Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Osoba do kontaktu z Państwem

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Guntram Meusburger

Niezawodny globalny partner w branży budowy form, narzędzi oraz maszyn.

OWSD

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Meusburger Georg GmbH & Co KG (zwanej dalej „firmą Meusburger")

I. PREAMBUŁA

1. W przypadku wszelkich dostaw oraz usług (określanych później zbiorczo jako: „dostawa") świadczonych przez firmę Meusburger, obowiązują wymienione poniżej warunki. Niniejsze warunki dotyczą także przyszłych usług. Decydująca jest każdorazowo wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy obowiązująca w momencie zawarcia umowy.

2. Warunki sprzeczne, w szczególności warunki zakupu i dostawy klienta, nie mają zastosowania, a klient zrzeka się prawa do powoływania się na takie warunki zakupu i dostawy. Sprzeciw firmy Meusburger nie jest konieczny.

3. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej. Zamówienie dostawy jest w każdym przypadku uznawane za akceptację tych warunków.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Oferty firmy Meusburger mogą ulec zmianie. Dotyczy to w szczególności ustnych lub telefonicznych zamówień i uzgodnień. Meusburger przyjmuje zamówienia poprzez potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej. Jeśli potwierdzenie zamówienia ze strony firmy Meusburger odbiega od warunków złożenia zamówienia, transakcja odbywa się na warunkach firmy Meusburger, o ile klient nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

2. Dane zawarte w prospektach, katalogach i podobnych dokumentach, jak również inne pisemne i ustne wypowiedzi ze strony firmy Meusburger są miarodajne wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie odniesiono się do nich w potwierdzeniu zamówienia. Firma Meusburger udziela informacji i porad technicznych zgodnie z najlepszą wiedzą i przeświadczeniem oraz na podstawie doświadczenia. Nie są one wiążące i — o ile dopuszcza to prawo — wyłącza się w ich przypadku wszelką odpowiedzialność, chyba że postanowiono inaczej na piśmie. Obejmuje to także negocjacje prowadzone przed zawarciem umowy.

3. Meusburger zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w konstrukcji lub formie, w szczególności w zakresie, w jakim zmiany te są konieczne ze względu na zmiany sytuacji prawnej; Meusburger nie jest jednak zobowiązany do dokonywania takich zmian w odniesieniu do produktów, które zostały już dostarczone.

4. Składając zamówienie klient deklaruje w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. W przypadku towarów zamawianych drogą elektroniczną firma Meusburger potwierdza otrzymanie zamówienia. Firma Meusburger jest uprawniona (ale nie zobowiązana) do przyjęcia oferty umowy klienta w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania.

III. MIEJSCE WYKONANIA, DOSTAWY

1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania jest Wolfurt (Austria), Kesselstr. 42. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się na warunkach EXW miejsce wykonania Incoterms (2010) w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Wysyłka i transport odbywa się tym samym na koszt i ryzyko klienta. Z chwilą zaoferowania klientowi dostawy w miejscu wykonania, całe ryzyko przechodzi na klienta, także w przypadku dostaw częściowych lub przejęcia przez Meusburger innych usług, np. kosztów wysyłki lub dostawy i montażu i/lub uruchomienia. Nieprzyjęcie dostawy przez klienta oznacza zwłokę w odbiorze. Ponadto dostawa firmy Meusburger jest w tym przypadku uważana za zrealizowaną, a firma Meusburger jest uprawniona do przechowywania dostawy na koszt klienta. Powstałe w związku z tym koszty składowania muszą zostać niezwłocznie zwrócone firmie Meusburger przez klienta. W przypadku zwłoki w odbiorze Meusburger odpowiada za utratę lub pogorszenie stanu towaru objętego umową również tylko w przypadku rażącego zaniedbania.

2. Firma Meusburger zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych według własnego uznania. Odnośnie dostaw częściowych zastosowanie mają w całości niniejsze warunki. Klient jest zobowiązany do przyjęcia takich dostaw częściowych.

