Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.

Osoba do kontaktu z Państwem

Centrala, Wolfurt
+43 5574 6706-0

Serwis & Wsparcie techniczne

Technologia gorących kanałów
+49 6204 6069-0

Technologia sterowania temperaturą
+49 6293 9203-0

Państwa wiadomość

Tak, zgadzam się z polityką prywatności i ogólnymi warunkami handlowymi.

Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Guntram Meusburger

Niezawodny globalny partner w branży budowy form, narzędzi oraz maszyn.

OWSD

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Meusburger Georg GmbH & Co KG (zwanej dalej „firmą Meusburger")

1. Preambuła

1. Wszelkie dostawy i usługi (zwane dalej dostawami) świadczone przez firmę Meusburger objęte są poniższymi warunkami. Niniejsze warunki dotyczą także przyszłych usług. Decydująca jest każdorazowo wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy obowiązująca w momencie zawarcia umowy.

2. Warunki sprzeczne z następującymi warunkami, zwłaszcza dotyczące sprzedaży i dostaw, nie obowiązują. Sprzeciw firmy Meusburger nie jest konieczny.

3. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej. Zamówienie i odbiór dostawy w każdym przypadku oznacza akceptację niniejszych warunków.

4. Oferty firmy Meusburger zasadniczo mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Firma Meusburger przyjmuje zamówienia w formie potwierdzenia zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia ze strony firmy Meusburger odbiega od warunków złożenia zamówienia, transakcja odbywa się na warunkach firmy Meusburger, o ile klient nie przedstawi odmowy w formie pisemnej natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian technicznych i innych.

6. W przypadku transakcji dokonywanych z konsumentami niniejsze postanowienia obowiązują wyłącznie wtedy, gdy nie stoją w sprzeczności z przepisami o prawach konsumenta.

2. Miejsce realizacji, dostawy

1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem realizacji jest Wolfurt (Austria), Kesselstr. 42. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana w miejscu realizacji usług firmy na podstawie EXW Incoterms w formie zgodnej z warunkami umowy. Wysyłka i transport odbywają się zatem na koszt i odpowiedzialność klienta. Jeśli klient zamówi dostawę w miejscu realizacji, bierze na siebie całą odpowiedzialność. Nieprzyjęcie dostawy przez klienta oznacza zwłokę w odbiorze. Ponadto, dostawa firmy Meusburger jest w tym przypadku uważana za zrealizowaną, a firma Meusburger ma prawo do składowania towaru na koszt klienta. Powstałe w związku z tym koszty składowania muszą zostać niezwłocznie zwrócone firmie Meusburger. W przypadku opóźnienia dostawy firma Meusburger odpowiada za utratę lub uszkodzenie zamówionego towaru wyłącznie w przypadku rażącego zaniedbania.

2. Firma Meusburger zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych według własnego uznania. Odnośnie dostaw częściowych zastosowanie mają w całości niniejsze warunki. Klient jest zobowiązany do przyjęcia takich dostaw częściowych.

3. Firma Meusburger uznaje uszkodzenia towaru wynikające z transportu za uzasadnione wyłącznie po niezwłocznym stwierdzeniu uszkodzenia przez klienta po odbiorze towaru na odpowiedniej dokumentacji przejęcia i przekazaniu jej odpowiedzialnemu przewoźnikowi oraz niezwłocznemu przekazaniu jej firmie Meusburger w terminie maksymalnie 14 dni wraz z odpowiednimi dowodami.

4. Terminy dostaw mają charakter orientacyjny.

5. Jeśli z przyczyn niezależnych (takich jak wypadki losowe, opóźnienia ze strony poddostawców itp.) firma Meusburger nie może zrealizować dostawy w ustalonym terminie, zachowuje prawo realizacji dostawy w najbliższym możliwym terminie, o ile klient ma możliwość jej odbioru w takim terminie. W przeciwnym wypadku firma Meusburger zachowuje prawo do odstąpienia od umowy. Za opóźnienia dostaw wynikające z jakichkolwiek innych przyczyn firma Meusburger odpowiada wyłącznie w przypadku własnego rażącego zaniedbania i umyślnego działania.

