Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Vaše kontaktní osoba

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis & podpora

Horké vtoky
+49 6204 6069-0

Regulační technika
+49 6293 9203-0

Dotazy, nápady, připomínky

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Guntram Meusburger

Jsme spolehlivým a globálním partnerem v oblasti výroby nástrojů, forem a strojírenství.

VPDO

Všeobecné prodejní a dodací podmínky spol. Meusburger Georg GmbH & Co KG („Meusburger")

1. Preambule

1. Pro všechny dodávky a služby (dále stručně shrnuto jako: dodání) spol. Meusburger platí následující podmínky. Tyto podmínky platí také pro budoucí obchody. Rozhodující je vždy platné znění Všeobecných prodejních a dodacích podmínek v době uzavření smlouvy.

2. Odporující si obchodní podmínky, zejména nákupní a dodací podmínky zákazníka, neplatí. Odpor od spol. Meusburger se nevyžaduje.

3. Změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Objednávka nebo odebrání dodávky je v každém případě považováno za uznání těchto podmínek.

4. Nabídky spol. Meusburger jsou v zásadě nezávazné. Spol. Meusburger přijímá objednávky na základě písemného potvrzení zakázky. Odlišuje-li se potvrzení zakázky spol. Meusburger od podmínek objednávky, realizuje se právní úkon podle spol. Meusburger, až na případ, kdy by vůči tomu zákazník hned po obdržení potvrzení zakázky vznesl námitky.

5. Technické i jiné změny zůstávají vyhrazeny v rámci proveditelnosti.

6. U transakcí se spotřebiteli platí tyto podmínky pouze v rozsahu, v němž nejsou v rozporu se závaznými předpisy zákona o ochraně spotřebitele.

2. Místo plnění; dodávky

1. Pokud není sjednáno jinak, je místem plnění Wolfurt (Rakousko), Kesselstr. 42. Pokud není dohodnuto jinak, probíhá dodávka EXW v místě plnění za podmínek Incoterms v znění platném při uzavření smlouvy. Odeslání a přeprava probíhá na účet a riziko zákazníka. Jakmile je zákazníkovi nabídnuta dodávka v místě plnění, přechází na něj všechno riziko. Pokud zákazník dodávku nepřijme, dostává se do prodlení při převzetí. Kromě toho se v tomto případě dodávka od spol. Meusburger považuje za poskytnutou s tím, že je spol. Meusburger oprávněna uskladnit zboží na náklady zákazníka. Takto vzniklé náklady na skladování musí zákazník spol. Meusburger neodkladně nahradit. Při prodlení s převzetím ručí spol. Meusburger za zánik nebo zhoršení smluvního zboží jen při hrubém zavinění.

2. Spol. Meusburger si vyhrazuje právo provádět dílčí dodávky dle vlastního uvážení. U částečných dodávek se tyto podmínky uplatňují v celém rozsahu. Zákazník je povinen takové dílčí dodávky přijmout.

3. Reklamace z poškození při přepravě může spol. Meusburger uznat pouze pro prověření toho, že jsou oprávněné, a pokud je zákazník hned při převzetí zboží u autorizovaného dopravce uvede v dokladu o převzetí a při předložení příslušných důkazů uplatní písemně u spol. Meusburger nejpozději do 14 dnů.

4. Dodací termíny jsou pouze orientační.

5. Pokud nemůže spol. Meusburger kvůli nepředvídatelným okolnostem, které sama nemůže ovlivnit (např. vyšší moc, zpoždění dodávek od subdodavatelských závodů atd.), dodat zboží ve sjednaném termínu, má právo jej dodat v pro ni nejbližším možném termínu, pokud je pro zákazníka odběr této dodávky ještě možný. V jiných případech je spol. Meusburger oprávněna od smlouvy odstoupit. U jiného zpoždění dodání je spol. Meusburger odpovědná pouze v případě vlastní hrubé nedbalosti nebo úmyslu.