3. Roszczenia z tytułu szkód transportowych mogą być rozpatrzone i w uzasadnionych przypadkach uznane przez firmę Meusburger tylko wtedy, tylko wtedy gdy zostaną niezwłocznie odnotowane przez klienta na dowodzie dostawy przewoźnika odpowiedzialnego za dostawę i zgłoszone przez klienta firmie Meusburger niezwłocznie, lub najpóźniej w ciągu 14 dni, w formie pisemnej wraz z odpowiednimi dowodami.

4. Terminy dostaw mają charakter orientacyjny.

5. Jeżeli firma Meusburger nie może zrealizować dostawy w uzgodnionym terminie z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które sama nie ma wpływu (np. zakłócenia w pracy, działania urzędowe, siła wyższa, opóźnienia w dostawie przez podwykonawców, itp.), firma Meusburger ma prawo zrealizować dostawę w najbliższym możliwym dla niej terminie, o ile klient ma możliwość jej odbioru w takim terminie. W przeciwnym wypadku firma Meusburger zachowuje prawo do odstąpienia od umowy. Za opóźnienia dostaw wynikające z jakichkolwiek innych przyczyn firma Meusburger odpowiada wyłącznie w przypadku własnego rażącego zaniedbania i umyślnego działania.

6. Zachowanie terminu dostawy zakłada spełnienie przez klienta wszystkich zobowiązań umownych, w szczególności obowiązku dokonania wpłaty uzgodnionej zaliczki, jak również zapłaty wszystkich należnych faktur.

7. Brak zezwolenia na import odpowiednich towarów nie zwalnia klienta od warunków umowy.

8. Za obsługę towaru zwróconego w wyniku błędów w zamówieniu klienta lub innej przyczyny leżącej po stronie klienta i przyjętego przez firmę Meusburger bez zobowiązań i wyłącznie z dobrej woli, firma Meusburger nalicza odpowiednią opłatę manipulacyjną za koszty przetworzenia, obsługi i transportu zwrotnego.

9. Dalsze informacje na temat procedury zwrotów można znaleźć w wytycznych dotyczących zwrotów.

10. Firma Meusburger pobiera zryczałtowaną opłatę manipulacyjną w wysokości 10 EUR netto za dostawy poniżej 100 EUR netto.

IV. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny są cenami netto (w euro) ex works, obowiązującymi w dniu dostawy. Zwrot opakowań jest wykluczony.

2. Ceny oprogramowania nie obejmują instalacji, wdrożenia ani ewentualnego dostosowania do sprzętu i/lub innego oprogramowania. Takie i podobne usługi należy zamawiać osobno z zastrzeżeniem innych, wyraźnie odbiegających ustaleń ze strony klienta oraz każdorazowo na podstawie aktualnego podczas zawierania umowy cennika firmy Meusburger, a jeżeli taki nie istnieje, z uwzględnieniem odpowiednich cen.

3. Jeśli po ustaleniu cen, koszty, na podstawie których zostały ustalone odpowiednie ceny, ulegną zmianie, firma Meusburger zachowuje prawo do odpowiedniej zmiany cen uwzględniającej takie koszty.

4. Jeśli dostawa ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie klienta, firma Meusburger zachowuje prawo do naliczenia wyższych cen pokrywających wyższe koszty wynikające z takiego opóźnienia. Prawo firmy Meusburger do uzyskania rekompensaty za wynikające szkody nie ulega zmianie.

5. Wszelkie należności obowiązujące klienta w związku z przejęciem dostawy/usługi (podatki, cła itp.) klient ponosi samodzielnie, o ile nie zobowiązała się do tego wyraźnie na piśmie firma , Meusburger.

6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

7. Miejscem realizacji płatności jest siedziba firmy Meusburger. Płatności są wymagalne 30 dni od daty wystawienia faktury, bez żadnych potrąceń i bez opłat, w walucie podanej na fakturze. Płatność jest uważana za dokonaną tylko wtedy, gdy firma Meusburger może dysponować tą kwotą.