6. Zachowanie terminu dostawy zakłada spełnienie przez klienta wszystkich zobowiązań umownych, w szczególności obowiązku dokonania wpłaty uzgodnionej zaliczki, jak również zapłaty należnych faktur.
7. Brak zezwolenia na import odpowiednich towarów nie zwalnia klienta od warunków umowy.

8. Za obsługę towaru zwróconego w wyniku błędów w zamówieniu klienta lub innej okoliczności będącej

w gestii klienta i przyjętego przez firmę Meusburger bez zobowiązań i wyłącznie z dobrej woli firma Meusburger nalicza odpowiednią opłatę za koszty przetworzenia, obsługi i transportu zwrotnego.

9. Firma Meusburger pobiera zryczałtowaną opłatę manipulacyjną w wysokości 10 EUR netto za dostawy poniżej 100 EUR netto.

10. Składając zamówienie — niezależnie od sposobu jego przekazania — klient deklaruje w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. W przypadku towarów zamawianych drogą elektroniczną firma Meusburger potwierdza otrzymanie zamówienia, przy czym niniejsze elektroniczne potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi wiążącego oświadczenia o przyjęciu oferty handlowej przez firmę Meusburger. Firma Meusburger jest uprawniona (ale nie zobowiązana) do przyjęcia oferty umownej klienta w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania, niezależnie od sposobu przekazania. Brak odpowiedzi jest w każdym przypadku uważany za nieprzyjęcie oferty.

3. Ceny

1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny są cenami netto (w euro) loco fabryka obowiązującymi w dniu dostawy.

2. Jeśli po ustaleniu cen koszty, na podstawie których zostały ustalone odpowiednie ceny, ulegną zmianie,
firma Meusburger zachowuje prawo do odpowiedniej zmiany cen uwzględniającej takie koszty.

3. Jeśli dostawa ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących w gestii klienta, firma Meusburger zachowuje prawo do naliczenia wyższych cen pokrywających wyższe koszty wynikające z takiego opóźnienia. Prawo firmy Meusburger do uzyskania rekompensaty za wynikające szkody nie ulega zmianie.

4. Wszelkie należności obowiązujące klienta w związku z przejęciem dostawy/usługi (podatki, cła itp.) klient ponosi samodzielnie, o ile pisemnie nie zobowiązuje się do tego wyraźnie firma Meusburger.

4. Płatność

1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

2. Miejscem realizacji płatności jest siedziba firmy Meusburger. Płatności są wymagalne 30 dni od daty wystawienia faktury bez żadnych potrąceń i bez opłat w walucie podanej na fakturze. Płatność jest uważana za dokonaną tylko wtedy, gdy firma Meusburger może dysponować tą kwotą.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku jednostek firma Meusburger ma prawo do wystawiania indywidualnych faktur za dostarczone pojedyncze jednostki lub usługi.

4. Jeśli nie zostanie wniesiona odpowiednia należność, firma Meusburger ma prawo do:

  • odroczenia realizacji zobowiązań do czasu wpłacenia odpowiedniej zaległej należności,
  • odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy lub usługi,
  • żądania wpłaty całej należnej zaległości,
  • naliczenia dodatkowych opłat związanych z upomnieniami, inkasem oraz ustawowymi odsetkami za zwłokę, wynoszących co najmniej 9 procent podstawowej stopy procentowej

i/lub

  • odstąpienia od umowy w razie niedotrzymania ustalonego późniejszego terminu, przy czym firma Meusburger zachowuje prawo do odstąpienia od całości umowy także w przypadku częściowej realizacji usługi. W razie odstąpienia od umowy przez firmę Meusburger klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty za rezygnację wynoszącej 10% ceny brutto usługi z wymagalnością natychmiastową, a także do dalszej rekompensaty za utracone przychody.