6. Dodržení dodacích lhůt předpokládá splnění všech smluvních povinností zákazníka, zejména povinnost složit sjednanou zálohu za poskytnutou službu, i vyrovnání všech zbývajících faktur.

7. Licence k dovozu, která nebyla zákazníkovi udělena, jej nezbavuje povinnosti poskytovat plnění.

8. Co se týče vyřízení vraceného zboží, k němuž došlo na základě chyby objednávky zákazníka nebo v důsledku jiné, na něj připadající okolnosti a které spol. Meusburger jako gesto dobré vůle vezme zpět, započítá zákazníkovi přiměřený manipulační poplatek a poplatek za zpracování a náklady na zpáteční dopravu.

9. Při dodávkách v hodnotě méně než 100 EUR netto započítá spol. Meusburger poplatek za zpracování ve výši 10 EUR netto.

10. Objednávkou – nezávisle na způsobu jejího předání – zákazník závazně prohlašuje, že chce získat objednané zboží. U elektronicky objednávaného zboží potvrdí spol. Meusburger přijetí objednávky. Toto elektronické přijetí objednávky však nepředstavuje žádné závazné přijetí příjmu smluvní nabídky ze strany spol. Meusburger. Spol. Meusburger je oprávněna (ne však povinna) předanou smluvní nabídku zákazníka – nezávisle na způsobu jejího předání – přijmout do 2 týdnů od obdržení. Nevyjádření se v každém případě považuje za nepřijetí nabídky.

3. Ceny

1. Pokud není sjednáno jinak, jsou všechny cenami ceny netto (v eurech) ze závodu s tím, že platí ceny platné v den dodání.

2. Byly-li sjednány ceny a dojde ke změně nákladů, na nichž se tyto ceny zakládají, je spol. Meusburger oprávněna ceny vzhledem ke změně nákladů upravit.

3. Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodu okolnosti v okruhu zákazníka, je spol. Meusburger oprávněna vyrovnat tímto vzniklé náklady odpovídajícím navýšením cen. Tím není dotčeno právo spol. Meusburger na náhradu jinak vzniklých škod.

4. Všechny daně, cla a jiné poplatky, které musí zákazník při příležitosti převzetí dodávky/služby uhradit, nese sám, to neplatí v případě, že se k převzetí spol. Meusburger písemně zavázala.

4. Platba

1. Zákazník souhlasí s předáváním faktur elektronickou cestou.

2. Místem plnění pro platby je sídlo spol. Meusburger. Platby jsou splatné 30 dní po vyfakturování bez jakýchkoliv srážek a poplatků v měně uvedené na faktuře. Platba se považuje za uskutečněnou, pokud může spol. Meusburger s danou částkou disponovat.

3. U zakázek, které obsahují více jednotek, je spol. Meusburger oprávněna vystavit fakturu po dodání každé jednotlivé jednotky nebo služby.

4. Pokud není příslušná částka uhrazena do termínu splatnosti, je spol. Meusburger oprávněna:

 

  • odložit plnění svých povinností do provedení opožděné platby,
  • požadovat přiměřené prodloužení dodací lhůty a lhůty k plnění,
  • prohlásit za splatnou celou neuhrazenou částku,
  • započítat veškeré náklady na zasílání upomínek a inkasní náklady, jakož i zákonné úroky z prodlení, nejméně však 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou

a/nebo

 

 

  • při nedodržení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy, přičemž je spol. Meusburger oprávněna odstoupit od celé smlouvy i v případě dělitelného plnění. Odstoupí-li spol. Meusburger od smlouvy, musí jí zákazník okamžitě uhradit splatný storno poplatek ve výši 10 % celkové ceny a kromě toho nahradit další škody, včetně ušlého zisku.