8. W przypadku braku specjalnych uzgodnień, faktury za usługi są wymagalne do zapłaty niezwłocznie po ich otrzymaniu. O tym, czy płatność została dokonana w terminie, decyduje moment otrzymania zapłaty przez firmę Meusburger.

9. W przypadku zamówień obejmujących wiele pozycji, firma Meusburger jest uprawniona do wystawienia indywidualnej faktury po każdej dostawie częściowej.

10. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana w terminie, firma Meusburger ma prawo do:
- odroczenia realizacji zobowiązań do czasu wpłacenia odpowiedniej zaległej należności,
- odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy,
- żądania wpłaty całej należnej zaległości,
- naliczenia dodatkowych opłat związanych z upomnieniami, inkasem oraz ustawowymi odsetkami za zwłokę, wynoszących co najmniej 9 punktów procentowych podstawowej stopy procentowej
i/lub
- odstąpienia od umowy w razie niedotrzymania ustalonego późniejszego terminu, przy czym firma Meusburger zachowuje prawo do odstąpienia od całości umowy także w przypadku częściowej dostawy. W razie odstąpienia od umowy przez firmę Meusburger klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty za rezygnację wynoszącej 20% ceny brutto usługi z wymagalnością natychmiastową, a także do dalszej rekompensaty za utracone przychody.

11. Jeśli prowadzone są działania egzekucyjne w stosunku do klienta lub wypłacalność klienta budzi wątpliwości, firma Meusburger zachowuje prawo do:
- żądania natychmiastowej zapłaty wszelkich należności niezależnie od terminu wpłaty,
- wstrzymania wszelkich dostaw w ramach niezrealizowanych umów i objęcia ich warunkiem przedpłaty. Jeśli klient odmawia wniesienia przedpłaty, firma Meusburger zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, a także do żądania rekompensaty za utracone przychody.

12. Jeżeli klient uchyla się od przyjęcia towaru, zobowiązany jest do natychmiastowego opłacenia wszystkich należności.

13. Meusburger jest uprawniony do każdorazowego zaliczania płatności na poczet najstarszego długu i wynikających z niego odsetek i kosztów, nawet w przypadku innych ustaleń.

14. Weksle i czeki są przyjmowane na podstawie pisemnego ustalenia i jedynie w celu zapłaty. Koszty i opłaty związane z płatnościami czekiem lub wekslem ponosi klient.

V. GWARANCJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego, starannego sprawdzenia towaru przy odbiorze. Wszelkie wady towaru należy zgłosić w formie pisemnej, popartej odpowiednimi dowodami (takimi jak próbki, zdjęcia), w terminie maksymalnie 14 dni od odbioru dostawy. W przeciwnym wypadku klient traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, także wynikających ze szkód wtórnych. Ukryte wady należy zgłaszać w formie pisemnej, popartej odpowiednimi dowodami (takimi jak próbki, zdjęcia), w terminie 14 dniu od ich wykrycia. W przeciwnym wypadku klient traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, także wynikających ze szkód wtórnych. Na żądanie firmy Meusburger klient jest zobowiązany do umożliwiania, akceptowania i wspierania czynności związanych z kontrolą towaru przez firmę Meusburger i/lub rzeczoznawcę wyznaczonego przez firmę Meusburger lub stronę trzecią (np. ubezpieczyciela firmy Meusburger).

2. W razie terminowego zgłoszenia wady towaru i w razie potwierdzenia wady przez rzeczoznawcę — o ile żąda tego firma Meusburger — firma Meusburger zobowiązuje się do usunięcia wady we własnym zakresie poprzez naprawę lub wymianę, do przyjęcia wadliwego towaru z powrotem oraz zwrotu zapłaconej za niego kwoty lub do przyznania rabatu. Klientowi nie przysługują roszczenia z jakiegokolwiek innego tytułu.

3. Wady w części dostawy nie mogą prowadzić do reklamacji całej dostawy.

4. Firma Meusburger nie gwarantuje przydatności towaru do zamierzonego celu.

5. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się w dniu przekazania towaru klientowi w miejscu wykonania.