 

5. Jeśli konieczne będą działania egzekucyjne w stosunku do klienta lub wypłacalność klienta stoi pod znakiem zapytania, firma Meusburger zachowuje prawo do:

  • żądania natychmiastowej zapłaty wszelkich należności niezależnie od terminu wpłaty,
  • wstrzymania wszelkich dostaw w ramach niezrealizowanych umów i objęcia ich warunkiem opłaty wstępnej. Jeśli klient odmawia wniesienia opłaty wstępnej, firma Meusburger zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, a także do żądania rekompensaty za utracone przychody.

6. Jeśli klient opóźnia się z odbiorem towaru, zobowiązany jest do natychmiastowego opłacenia wszystkich należności.

7. Firma Meusburger zachowuje prawo do naliczenia odsetek i dodatkowych opłat do wcześniejszych należności nawet w obliczu innych ustaleń.

8. Weksle i czeki są przyjmowane na podstawie pisemnego ustalenia i jedynie w celu zapłaty. Koszty i wydatki związane z płatnościami czekiem lub wekslem ponosi klient.

5. Gwarancje, odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

1. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego, starannego sprawdzenia towaru przy odbiorze. Wszelkie wady towaru należy zgłosić w formie pisemnej popartej odpowiednimi dowodami (takimi jak próbki, zdjęcia itp.) w terminie maksymalnie 14 dniu od odbioru dostawy. W przeciwnym wypadku klient traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, także wynikających ze szkód wtórnych. Ukryte wady należy zgłaszać w formie pisemnej popartej odpowiednimi dowodami (takimi jak próbki, zdjęcia itp.) w terminie 14 dniu od ich wykrycia. W przeciwnym wypadku klient traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, także wynikających ze szkód wtórnych. Na żądanie firmy Meusburger klient jest zobowiązany do umożliwienia, akceptowania i wspierania czynności związanych z kontrolą towaru przez firmę Meusburger i/lub rzeczoznawcę wyznaczonego przez firmę Meusburger lub stronę trzecią (np. ubezpieczyciela firmy Meusburger).

2. W razie terminowego zgłoszenia wady towaru i w razie potwierdzenia wady przez rzeczoznawcę na żądanie firmy Meusburger firma Meusburger zobowiązuje się do usunięcia wady we własnym zakresie poprzez naprawę lub wymianę, do przyjęcia wadliwego towaru z powrotem oraz zwrotu zapłaconej za niego kwoty lub do przyznania rabatu. Klientowi nie przysługują roszczenia z jakiegokolwiek innego tytułu.

3. Wady w części dostawy nie mogą prowadzić do reklamacji całej dostawy.

4. Firma Meusburger nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do zamierzonego celu.

5. Termin gwarancji wynosi sześć miesięcy, licząc od daty przekazania towaru klientowi w miejscu realizacji.

6. Klient nie ma prawa do wstrzymania opłat z tytułu roszczeń gwarancyjnych ani jakichkolwiek innych roszczeń.

7. Roszczenia regresowe w rozumieniu § 12 ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz, PHG) są wykluczone, o ile strona uprawniona do roszczeń regresowych nie udowodni, że wady towaru wynikają z działań będących w gestii firmy Meusburger i wynikają co najmniej z rażącego zaniedbania.

8. Zwrot wadliwego towaru wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Meusburger i odbywa się na koszt i odpowiedzialność klienta. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane ze zwrotem towaru (np. koszty składowania). W przypadku zwrotów bez wcześniejszej zgody firmy Meusburger firma ta ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru i odesłać go na koszt klienta.

9. Firma Meusburger nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady wynikające z nieprawidłowego składowania, nadzorowania, użytkowania lub transportu. W razie stwierdzenia takich wad klient musi udowodnić prawidłowe składowanie, nadzorowanie, użytkowanie lub transport towaru.

10. Firma Meusburger nie gwarantuje, że specyfikacje towaru i jego właściwości opisane w katalogach, materiałach promocyjnych, prospektach, prezentacjach i cennikach są prawidłowe.

