има право:

 • да предяви незабавно всички искове, независимо от датата на техния падеж,
 • да задържи всички доставки по договори, които все още не са изпълнени, и да ги изпраща само срещу предварително плащане. Ако клиентът откаже да плати авансово, Meusburger може да се оттегли от договора и да претендира за обезщетение и за пропуснати печалби.


12. Ако клиентът се забави с приемането на доставката, заплащането става веднага изискуемо.

13. Meusburger има право да покрива с получените плащания най-стария дълг и произтичащите от него лихви и разходи, дори когато в плащането е посочено друго.

14. Записи и чекове се приемат за плащане само ако това е договорено в писмена форма. Разходите и таксите, свързани с плащания с чекове и записи, се поемат от клиента.

V. ГАРАНЦИЯ, ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Клиентът трябва внимателно да прегледа и провери доставката веднага след нейното получаване. Всякакви дефекти трябва да бъдат съобщени писмено най-късно в срок от 14 дни от получаването на доставката, като се представят подходящи доказателства (например мостри, снимки), в противен случай се изключват всякакви претенции, включително такива, произтичащи от последващи щети. Скрити дефекти трябва да бъдат съобщени писмено най-късно в срок от 14 дни от откриването им, като се представят съответните доказателства (например мостри, снимки), в противен случай се изключват всякакви претенции, включително тези, произтичащи от последващи щети. По искане на Meusburger клиентът е длъжен да даде възможност и да съдейства за проверката на доставката от страна на Meusburger и/или експерт, посочен от Meusburger или от трета страна ( например застраховател на Meusburger).

2. Ако дефектът е заявен навреме и - по искане на Meusburger - е проверен от експерт и е потвърден като дефект, Meusburger ще отстрани дефекта по своя преценка чрез подобрение или замяна, ще вземе обратно дефектната доставка срещу кредитно известие на сметката на клиента с покупната цена или ще направи намаление на цената. Клиентът няма право на каквито и да било други или допълнителни претенции.

3. Дефекти в част от доставката не могат да доведат до рекламация на цялата доставка.

4. Meusburger не гарантира, че доставката е подходяща за предвидената употреба.

5. Гаранционният срок е 12 месеца и започва да тече от момента, в който доставката бъде предадена на клиента на мястото на изпълнение.

6. Клиентът няма право да задържа дължимите вече падежни плащания поради гаранционни претенции или други претенции от какъвто и да е вид.

7. Регресивни искове по смисъла на § 12 от Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти (PHG), са изключени, освен ако ищецът не докаже, че вината е причинена в сферата на Meusburger и се дължи най-малко на груба небрежност.

8. Връщането на доставки с рекламация изисква изричното предварително съгласие на Meusburger и е за сметка на клиента и на негов риск. Клиентът трябва да поеме и всички допълнителни разходи ( например за засклаждане), произтичащи от връщането. Ако връщането се извършва без предварително одобрение, Meusburger има право да откаже приемането на върнатата доставка и да я върне на клиента за негова сметка.

9. Meusburger не предоставя никаква гаранция за дефекти, които се дължат на неправилно съхранение, грижа, употреба или транспорт. Ако се твърди, че има такива дефекти, клиентът трябва да докаже правилното съхранение, пазене, използване или транспортиране.

10. Meusburger не носи никаква гаранция за информацията за продуктите и техните характеристики в каталози, рекламни писма, брошури, реклами, ценови листи и др. Характеристиките се гарантират само тогава, когато са изрично описани като такива в договора. Устната информация, както и информацията в документите на Meusburger не съдържат никакви гаранции, по-специално образци, размери, разпоредби, съдържащи се в приложимите стандарти, описания на изпълнението и друга информация за качеството на предмета на доставката служат само за целите на спецификацията и не са гарантирани характеристики. Що се отнася до материалите, които трябва да бъдат използвани от Meusburger, са посочени в договора, това гарантира единствено спазването на спецификацията, но не и пригодността на материалите за договорната цел. Meusburger е длъжен да предостави информация, само в случай на очевидно е несъответствие. Горните разпоредби не се прилагат в случай на гарантирани характеристики или виновно нарушение на съществени договорни задължения. Такива претенции на купувача, както и претенции, дължащи се на щети, които не са възникнали върху самия предмет на доставка, се изключват в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел до степента, позволена от закона. Ако в рамките на гаранцията се извършва допълнителна корекция или доставка, това не задейства ново начало на гаранционния срок.