6. Klient nie ma prawa do wstrzymania opłat z tytułu roszczeń gwarancyjnych ani jakichkolwiek innych roszczeń.

7. Roszczenia regresowe w rozumieniu § 12 ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz, PHG) są wykluczone, o ile strona uprawniona do roszczeń regresowych nie udowodni, że wady towaru wynikają z działań będących w gestii firmy Meusburger i wynikają co najmniej z rażącego zaniedbania.

8. Zwrot wadliwego towaru wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Meusburger i odbywa się na koszt i odpowiedzialność klienta. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane ze zwrotem towaru (np. koszty składowania). W przypadku dokonania zwrotu bez uzyskania wcześniejszej zgody, firma Meusburger ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru i odesłać go na koszt klienta.

9. Firma Meusburger nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady wynikające z nieprawidłowego składowania, nadzorowania, użytkowania lub transportu. W razie stwierdzenia takich wad klient musi udowodnić prawidłowe składowanie, nadzorowanie, użytkowanie lub transport towaru.

10. Firma Meusburger nie udziela żadnej gwarancji dla informacji o produktach i właściwościach produktów opisane w katalogach, materiałach promocyjnych, prospektach, prezentacjach i cennikach są prawidłowe. Właściwości są gwarantowane tylko wtedy, gdy są wyraźnie oznaczone jako takie w umowie. Informacje słowne, jak również informacje zawarte w dokumentach firmy Meusburger nie zawierają żadnych gwarancji, w szczególności próbki, wymiary, postanowienia zawarte w obowiązujących normach, opisy właściwości użytkowych i inne informacje o jakości przedmiotu dostawy, służą celowi specyfikacji i nie są gwarantowanymi właściwościami. O ile materiały, które mają być użyte przez firmę Meusburger, zostały określone w umowie, gwarantuje to jedynie zgodność ze specyfikacją, a nie przydatność materiałów do realizacji celu umowy. Meusburger jest zobowiązany do podania informacji tylko wtedy, gdy materiały te są w oczywisty sposób nieodpowiednie. Powyższe regulacje nie mają zastosowania w przypadku właściwości oczywistych lub zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych. Takie roszczenia kupującego, jak również roszczenia z tytułu szkód, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, są zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, wykluczone w zakresie dozwolonym przez prawo. Jeżeli w ramach gwarancji zostaną wykonane naprawy lub kolejne dostawy, nie powoduje to ponownego rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

11. W przypadku dostawy oprogramowania lub towaru z elementami cyfrowymi lub świadczenia usług cyfrowych, obowiązuje również co następuje:
- firma Meusburger gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie lub towary z elementami cyfrowymi, odpowiadają specyfikacji firmy Meusburger przedstawionej w dokumentacji programu oraz że w chwili zawarcia umowy były opracowane z należytą starannością i fachowością. Dostawa produktów stron trzecich, takich jak sprzęt, komponenty systemu operacyjnego, serwer OPC, interfejsy urządzeń itp., podlega postanowieniom dotyczącym licencji, odpowiedzialności oraz gwarancji danego producenta.
- Firma Meusburger zaleca klientom zapewnienie środowiska testowego dostosowanego do przydatności i wielkości systemu. Przed instalacją lub aktualizacją, oprogramowanie powinno być przetestowane przez klienta w danym środowisku testowym i dopuszczone do instalacji w systemie produkcyjnym.
- Firma Meusburger nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przeciążeniem, nieprzestrzeganiem wymogów instalacji i/lub warunków użytkowania. W razie stwierdzenia takich wad, klient musi udowodnić prawidłowe użytkowanie, jak również przestrzeganie wymagań instalacji i/lub warunków użytkowania. Gwarancji nie podlegają błędy, zakłócenia ani inne podobne zdarzenia, spowodowane nieprawidłową obsługą, a także modyfikacją systemu operacyjnego i komponentów, interfejsów (szczególnie jednostki sterującej maszyny oraz interfejsów ERP) i parametrów oraz nieprzestrzeganiem wymogów instalacji.
- Prawnie przewidziany obowiązek aktualizacji w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi lub usług cyfrowych w rozumieniu § 7 Ustawy o gwarancji konsumenckiej (Verbrauchergewährleistungsgesetzes, VGG) obowiązuje firmę Meusburger tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione i nawet w tym przypadku tylko w wyraźnie uzgodnionym zakresie.
- Firma Meusburger stale dba o techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo danych. Firma Meusburger nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę ani przejęcie danych przez nieupoważnione osoby trzecie, za wyjątkiem przypadków działania umyślnego i rażącego zaniedbania.