5. Pokud je vůči majetku zákazníka vedena exekuce nebo pochybuje-li spol. Meusburger o jeho solvenci, je spol. Meusburger oprávněna:

 

 

  • prohlásit okamžitě za splatné všechny pohledávky, bez ohledu na datum jejich splatnosti,
  • zadržet veškeré dodávky z dosud nerealizovaných smluv a provést je pouze proti zálohové platbě. Zdráhá-li se zákazník zaplatit předem, může spol. Meusburger odstoupit od smlouvy a uplatnit náhradu škody i za ušlý zisk.

6. Dostane-li se zákazník do zpoždění s převzetím, je částka splatná ihned.

 

7. Spol. Meusburger je oprávněna připočítat na starý dluh započítat i jinak znějící účel platby a z toho vyplývající úroky a náklady.

8. Směnky a šeky jsou přijímány jako platidlo pouze za účelem platby a při písemné dohodě. Náklady a poplatky spojené s šekovými či směnkovými platbami nese zákazník.

5. Poskytování záruky, odpovědnost a omezení odpovědnosti

1. Zákazník je povinen zboží při převzetí pečlivě zkontrolovat a prozkoumat. Případné vady se musí písemně reklamovat nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží při předložení příslušných důkazů (např. vzorek, fotografie atd.), v opačném případě jsou veškeré nároky, i ty vyplývající z následných škod vzniklých vadou zboží, vyloučeny. Skryté vady se musí písemně reklamovat nejpozději do 14 dnů od jejich objevení při předložení příslušných důkazů (např. vzorek, fotografie atd.), v opačném případě jsou veškeré nároky, i ty vyplývající z následných škod vzniklých vadou zboží, vyloučeny. Na žádost spol. Meusburger musí jí a jí pověřenému znalci (např. pojistiteli spol. Meusburger) nebo znalci pověřenému třetí osobou zákazník umožnit, souhlasit a asistovat při prohlídce zboží.

2. Je-li vada reklamována včas, a pokud je na žádost spol. Meusburger prohlédnuta znalcem a potvrzena jako vady, odstraní spol. Meusburger danou vadu dle svého uvážení zlepšením nebo výměnou, vadné zboží vezme zpět oproti dobropisu nebo poskytne snížení ceny. Na nic jiného nemá zákazník nárok.

3. Vady jedné části dodávky nemohou vést k reklamaci celé dodávky.

4. Spol. Meusburger nepřebírá záruku za to, že je zboží vhodné pro předpokládaný účel používání.

5. Záruční lhůta je šest měsíců a začíná v okamžiku, jakmile je zboží zákazníkovi nabídnuto v místě plnění.

6. Zákazník není oprávněn zadržovat platby kvůli vyřizování reklamací jakéhokoliv druhu v záruční době.

7. Regresní pohledávky ve smyslu § 12 Zákona o ručení za škodu způsobenou vadným výrobkem jsou vyloučeny, ledaže by žadatel dokázal, že chyba byla způsobena v působnosti spol. Meusburger a jedná se minimálně o hrubou nedbalost.

8. Zpětné zasílání reklamovaného zboží vyžaduje výslovný předchozí souhlas spol. Meusburger a probíhá na náklady a risk zákazníka. Zákazník také ponese vedlejší náklady vzniklé zasláním zpět (např. skladování). Dojde-li k zaslání zpět bez předchozího souhlasu, je spol. Meusburger oprávněna odmítnout zpět zaslané zboží přijmout a vrátit je zákazníkovi na jeho náklady.

9. Za vady, které se dají přičíst neodbornému skladování, úschově, používání nebo přepravě, spol. Meusburger záruku neposkytuje. Tvrdí-li zákazník, že tomu tak nebylo, musí prokázat odborné skladování, úschovu, používání nebo přepravu.

10. Spol. Meusburger neodpovídá za informace o výrobcích a vlastnostech výrobků v katalozích, reklamách, prospektech, inzerátech, cenících apod.

11. Spol. Meusburger odpovídá za to, že zboží odpovídá sjednaným specifikacím. Dodávky ze skladu probíhají v kvalitě obvyklé v obchodě, bez záruky vhodnosti pro určitý účel použití a určité zpracování. Při dodání podle norem platí technické normy země výrobce.