11. Firma Meusburger gwarantuje, że towar odpowiada ustalonym specyfikacjom. Towary dostarczane prosto z magazynu cechują się standardową jakością handlową i nie są objęte gwarancją przydatności do zamierzonego celu ani określonego przetwarzania. W przypadku dostawy spełniającej uzgodnione normy obowiązują normy techniczne kraju producenta.

12. Niewielkie odchylenia w jakości, kolorze, szerokości, masie, wyposażeniu i wersji towaru są nie do uniknięcia i nie stanowią wady. Dotyczy to także odchyleń w zakresie standardowej jakości handlowej, o ile brak takich odchyleń dostarczanego towaru nie został pisemnie uzgodniony przez klienta z firmą Meusburger podczas ustalania warunków umowy.

13. Poza zakresem stosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt firma Meusburger ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo, odszkodowanie za szkody następcze i straty finansowe, nieosiągnięte oszczędności, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec klienta są wykluczone.

14. Ponadto odpowiedzialność firmy Meusburger jest ograniczona do dwukrotności wartości dostawy towaru, którego dotyczy terminowe zgłoszenie wady.

15. Firma Meusburger gwarantuje, że towar może być rozprowadzany na obszarze Unii Europejskiej. Możliwość rozprowadzania poza obszarem Unii Europejskiej klient musi ustalić we własnym zakresie.

16. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu klienta spowodowanych przez firmę Meusburger.

6. Zastrzeżenie praw własności

1. Firma Meusburger zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru do czasu spełnienia przez klienta wszystkich powinności, zwłaszcza opłacenia całej należności za dostarczony towar (towar zastrzeżony). Klient jest zobowiązany do zapewnienia właściwej konserwacji (utrzymania w należytym stanie i naprawy) oraz zabezpieczenia towaru zastrzeżonego przez odpowiedni okres na własny koszt.

2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania firmy Meusburger o dostępie osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności o środkach egzekucyjnych, jak również o uszkodzeniu lub zniszczeniu towaru zastrzeżonego. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Meusburger o każdej zmianie własności towaru zastrzeżonego lub adresu. Klient jest zobowiązany do zrekompensowania firmie Meusburger wszelkich szkód, kosztów i niedogodności wynikających z naruszenia niniejszych warunków oraz niezbędnych środków interwencyjnych związanych z dostępem osób trzecich do towaru zastrzeżonego.

3. Klient ma prawo do odsprzedaży towaru zastrzeżonego. Uprawnienie to nie ma zastosowania, jeśli klient opóźnia się z płatnością lub wie, że nie będzie w stanie zapłacić firmie Meusburger całej należnej kwoty w terminie.

4. W przypadku odsprzedaży towaru zastrzeżonego klient ceduje na firmę Meusburger wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innego wykorzystania towaru zastrzeżonego do wysokości ceny kupna. Klient zobowiązuje się do odnotowania takiej cesji w prowadzonej dokumentacji finansowej. Klient zachowuje do odwołania prawo do zwrócenia się do firmy Meusburger o ponowne przejęcie takich scedowanych roszczeń. Klient zobowiązuje się zachować prawo własności do towaru zastrzeżonego, jeśli odsprzedaje towar zastrzeżony na kredyt.

5. Klient ceduje na firmę Meusburger wszelkie przysługujące roszczenia odszkodowawcze wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia towaru zastrzeżonego.

6. Oddanie w zastaw towaru zastrzeżonego lub przeniesienie praw własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są zabronione.

7. Obróbka i przetwarzanie przez klienta towaru zastrzeżonego odbywa się w imieniu firmy Meusburger. W przypadku przetworzenia towaru zastrzeżonego firma Meusburger nabywa współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego dostarczonego przez firmę Meusburger. To samo dotyczy zastrzeżonych towarów przetworzonych lub zmieszanych z innymi towarami, które nie zostały dostarczone przez firmę Meusburger.

7. Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania w ustalonym miejscu realizacji, a w przypadku zakupu z dostawą do miejsca przeznaczenia, z chwilą przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub przedsiębiorstwu wyznaczonemu do realizacji przesyłki.

2. Jeżeli odbiorca nie wywiązuje się z obowiązku odbioru, uznaje się to za równoznaczne z przekazaniem.

8. Jurysdykcja, klauzula arbitrażowa i prawo właściwe

1. Jeśli siedziba klienta znajduje się na obszarze Unii Europejskiej lub w państwie EFTA, ustala się, że właściwością miejscową dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy firmą Meusburger a klientem lub z nim związanych, w szczególności sporów dotyczących niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, jest 6800 Feldkirch, Austria.

2. Jeśli siedziba klienta znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej lub państwem EFTA, wszystkie spory wynikające ze stosunku umownego pomiędzy firmą Meusburger a klientem lub z nim związane podlegają decyzjom Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (przepisy wiedeńskie), w szczególności spory dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Językiem postępowania arbitrażowego jest język niemiecki. Miejscem arbitrażu jest Wiedeń. Jednakże bez uszczerbku dla właściwości trybunału arbitrażowego strona może zwrócić się do sądu krajowego o zastosowanie środków tymczasowych lub zabezpieczających, a sąd może orzec o zastosowaniu takich środków przed postępowaniem arbitrażowym lub w jego trakcie.

3. Firma Meusburger ma jednak również prawo do wytoczenia powództwa przeciwko klientowi przed każdym innym sądem właściwym dla klienta.

4. Cały stosunek prawny pomiędzy klientem a firmą Meusburger, włącznie z niniejszymi warunkami sprzedaży i dostawy, podlega austriackiemu prawu materialnemu. Wyłącza się stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży.

9. Postanowienia końcowe

1. Klient nie ma prawa do odliczania od należnych firmie Meusburger opłat jakichkolwiek roszczeń. Klientowi nie przysługują żadne prawa zatrzymania.

2. Firma Meusburger zachowuje prawo do dokonywania własnych odliczeń z tytułu roszczeń wzajemnych wobec klienta także odnośnie kwot, które nie są jeszcze wymagalne.

3. Klient nie ma prawa odstąpić od roszczenia związanego z dostawą towaru na rzecz stron trzecich.

4. Zakwestionowanie umowy z powodu błędu klienta jest wykluczone.

5. Dokumenty lub informacje o firmie Meusburger, jej produktach, poddostawcach lub partnerach handlowych, które są udostępniane klientowi lub o których klient dowiedział się w inny sposób, mogą być przekazywane osobom trzecim lub udostępniane w inny sposób wyłącznie za pisemną zgodą firmy Meusburger. To samo dotyczy dokumentów takich jak próbki, kosztorysy, materiały reklamowe, cenniki lub umowy, które są przekazywane klientowi lub o których dowiedział się on w inny sposób. Wszelkie prawa do tych dokumentów przysługują wyłącznie firmie Meusburger.

6. Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy są lub staną się nieważne bądź niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Te nieważne lub niewykonalne postanowienia uważa się za zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienia, które w najlepszy sposób spełniają zamierzony cel ekonomiczny (klauzula salwatoryjna).

7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i rozliczenia zlecenia przez firmę Meusburger.

8. Jeśli umowa zawierana jest po niemiecku oraz w innym języku, podstawą interpretacji umowy i jej warunków jest wersja niemiecka.

Wolfurt, czerwiec 2018

Logowanie

Czy są już Państwo naszym klientem?

Jeśli mają Państwo dostęp do danych portalu Meusburgera, prosimy o zalogowanie się tutaj:

Nie pamiętasz hasła?

Nowo hasło wygenerowane i wysłane na Państwa adres e-mail. Życzymy Państwu udanego dnia!

Proszę podać adres E-Mail.
Wyślemy Państwu nowe hasło.

Sklep

Proszę wybrać swój kraj

Lokalizacje