12. Niewielkie odchylenia w jakości, kolorze, szerokości, masie, wyposażeniu i wzornictwie, są technicznie nieuniknione i nie stanowią wady. Dotyczy to również odchyleń zwyczajowo przyjętych w handlu, chyba że klient przy zawieraniu umowy oświadczył pisemnie i uzgodnił z firmą Meusburger, że dostawa będzie zgodna z przedstawionym egzemplarzem próbnym.

13. Poza zakresem stosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetzes, PHG) firma Meusburger ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. Odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie, odszkodowanie za szkody następcze i straty finansowe, nieosiągnięte oszczędności, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec klienta, są wykluczone.

14. Ponadto odpowiedzialność firmy Meusburger jest ograniczona do kwoty stanowiącej dwukrotność wartości dostawy objętej uzasadnioną reklamacją.

15. Firma Meusburger gwarantuje, że towar może być przedmiotem dystrybucji na obszarze Unii Europejskiej. Możliwość dystrybucji poza obszarem Unii Europejskiej klient musi ustalić we własnym zakresie.

16. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu klienta spowodowanych przez firmę Meusburger.

VI. PRAWA, OBOWIĄZKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY

1. Wszelkie prawa autorskie, w tym wszystkie inne wynikające z nich prawa, szczególnie prawa użytkowania, jak również wszystkie pozostałe prawa ochronne dotyczące własności przemysłowej na przedmioty dostawy, takie jak oprogramowanie, rysunki, wzory, opisy, dokumentacja, plany, koncepcje oraz podobne materiały, przysługują wyłącznie firmie Meusburger. Zabrania się udostępniania ich osobom trzecim, powielania (poza postanowieniami punktu 3), rozpowszechniania, przetwarzania itp. bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Meusburger.

2. W przypadku nabycia licencji, po uiszczeniu ustalonej kwoty, klient otrzymuje nieprzenoszalne i niewyłączne, jednak nieograniczone czasowo prawo do korzystania z oprogramowania objętego umową oraz, jeśli są dostępne, do wykorzystywania materiałów dokumentacyjnych wyłącznie do własnych, wewnętrznych celów firmowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. Każdy zamiar przekazania na rzecz osób trzecich wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy Meusburger.

3. W przypadku użytkowania w trybie online, klient może korzystać z oprogramowania, uiszczając w sposób elektroniczny bieżące opłaty za użytkowanie. Poza tym klient nie nabywa żadnych praw do oprogramowania, w szczególności nie jest uprawniony do pobierania ani pozyskiwania kopii oprogramowania na nośnikach danych.

4. Podczas realizacji umowy klient ma obowiązek współpracy w koniecznym zakresie. W sytuacjach, w których konieczna jest obecność pracowników firmy Meusburger na terenie zakładu klienta, klient ma obowiązek bezpłatnie i w godzinach użytkowania umożliwić pracownikom firmy Meusburger dostęp do wszystkich pomieszczeń, instalacji (sprzęt, oprogramowanie, sieci itp.) oraz wszelkich elementów wyposażenia, koniecznych do należytego świadczenia usług przez firmę Meusburger.

5. Klient może tworzyć kopie programu, o ile takie powielanie jest konieczne do celów użytkowania programu. Do przypadków tworzenia koniecznych kopii programu zalicza się przenoszenie programu z pierwotnego nośnika danych do pamięci masowej używanego sprzętu, jak również wczytywanie programu do pamięci operacyjnej. Ponadto klient może powielać oprogramowanie do celów bezpieczeństwa. Klient jest jednak uprawniony do sporządzenia i przechowywania tylko jednej kopii zapasowej. Kopię tę należy odpowiednio oznaczyć jako zapasową.