12. Malým odchylkám v kvalitě, barvě, hmotnosti, vybavení a vzoru se technicky nedá zamezit a nepředstavují žádnou vadu. To platí i pro běžné odchylky, až na případ, kdy zákazník při uzavření smlouvy písemně prohlásil a se spol. Meusburger sjednal dodání podle vzorku.

13. Mimo oblast užití Zákona o ručení za škodu způsobenou vadným výrobkem (PHG) se odpovědnost spol. Meusburger omezuje na úmysl a hrubou nedbalost. Odpovědnost za lehkou nedbalost, náhradu následných škod a škod na majetku, nerealizované úspory, úrokové ztráty a škody z nároků třetích stran vůči zákazníkům jsou vyloučeny.

14. Kromě toho je ručení spol. Meusburger omezeno na dvojnásobek hodnoty dodání řádně reklamovaného zboží.

15. Spol. Meusburger odpovídá za to, že lze zboží prodávat v rámci Evropské unie. Zda se smí prodávat i mimo EU musí objasnit sám zákazník.

16. Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na škody na těle a na zdraví zákazníka, které lze přičíst spol. Meusburger.

6. Výhrada vlastnictví

1. Do splnění všech povinností, týkajících se zákazníka, zejména do plné úhrady kupní ceny, zůstává vlastnictví dodávaného předmětu smlouvy spol. Meusburger (zboží s výhradou vlastnictví do uhrazení). Po tuto dobu musí zákazník zajistit na své náklady řádnou údržbu (technickou údržbu a opravy) i pojištění zboží s výhradou vlastnictví.

2. Zákazník musí neprodleně spol. Meusburger písemně informovat o všech přístupech třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví, zejména o opatřeních k vynucení práva i možném poškození nebo zničení zboží s výhradou vlastnictví. Změnu vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví do uhrazení, jakož i změnu vlastní adresy musí zákazník spol. Meusburger okamžitě oznámit. Zákazník musí spol. Meusburger nahradit všechny škody, náklady a újmy vzniklé porušením těchto povinností a nezbytných intervenčních opatření proti přístupu třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví.

3. Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodávat. Oprávnění zaniká v případě, kdy se zákazník dostane do prodlení s úhradou nebo pokud se musí obávat, že nebude do splatnosti schopen uhradit spol. Meusburger pohledávku v celém rozsahu.

4. Prodává-li zákazník zboží s výhradou vlastnictví dále, postupuje již spol. Meusburger veškeré pohledávky, na něž má nárok z dalšího prodeje nebo jiného zhodnocení do výše pohledávky z kupní ceny. Zavazuje se, že bude tato postoupení zanášet do svých knih. Zákazník je oprávněn pro své účetnictví vlastním jménem tyto postoupené pohledávky od spol. Meusburger získávat zpět až do odvolání. Pokud zákazník prodává zboží s výhradou vlastnictví na úvěr, je povinen vyhradit si k danému zboží vlastnictví.

5. Zákazník postupuje pojistné nároky nebo nároky na náhradu škody vzniklé ze zničeného nebo poškozeného zboží s výhradou vlastnictví spol. Meusburger.

6. Zástava nebo zajištění zboží s výhradou vlastnictví do úhrady není povoleno.

7. Zákazník zpracovává a opracovává zboží s výhradou vlastnictví jménem spol. Meusburger. Pokud dojde ke zpracování zboží s výhradou vlastnictví do úhrady, získává spol. Meusburger na nové věci spoluvlastnictví v poměru k hodnotě tohoto zboží, které dodala. To samé platí, pokud dojde ke zpracování nebo smíšení zboží s výhradou vlastnictví do úhrady s jiným zbožím, které spol. Meusburger nedodala.

7. Přechod nebezpečí

1. Nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení zboží přechází s předáním zboží na zákazníka na sjednaném místě plnění, v případě zásilkového obchodu při předání zboží na speditéra, dopravce nebo na osoby nebo společnost určené k provedení zaslání.