11. В случай на доставка на софтуер или на стоки с цифрови елементи, или на предоставяне на цифрови услуги, в допълнение се прилага следното:

 • Meusburger гарантира, че доставеният софтуер или стоки с цифрови елементи отговарят на спецификацията, посочена от Meusburger в документацията на програмата, и са създадени с необходимото старание и опит към момента на сключване на договора. Доставката на продукти от трета страна, като например хардуер, компоненти на операционната система, OPC сървъри, машинни интерфейси и т.н., е предмет на лицензионните и гаранционните разпоредби на съответния производител.
 • Meusburger препоръчва на клиента да осигури тестова среда, съобразена със значимостта на системата и нейния размер. Преди инсталация или актуализация софтуерната версия трябва да бъде тествана от клиента в тази тестова среда и одобрена за инсталиране в производствената система.
 • Meusburger не предоставя никаква гаранция за дефекти, които се дължат на претоварване, неспазване на изискванията за инсталиране и/или условията на употреба. Ако се твърди, че има такива дефекти, клиентът трябва да докаже правилната употреба и спазването на изискванията за монтаж и/или условията на употреба. От гаранцията са изключени грешки, неизправности и други подобни, които се дължат на неправилна управление, променени операционни системи и компоненти, интерфейси (по-специално хост компютри на машината и ERP интерфейси), параметри и отклонения от изискванията за инсталиране.
 • Предвиденото от закона задължение за актуализация по отношение на стоки с цифрови елементи или цифрови услуги по смисъла на § 7 от Закона за гарантиране на потребителите (VGG) важи за Meusburger само ако това е било изрично договорено, а също и в този случай само в изрично договорения обхват.
 • Meusburger винаги се стреми към техническа и организационна сигурност на данните. Ако въпреки това данни бъдат изгубени или попаднат в ръцете на неупълномощени трети лица, Meusburger не поема никаква отговорност, освен в случаите на умисъл и груба небрежност.


12. Незначителни отклонения в качеството, цвета, ширината, теглото, оборудването и дизайна са технически неизбежни и не представляват дефект. Това се отнася и за обичайните отклонения, освен ако клиентът не е декларирал писмено и не се е договорил с Meusburger при сключването на договора, че доставката ще бъде в съответствие с мострата.

13. Извън обхвата на Закона за отговорността за продукта (PHG) отговорността на Meusburger се ограничава до случаи на умисъл и груба небрежност. Изключва се отговорност за лека небрежност, компенсация за последващи щети и финансови загуби, непостигнати икономии, загуба на лихви и щети от претенции на трети страни срещу клиента.

14. Освен това отговорността на Meusburger е ограничена до двойния размер на доставната стойност на основателно рекламираната доставка.

15. Meusburger гарантира, че доставката може да се пласира в рамките на Европейския съюз. Клиентът трябва да сам изясни възможно ли е пласирането й извън Европейския съюз.

16. Гореспоменатите ограничения на отговорността не се прилагат в случай на физическо нараняване или увреждане на здравето на клиента, което се дължи на Meusburger.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Всички авторски права, включително всички произтичащи и производни от тях права, по-специално всички права на ползване, както и всички други права на индустриална собственост върху предметите на доставката, като например софтуер, чертежи, проекти, описания, документи, планове, концепции и подобни документи, остават единствено за Meusburger. Те не могат да бъдат предоставяни от клиента на трети лица, възпроизвеждани (с изключение на точка 3), разпространявани, редактирани и т.н. без предварителното писмено съгласие на Meusburger.

2. В случай на закупуване на лиценз клиентът получава, след заплащане на договорената такса, непрехвърляемо и неизключително, но неограничено по време право да използва договорния софтуер, ако има такъв, и документацията, но само за вътрешно фирмени цели. Всякакво прехвърляне и предаване на трети лица изисква предварителното писмено съгласие на Meusburger.