6. Klient ma obowiązek udaremniać dostęp osób trzecich do programu oraz dokumentacji przy pomocy właściwych środków. Dostarczone oryginalne nośniki danych, jak również kopię zapasową należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed dostępem nieupoważnionych osób. Pracowników klienta należy wyraźnie poinformować o wymogu przestrzegania obowiązujących warunków umowy, jak również zachowywania zgodności z prawami autorskimi. W przypadku uzyskania dostępu przez osoby trzecie należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę Meusburger.

7. Jeśli ze względu na zachowanie bezpieczeństwa danych lub zapewnienie szybkiej reaktywacji systemu komputerowego po całkowitej awarii, konieczne będzie ciągłe zabezpieczenie całego zbioru danych oraz użytkowanych programów komputerowych, klient może utworzyć niezbędną liczbę kopii zapasowych. O takim przypadku należy niezwłocznie poinformować firmę Meusburger. Zastosowane do tego celu nośniki danych należy odpowiednio oznaczyć. Kopii zapasowych należy używać wyłącznie do celów archiwizacji.

8. Tworzenie innych rodzajów kopii przez użytkowników, w tym wyjście kodu programu na drukarkę, jest zabronione.

9. Niedopuszczalne jest również tłumaczenie wsteczne kodu oprogramowania na inne formy kodu (dekompilacja), a także inne rodzaje odtwarzania różnych postaci źródłowych oprogramowania (inżynieria wsteczna), w tym modyfikowanie programu.

10. Zabrania się usuwania lub modyfikowania informacji o prawach autorskich, numerów seryjnych oraz innych oznaczeń służących do identyfikacji programu.

11. Firma Meusburger nie jest zobowiązana do przekazywania kodu źródłowego.

VII. ZASTRZEŻENIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Firma Meusburger zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru do czasu spełnienia przez klienta wszystkich powinności, zwłaszcza opłacenia całej należności za dostarczony towar (towar zastrzeżony). Klient jest zobowiązany do zapewnienia w tym czasie właściwej konserwacji (utrzymania w należytym stanie i naprawy) oraz ubezpieczenia towaru zastrzeżonego na własny koszt.

2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania firmy Meusburger o dostępie osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności o środkach egzekucyjnych, jak również o uszkodzeniu lub zniszczeniu towaru zastrzeżonego. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Meusburger o każdej zmianie własności towaru zastrzeżonego, jak również o zmianie własnego adresu. Klient jest zobowiązany do zrekompensowania firmie Meusburger wszelkich szkód, kosztów i niedogodności wynikających z naruszenia niniejszych warunków oraz podjętych niezbędnych środków interwencyjnych przeciwko dostępowi osób trzecich do zastrzeżonego towaru.

3. Klient ma prawo odsprzedaży artykułów zastrzeżonych. Uprawnienie to nie ma zastosowania, jeśli klient opóźnia się z płatnością lub zachodzi obawa, że nie będzie w stanie zapłacić firmie Meusburger całej należnej kwoty w terminie.

4. W przypadku odsprzedaży towaru zastrzeżonego klient ceduje na firmę Meusburger wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innego wykorzystania towaru zastrzeżonego do wysokości ceny zakupu. Klient zobowiązuje się do odnotowania takiej cesji w prowadzonej dokumentacji finansowej. Do momentu odwołania klient jest upoważniony do dochodzenia tych scedowanych wierzytelności, we własnym imieniu, na rachunek firmy Meusburger. Klient zobowiązuje się zachować prawo własności do towaru zastrzeżonego, jeśli odsprzedaje towar zastrzeżony na kredyt.

5. Klient ceduje na firmę Meusburger wszelkie przysługujące mu roszczenia odszkodowawcze, wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia towaru zastrzeżonego.