2. Předání je stejné, i když je zákazník ve zpoždění s převzetím.

8. Příslušný soud, rozhodčí doložka, rozhodné právo

1. V případě, že má zákazník sídlo v Evropské unii nebo státu EFTA, se jako výhradní příslušný soud pro všechny spory vyplývající nebo související se smluvním vztahem mezi spol. Meusburger a zákazníkem, zejména pro spory ve vztahu k těmto předmětným Všeobecným prodejním a dodacím podmínkám, sjednává soud na adrese 6800 Feldkirch, Rakousko.

2. V případě, že má zákazník sídlo mimo Evropskou unii nebo EFTA, podléhají všechny spory vyplývající nebo související se smluvním vztahem mezi spol. Meusburger a zákazníkem, zejména spory ve vztahu k těmto předmětným Všeobecným prodejním a dodacím podmínkám, Mezinárodnímu rozhodčímu soudu Hospodářské komory Rakouska (Vídeňská pravidla). Jazykem používaným v rozhodčím řízení je němčina. Místem rozhodčího soudu je Vídeň. Aniž by byla dotčena pravomoc rozhodčího soudu, může strana požadovat provedení předběžných nebo zajišťovacích opatření u národního soudu, takový soud může nařídit provedení takových opatření před rozhodčím řízením nebo v jeho průběhu.

3. Spol. Meusburger je v každém případě oprávněna podat žalobu na zákazníka u každého dalšího soudu příslušnému zákazníkovi.

4. Na veškeré právní vztahy mezi zákazníkem a spol. Meusburger, včetně těchto prodejních a dodacích podmínek, se vztahují rakouské právní předpisy. Použitelnost právní úpravy prodeje OSN se vylučuje.

9. Závěrečná ustanovení

1. Zákazník nemá nárok na započtení jakýchkoliv pohledávek vůči spol. Meusburger oproti pohledávkám vůči němu. Zákazník nemá žádná zadržovací práva.

2. Spol. Meusburger je oprávněna započítat vlastní pohledávky,i když ještě nejsou splatné, oproti pohledávkám zákazníka.

3. Zákazník není oprávněn postoupit svoji pohledávku na dodání zboží na jiné osoby.

4. Napadení smlouvy kvůli omylu zákazníka se vylučuje.

5. Podklady nebo informace o spol. Meusburger, jejích produktech, smluvních prodejcích nebo jiných obchodních partnerech, které byli dáni zákazníkovi k dispozici nebo o nichž se jinak dozvěděl, smějí být postoupeny nebo jinak zpřístupněny třetím stranám pouze po písemném souhlasu od spol. Meusburger. To samé platí pro podklady jako jsou vzory, odhady nákladů, reklamní materiály, ceníky nebo smlouvy, které byly předány zákazníkovi nebo o nichž se jinak dozvěděl. Veškerá práva na tyto podklady přísluší spol. Meusburger.

6. Pokud jsou nebo by byla ustanovení těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek neplatná nebo neprosaditelná, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena. Tato neplatná nebo neprosaditelná opatření se nahradí platnými a prosaditelnými ustanoveními, která se nejvíce přibližují zamýšlenému hospodářskému účelu (Salvátorská klauzule).

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace zakázek a obchodu prostřednictvím spol. Meusburger.

8. Je-li smlouva uzavřena v němčině a jiném jazyce, je pro její výklad a výklad jejích podmínek směrodatný německý text.

Wolfurt, červen 2018

Přihlásit

Jste již naším zákazníkem?

Pokud již máte již přístupové údaje na portál společnosti Meusburger, přihlaste se zde:

Zapomněli jste heslo?

Právě jsme Vám odeslali nově generované heslo, brzy je najdete ve své mailové schránce. Přejeme Vám úspěšný den.

Zadejte e-mailovou adresu.
Zašleme vám nové heslo.

Výběr shopu

Vyberte Váš stát

Pobočky