3. В случай на онлайн използване, софтуерът може да се използва онлайн от клиента срещу текущо заплащане на такса за използване. Освен това клиентът не придобива никакви права върху софтуера, по-специално той няма право нито да изтегля, нито да придобива копие на софтуера на информационен носител.

4. По принцип клиентът трябва да сътрудничи при изпълнението на поръчката до необходимата степен. Доколкото Meusburger започва или трябва да започне дейност при клиента, клиентът трябва да осигури на служителите на Meusburger безплатен достъп до всички помещения, инсталации (хардуер, софтуер, мрежи и т.н.) и друго работно оборудване в рамките на обичайното работно време, които са необходими за правилното предоставяне на услугите от страна на Meusburger.

5. Клиентът може да размножава програмата, само когато съответното размножаване е необходимо за използването на програмата. Необходимото размножаване включва инсталирането на програмата от оригиналния носител в паметта на използвания хардуер, както и зареждането на програмата в работната памет. Освен това клиентът може да направи копие за подсигуряване. Той обаче има право да направи и съхранява само едно единствено резервно копие. Това резервно копие на предоставената програма трябва да бъде обозначено като такова.

6. Клиентът е длъжен да предприеме подходящи мерки, за да предотврати достъпа на трети лица до програмата и документацията. Предоставените оригинални носители на данни и резервното копие се съхраняват на място, защитено от неоторизиран достъп на трети страни. Служителите на клиента трябва да бъдат изрично инструктирани да спазват тези договорни условия, както и закона за авторското право. В случай на достъп от страна на трети лица, Meusburger трябва да бъде информиран незабавно.

7. Ако от съображения за сигурност на данните или за да се гарантира бързото повторно активиране на компютърната система след пълна повреда е наложително регулярно архивиране на целия запас от данни, включително използваните компютърни програми, клиентът може да направи резервни копия в броя, който е абсолютно необходим. Meusburger трябва да бъде информиран за това незабавно. Тези носители на данни трябва да се етикетират по съответния начин. Резервните копия могат да се използват само за чисто архивни цели.

8. Потребителят няма право да прави други копия, включително да извежда програмния код на принтер.

9. Не се разрешава обратното превеждане на предоставения програмен код в други кодови форми (декомпилиране), както и други видове обратен инженеринг на различните производствени етапи на софтуера, включително модификация на програмата.

10. Надписите за авторски права, серийните номера и други елементи, служещи за идентифициране на програмата, не могат да бъдат премахвани или променяни при никакви обстоятелства.

11. Meusburger не е задължен да предоставя изходния код.

VII. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

1. До изпълнението на всички задължения на клиента, по-специално до пълното изплащане на покупната цена, собствеността върху доставения предмет на договора остава за Meusburger (запазена стока). За този период клиентът трябва да осигури за своя сметка подходяща поддръжка (обслужване и ремонт) и застраховка на запазената стока.

2. Клиентът е длъжен незабавно да информира писмено Meusburger за всеки достъп на трети лица до запазената стока, в частност за принудителни изпълнителни мерки, както и за евентуални щети или унищожаване на запазената стока. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Meusburger за промяна на собствеността върху стоката, която е обект на запазване на собствеността, както и за промяна на собствения си адрес. Клиентът е длъжен да компенсира Meusburger за всички вреди, разходи и неудобства, които произтичат от нарушаването на тези задължения или от необходимите мерки срещу достъпа на трети лица до запазената стока.

3. Клиентът има право да препродаде стоката със запазване на собствеността. Правото се прекратява, ако клиентът е в забава на плащането или ако се безпокои, че няма да може да плати изцяло вземането на Meusburger, когато то стане дължимо.

4. Ако запазената стока бъде препродадена от клиента, той веднага прехвърля на Meusburger всички вземания, на които има право от препродажбата или други ползи, до размера на покупната цена. Той се задължава да запише това прехвърляне в счетоводните си книги. До момента на оттеглянето им клиентът е упълномощен да събира тези прехвърлени вземания за сметка на Meusburger от свое име. Клиентът е длъжен да запази собствеността върху запазената стока за себе си, ако препродаде запазената стока на кредит.

5. Клиентът отстъпва на Meusburger застрахователните искове или исковете за обезщетение, които му се полагат при унищожаване или повреждане на запазената стока.

6. Залагането и прехвърлянето на собствеността върху запазената стока като обезпечение не са разрешени.

7. Обработката на запазената стока от страна на клиента се извършва от името на Meusburger. Ако запазената стока бъде обработена, Meusburger придобива съсобственост върху новата стока пропорционално на стойността на запазената стока, доставена от Meusburger. Същото важи и ако запазената стока се обработва или смесва с други доставки, които не са доставени от Meusburger.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСК

1. Рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на доставката преминава върху клиента при предаването ѝ на уговореното място на изпълнение, а в случай на продажба чрез доставка до място, различно от мястото на изпълнение, при предаването на доставката на спедитора, превозвача или на лицата или дружествата, определени по друг начин да извършат превоза.

2. Предаването се счита за извършено, ако клиентът е в забава при приемането.

IX. ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖНА КЛАУЗА, ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. Ако клиентът има седалище в Европейския съюз или в държава от ЕАСТ, се приема, че изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от или във връзка с договорните отношения между Meusburger и клиента, по-специално също и за спорове, свързани с настоящите Общи условия за продажба и доставка, е 6800 Фелдкирх, Австрия.

2. Ако клиентът има седалище извън Европейския съюз или държава от ЕАСТ, всички спорове, произтичащи от или във връзка с договорните отношения между Meusburger и клиента, по-специално също и за спорове, свързани с настоящите Общи условия за продажба и доставка, се разглеждат от Международния арбитражен център на Австрийската федерална икономическа камара във Виена (Виенски правила). Езикът, който се използва в арбитражното производство, е немски. Мястото на арбитража е Виена. Въпреки това, без да се засяга компетентността на арбитражния съд, дадена страна може да подаде иск до национален съд за временни или защитни мерки и съдът може да постанови такива мерки преди или по време на арбитражното производство.

3. Освен това Meusburger има право да предяви иск срещу клиента и пред всеки друг съд, който е компетентен по отношение на клиента.

4. Всички правни отношения между клиента и Meusburger, включително настоящите условия за продажба и доставка, се уреждат от материалното австрийско право. Приложимостта на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изключена.

X. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В съответствие с нашите задължения за информиране съгласно членове 13 и 14 от Общия регламент за защитата на данните (DSGVO), с нашата информация за защита на данните на https://www.meusburger.com/BG/BG/current/data-protection-cookies Ви информираме защо събираме данни, под каква форма ги обработваме и за използването на бисквитки.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Клиентът няма право да прихваща каквито и да било вземания срещу Meusburger от обезщетението, на което Meusburger има право срещу него. Клиентът няма право на никакво задържане.

2. Meusburger има право да прихване собствените си вземания, включително тези, които все още не са изискуеми, срещу вземанията на клиента.

3. Клиентът няма право да прехвърля искането си за доставка на стоката на други лица.

4. Оспорването на договора поради заблуда на клиента е изключено.

5. Пораждащите правни последствия волеизявления, като например уведомления за прекратяване, декларации за оттегляне, искания за намаляване на покупната цена или за обезщетение за вреди, са ефективни само ако са направени писмено (в текстова форма).

6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба и доставка е или стане невалидна или неприложима, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. Такива невалидни или неприложими разпоредби се считат за заменени с валидни и приложими разпоредби, които в най-голяма степен постигат предвидената икономическа цел (клауза за разделимост).

7. Ако договорът се сключва на немски и на друг език, немският текст има предимство при тълкуването на договора и условията.


Волфурт, април 2023 г.


Вход

Вие вече наш клиент ли сте?

Когато получите данните за достъп към портала на Meusburger, логнете се моля тук:

Забравена парола?

Ново генерираната парола е вече на път и би трябвало в кратко време да пристигне в електронната Ви поща. Желаем Ви един много успешен ден.

Моля, въведете Вашия имейл адрес.
Ние ще Ви изпратим една нова парола.

Изберете държавата в която се намирате

Местоположение

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version