6. Oddanie w zastaw towaru zastrzeżonego lub przeniesienie praw własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są zabronione.

7. Obróbka i przetwarzanie przez klienta towaru zastrzeżonego odbywa się w imieniu firmy Meusburger. W przypadku przetworzenia towaru zastrzeżonego, firma Meusburger nabywa współwłasność nowej rzeczy, proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego, dostarczonego przez firmę Meusburger. Dotyczy to również sytuacji, gdy zastrzeżony towar jest przetwarzany lub zmieszany z innymi towarami, niedostarczonymi przez firmę Meusburger.

VIII. PRZENIESIENIE RYZYKA

1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania w ustalonym miejscu wykonania, a w przypadku zakupu z dostawą do miejsca przeznaczenia, z chwilą przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub przedsiębiorstwu wyznaczonemu do realizacji przesyłki.

2. Jeżeli odbiorca nie wywiązuje się z obowiązku odbioru, uznaje się to za równoznaczne z przekazaniem.

IX. JURYSDYKCJA, KLAUZULA ARBITRAŻOWA I PRAWO WŁAŚCIWE

1. Jeśli siedziba klienta znajduje się na obszarze Unii Europejskiej lub w państwie EFTA, ustala się, że właściwością miejscową dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy firmą Meusburger a klientem lub z nim związanych, w szczególności sporów dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, jest 6800 Feldkirch, Austria.

2. Jeśli siedziba klienta znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej lub państwem EFTA, wszystkie spory wynikające ze stosunku umownego pomiędzy firmą Meusburger a klientem lub z nim związane podlegają decyzjom Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (przepisy wiedeńskie), w szczególności spory dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Językiem postępowania arbitrażowego jest język niemiecki. Miejscem arbitrażu jest Wiedeń. Jednakże bez uszczerbku dla właściwości trybunału arbitrażowego strona może zwrócić się do sądu krajowego o zastosowanie środków tymczasowych lub zabezpieczających, a sąd może orzec o zastosowaniu takich środków przed postępowaniem arbitrażowym lub w jego trakcie.

3. Firma Meusburger ma jednak również prawo do wytoczenia powództwa przeciwko klientowi przed każdym innym sądem właściwym dla klienta.

4. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy klientem a firmą Meusburger, włącznie z niniejszymi warunkami sprzedaży i dostawy, podlega austriackiemu prawu materialnemu. Wyklucza się możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

X. OCHRONA DANYCH

Za pomocą naszej informacji o ochronie danych na stronie https://www.meusburger.com/PL/PL/aktualnosci/data-protection-cookies informujemy zgodnie z naszymi obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), z jakich powodów gromadzimy dane, w jakiej formie je przetwarzamy oraz o stosowaniu plików cookie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient nie jest uprawniony do potrącenia wierzytelności wobec firmy Meusburger, z wierzytelnością o zapłatę przysługującą firmie Meusburger wobec niego. Klientowi nie przysługuje żadne prawo zatrzymania.

2. Firma Meusburger jest uprawniona do potrącenia własnych wierzytelności z tytułu roszczeń wzajemnych wobec klienta, także odnośnie kwot, które nie są jeszcze wymagalne.

3. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia swojej wierzytelności o dostarczenie towaru na osoby trzecie.

4. Zakwestionowanie umowy z powodu błędu klienta jest wykluczone.

5. Istotne z punktu widzenia prawa oświadczenia woli, takie jak wypowiedzenie umowy, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania obniżenia ceny zakupu lub odszkodowania, są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną złożone na piśmie (w postaci tekstu).

6. Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy są lub staną się nieważne bądź niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Te nieważne lub niewykonalne postanowienia uważa się za zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienia, które w najlepszy sposób spełniają zamierzony cel ekonomiczny (klauzula salwatoryjna).

7. Jeśli umowa zawierana jest po niemiecku oraz w innym języku, podstawą interpretacji umowy i jej warunków jest wersja niemiecka.

Wolfurt, kwiecień 2023

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje

Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja